Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1842

januari 1842--
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scans 033-034: Abraham Bernard Ente beklaagt zich over zijn degradatie van onderdirecteur tot winkelier (brief is van 24 november 1841, wordt door de permanente commissie behandeld 6 januari 1842)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scan 037: Over Niesje Blokkers weduwe Molenbroek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scan 316: Deze persoon wordt aangesteld als 'sizer'. Volgens mijn Oxford Dictionary uit 1900 is 'size' een gelatine-achtige vloeistof gebruikt om papier en textiel mee te verstevigen. Ik zou denken dat een 'sizer' dan iemand is die deze vloeistof kan aanbrengen. Een beroep dus. Bijzonder dat zo iemand uit Engeland gehaald moet worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scan 318: Iemand uit Engeland wordt ingehuurd als 'warper'. Volgens mijn Oxford Dictionary uit 1900 is 'warp' de draden die in de lengte over het weefgetouw zijn gespannen (to be crossed by the woof). Ik denk dat het de schering betreft, de strak opgespannen draden van het weefgetouw. Blijkbaar is dat opspannen een apart beroep. En blijkbaar moest er iemand voor uit Engeland gehaald worden. Specialistisch werk??


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scan 397: Van deze brief word ik nieuwsgierig wat er gebeurd is.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 254 scan 741: Ik begrijp hieruit dat er met Spijkenisse correspondentie is geweest over Den Belden.


februari 1842 Ingekomen post invnr 255 scan 42 t/m 65. Tarief van prijzen der kleedingstukken, Huisraad en Gereedschappen, welke in de koloniale fabrijken vervaardigd worden.
28 februari 1842 Uitgaande post 28 februari 1842 N5, invnr 524 (en invnr 980). Bepaling nopens den prijs waarvoor het brood aan de kolonisten in de gewone kolonien en te Wateren zal worden verstrekt en wijziging van het besluit van 19 September 1838 N8. transcriptie

maart 1842
Ingekomen post invnr 256 scans 33 t/m 40, Verslag Veenhuizen door de directeur, gedateerd 20 januari 1842, door de pc opgeschreven 5 maart 1842 N25 in advies en nader 11 maart 1842 N2
(...)
Verder doet het mij leed UwEdGeb:, bij nevens gevoegd ingesloten brief van den Heer Engelbregt te moeten aanbieden het verzoek om ontslag tegen 1o April aanstaande van die Adjunct-directeur, in de hoop dat UwEdGeb: zullen mogen slagen in geen mindere keuze dan van opgemelden officier, die, voorzeker alle vereischten bezit voor die betrekking, welke mijns oordeels  even goed bediend zou moeten blijven.
(...)
Bedoelde brief van Engelbregt is  scans 710-711.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 100: Over Waleveld: 'Heeft zich hier berispelijk gedragen door dien hij verkeering gezocht en ook ter sluiks verkregen heeft, met de kolonist Maria Theresia van Ommeren onder voorgeven van daarmede wettig te zijn getrouwd, terwijl hij te Arnhem zijne wettige vrouw en kinderen heeft wonen welke vrouw is genaamd Martha Berendina van Beek, voor welk bedrog hij door den Raad van Tucht is gestraft, zoodra hetzelve na het vertrek van M.T. van Ommeren is ontdekt geworden.'


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 209: Man van 32 gestraft voor onzedelijk gedrag, vier keer overgeplaatst.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 250-255: Kindertransport kritiek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 395: Thorbecke?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scans 455-457: Christiaan Vellinga ''... en zijne vrouw zijn beide een paar lastige en ongehoorzame menschen, vooral is de laatste allerbrutaalst, onvatbaar voor rede of overtuiging, verzet zij zich gedurig tegen de Directie en liggen zij onophoudelijk met hunne buren overhoop, ...
Vellinga vertikt het om te werken. Aardappels rooien kan hij niet (hoewel hij wel zijn eigen aardappels rooit). Zelfs aardappels oprapen vindt hij te moeilijk.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 587: De koude winter is voor de deur en de nood is hoog.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 600: Dit hoort bij een brief van Margaretha den Ouden die ik eerder zag maar niet registreerde. Zij heeft haar man, die in de Ommerschans zit, een jas met daarin 2 gulden gestuurd, en die is daar aangekomen maar heeft hem nooit bereikt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 651: Over Lelsz: 'waarmede hij dan bij den kastelein te Doldersum teregt kan om onder het gebruik of liever misbruik van sterken drank zijn tijd door te brengen, onder het uitbraken van allerlei smaadredenen en lastertaal op de Maatschappij en hare ambtenaren.'


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 695: Turf of steenkool that's the question.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scans 710-711: Engelbrecht neemt ontslag. Zie scans 33-40.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 725: Een mooie term: Wilhelmina Molenkamp heeft zich: 'onopsprakelijk' gedragen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 743: Kunstzinnige adressering.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 769: Zo smeekt hij, oude grijsaard eerbiedig uweledele, dat hij deze gunst, voor hij grafwaarts gaat te mooge genieten.


Ingekomen post invnr 256 scans 798-799. Extract uit het kasboek over januari 1842 van de Instituteur te Wateren, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 256 scans 807-813. Extracten uit de kasboeken over januari 1842 van de adjunct-directeur (scan 807), de onderdirecteur-binnen (scans 808-811) en de onderdirecteur-buiten (scans 812-813) van de Ommerschans, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 256 scans 815-818. Extracten uit de kasboeken over januari 1842 van de adjunct-directeur (scan 818), de onderdirecteur-binnen (scan 815), de onderdirecteur-buiten (scan 817) en de katoenspinnerij (scan 816) van het 3e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 256 scans 819-821. Extracten uit de kasboeken over januari 1842 van de adjunct-directeur (scan 819) en de onderdirecteur (scans 820-821) van het 2e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 256 scans 822-824. Extracten uit de kasboeken over januari 1842 van de adjunct-directeur (scan 822), de onderdirecteur-binnen (scan 823) en de onderdirecteur-buiten (scan 824) van het 1e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 256 scans 826-835. Extracten uit de kasboeken over januari 1842 van de algemene directie (scan 826), de adjunct-directeur voor de vrije koloniŽn (scan 828), de onderdirecteur van Frederiksoord (scans 830-831), de onderdirecteur van Wilhelminaoord (scans 832-833) en de onderdirecteur van Willemsoord (scans 834-835),  uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 837-838: Aandoenlijk verzoekschrift Theodorus Geraets (zie ook scan 873).


Ingekomen post invnr 256 de scans 848-849. Geneeskundig verslag van dokter Schunlau over de maand januari 1842 in Veenhuizen, gedateerd 8 februari 1842, door de directeur gekopieerd (copie Nr 2) en tegelijk met een aantal andere stukken aan de permanente commisie gezonden. Op de begeleidende brief is geschreven '14 February 1842 N2 in advies, nader 8 maart 1842. Schunlau gaat een arm afzetten bij een molenaarszoon.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 256 scan 873. A. Geraets schrijft: Mijn Zoon met een meisje van de Kolonie verkering aangeknoopt hebbende en de Taale der welvoegelijkheid en der deugd voor een wijl vergeten hebbende bevind dit meijsje Zich in een Zwangeren staat dat ik maar al te laat bespeurde. (zie ook scan 837) / Gewezen boer Frederiksoord dankt de directeur voor zijn ouderdpomspensioentje en verzoekt hem zijn zoon die in de 'driften zijner jeugd' een misstap heeft begaan weer in de Kolonie te willen toelaten.


april 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 257 scan 148. Veldwachter M.J. Smit No 3266, wonende met zijn gezin in eene hut.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 257 scan 226 De heer Lavinio gebruikt zulk dun papier dat de scans bijna niet te lezen zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 257 scan 227: Dit is een brief die aan van den Bosch zelf is gericht, over de kwaliteit van aangeboden garens.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 257 scan 570: Een gehele brief: De Bedelaars Kolonist Johannes Jacobus Stevens alhier gevestigd onder N:4093 heb ik vergeleken tegen het hierbij gaande Signalement hetwelk in allen deelen met de persoon, plaats zijner geboorte namen Zijner Ouders enz overeenkomt doch blijft zijn dienst bij de Nederlandsche Marine ontkennen, niettegenstaande vond ik het voor bewezen dat het dezelfde persoon is en heb hem in arrest genomen.
De onderdirecteur J.W. Krieger.


mei 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 179: Vreemd: Hendrikus Hermanus Franciscus Buissink heeft zich vrijwillig gemeld om op eigen verzoek in de KoloniŽn te worden geplaatst. Hij is in de Ommerschans geplaatst, zeer tot ongenoegen van zijn broer Julianus die had verwacht dat hij in Veenhuizen zou terecht komen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scans 184-188: Een Duitser is erelid ofzoiets geworden; dankbrief van de Duitser en bijgaande notitie van de relatie die het contact tussen hem en de MvW onderhoudt 22-01-1842. Met op scan 187: Praepositus is waarschijnlijk niet de voornaam maar waarschijnlijk de '(hier)voorgestelde'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 225 en vorige: Er was een steekpartij in de Ommerschans, door Jacobus Pietersen die Brigadier van Dompseler bijna heeft gemold en ook nachtwacht Papelard heeft getroffen.


Ingekomen post invnr 258 de scans 238 en verder. Verslag over Veenhuizen door directeur Van Konijnenburg, gedateerd 19 februari 1842 en met nummer N413, aan de permanente commissie, door de pc bijgeschreven '9 Mei 1842 N23'
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 250: De Mij. strijkt toch ook wel eens de hand over het hart.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 289: Eigenlijk heb ik geen idee waar dit nou echt over gaat maar het is wel intrigerend.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scans 291-292: Aardig verhaal over een 13 jarig jongetje Goossens die kennelijk goed kan lezen en schrijven en aardrijkskundige kennis heeft. Hij is na vele omzwervingen komen aanwaaien.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 316: De minister stuurt een toegesoldeerde blikken bus met tabakszaad van het eiland Cuba en een handleiding voor het zaaijen en zo. Hij hoopt dat er proeven mee worden genomen en schrijft dat hij te zijner tijd 'de meededeeling van den uitslag dier proeven' tegemoet zal zien.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 319. Interessant voorschrift hoe tabak te telen en te verwerken.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scans 355-362: Veenhuizenverslag.


Ingekomen post invnr 258 de scans 388-389. Geneeskundig verslag van dokter Schunlau over de maand februari 1842 in Veenhuizen, gedateerd 6 maart 1842, met ondermeer vier ongelukken van wezen in de stoomspinnerij, door de directeur gekopieerd (Copij N3) en naar de permanente commissie gestuurd transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 553/4: De Lange, als militair gedeserteerd, naar de vijand overgelopen en ter dood veroordeeld, heeft gratie gekregen en heeft zich in de Ommerschans voorbeeldig gedragen. Hij wil nu weer in dienst, naar de 'overzeesche gebiedsdelen'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 258 scan 558: Poelman rapporteert dat de uit Amsterdam aangekomen kinderen nauwelijks zijn gekleed. Twee jeugdigen met alleen een oud dun hemdje en een versleten nachtjaponnetje daaroverheen. De kinderen vertelden ... dat zij daags voor hun vertrek, ook soms al eerder, door de verpleegmoeders van hun goede kledingstukken worden beroofd; ... Met: scan 559: Een lijst met namen van kinderen uit Amsterdam die kennelijk opvallend slecht gekleed waren.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 259 scan 132: Kennelijk is er iets heftigs voorgevallen tussen de schrijver vd brief en adjunctdirecteur Hulst. Wat wordt niet helemaal duidelijk, maar de brief maakt wel nieuwsgierig.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 259 160 ev: Plan met tekeningen voor nieuw hospitaal OS. Met op scan 162: Opgave benodigde bouwmaterialen t.b.v. verbouw hospitaal Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 259 scan 436: En passant komt het drankmisbruik van geneesheer De Goede even aan de orde. En een stukje over onvrede over de kolonisten. Gaat dit misschien nog over het paasoproer?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 259 scan 448: Twijfels over hoe om te gaan met een opstandige kolonist.


juni 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 068: Kostenoverzicht van fabricage van raderen voor een klok.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 143: Deze brief gaat over leden die hun contributie niet willen betalen omdat ze het verslag niet hebben ontvangen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 172: Daken van de spinnerij in Veenhuizen zijn zo lek als een mandje.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 173: Samenwerking met gieterij in Deventer bevalt niet. Beter samen te werken met gieterijen Feijenoord en/of Amsterdam.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 196: Over bakkerij, boter en rogge.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 197: Kosten huisraad en gereedschappen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 276: Klacht over de kwaliteit van het eten in de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 770: Een bedelaarskolonist A.van der Does is ondervraagd over zijn "middel ter verbetering van het lot van vele verarmde natuurgenoten". Hij laat niets los.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 775: De wees Dirkje Hulsebosch is blind maar heeft zeer veel gespaard en veel verdiend. Hoewel volkomen invalide verklaard, bleek zij zeer goed te kunnen breien.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 260 scan 815: Inkoop plus prijzen levensmiddelen.

30 juni 1842
Kolonie No 1. Extract uit het rekeningboek in het bijzonder van de kolonisten op 30 Junij 1842 (3 vel). Bevindt zich abusievelijk in invnr 1104, map Amsterdam, afrekening subcommissie Amsterdam 1842.

1 juli 1842 Kolonie No 3. Extract uit het rekeningboek in het bijzonder van de kolonisten op 1 july 1842
(6 vel). Bevindt zich abusievelijk in invnr 1104, map Amsterdam, afrekening subcommissie Amsterdam 1842.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 026: Lijst van namen van kinderen die vanwege een gebrek voor altijd ongeschikt zijn voor koloniale arbeid


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scans 172-176: Stukjes stof.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 399 Een fraaie lange zin zonder punten:
Ik neem de vrijheid U Mijne Heeren, hierbij te doen toekomen eene, door de Minister van Kolonien en van Justitie, mitsgaders door mij genomen dispositie op het aan den Koning ingediend, door Hoogst Denzelven bij apostille van den 2e der vorige maand, nr 26, aan de Departementen van Kolonien van Justitie en van Oorlog gerenvoyeerd request van G. Plooi, gewezen militair bij de landmagt in Oost IndiŽ thans zich bevindende in de kolonien der maatschappij van Weldadigheid in de Ommerschans, strekkende om opheffing van de tegen hem uitgespreken vervallenverklaring van den militairen stand, en om weder tot de dienst bij de koloniale troepen te worden toegelaten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 427: Brief (in het Duits) van een Duitse leverancier over de levering van kettinggarens (?) en decoratieve garens.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 452: Namenlijst van in 1841 ontslagen kinderen van arbeidersgezinnen te Veenhuizen met hun leeftijden en bestemming.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 474: Ziekterapport over 1841. Met op scan 479: over het inenten met koepokstof; op scan 482: verslag over ziekten en behandelwijzen in gestichten; en op scan 483: caries aan het scheenbeen??


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 522: Produktiestaat spinnerij en weverijen over meerdere jaren vergeleken.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 798: Van den Bosch heeft iets bepaald voor het muziekkorps.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 803 ev: Verantwoording gelden bezoekers stoomspinnerij.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 852: De burgemeester van Norg antwoordt op het verzoek uit de kolonie, dat hij tijdens de jaarmarkt onvoldoende personeel of bewaarlocaties heeft om kolonisten zonder verlofpasje op te pakken en te bewaren. Mogelijk kan de kolonie zelf enkele mensen ter beschikking stellen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 863: Van den Bosch heeft iets toegezegd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 864: Kapitein Thonhšuser klaagt er over dat men zich niets van hem aantrekt, en dat hij van veel onkundig wordt gelaten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 866: Zaalopziener Vrieze reikt kinderklompjes uit, maar houdt niet behoorlijk boek daarvan en schrijft ze dus maar af, nu op het boekje van het ene, dan van het andere kind. Zodoende heeft het kind Broers (8 jaar) die al sinds 6 juni vorig jaar met verlof is vertrokken, ten onrechte 90 cents schuld op zijn boekje.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 261 scan 881: Brief van de directeur aan de PC bij rapport met voorbeelden van 'verboden gemeenschap van jongelieden van beide sexen in de koloniŽn, welke ongestraft zoude zijn gebleven'.


augustus 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 099: De vrouw van veteraan Mildner moet van de geneesheer wegens verstandverbijstering worden vastgebonden "want zij zoude in staat zijn te moorden."


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 114: 10.000 lood levertraan nodig in de apotheek, toch meer dan 100 liter. Zouden de kinderen dat toegediend gekregen hebben ter voorkoming van rachitis? Verder veel ouderwetse bestanddelen om zelf bereidingen te kunnen maken. Leuk lijstje.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 136: De kolonist Jacobus Pietersen die opzichter Dompselaar verwondde, is gestraft met 5 jaren tuchthuis en te pronkstelling op het schavot.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 248: Een overzicht van het - vaak dodelijke - verloop van een roodvonk epidemie in Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 415: Kinderarbeid.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 262 scan 454: Altijd wat te doen in de kolonie.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scan 244 is dubbel met 245.

25 augustus 1842
Uitgaande post 25 augustus 1842 N8, invnr 531. Brief van gemeente Den Haag nav het verzoek van gewone kolonist Arie van der Brink om opgevolgd te worden door zoon Johannes. Permanente commissie stuurt brief aan directeur met verzoek om advies 25 augustus N8. Antwoord directeur van 29 augustus verzonden aan Den Haag 6 sept N3
Directeur gemachtigd tot overschrijving 30 september N6.(notittie in invnr 938 = brievenboek 1842)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scans 248-249: Veteranen De Klerk en Van Linschoten hebben zich bij het begeleiden van een transport bedelaars zo misdragen dat ze van de kolonie gestuurd moeten worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scan 270: Er is sprake van 'het cachot van de veteranen', die dus blijkbaar een eigen strafkamer hebben?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scan 393: Ontslagbrief.


Ingekomen post invnr 263 scans 396 ev: Zakboekje van wees Hendricus Broers N1138.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scan 481: Een wel zeer nederig verzoek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 263 scan 529: Mooie tekening stoomwerktuig. Ook scan 524 is werktekening.

29 augustus 1842
Ingekomen post invnr 264 scan 155-156. Directeur over het voorgenomen huwelijk, plus de overschrijving van de hoeve van de familie van de Brink op, Johannes van de Brink en Geertruida Kremer.


september 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 264 scan 039: Bouwtekening.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 264 scan 244: Bloemrijke taal.


oktober 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 087: Betalen blijft lastig voor de MvW. Van deze schuldeiser al drie brieven verwerkt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 093: En nog een aanmaning van dezelfde schuldeiser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 429: Meisjes niet meer inzetten voor veldarbeid.

13 oktober 1842
Uitgaande post 13 oktober 1842 N19, invnr 533. Adres van gewone kolonist M. Haakmeester om wederoverplaatsing van zijne ouders uit de Ommerschans. Besluit permanente commissie 13 oktober N19 (notittie in invnr 938 = brievenboek 1842)

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 473: 9 september 1842 zit zoon v.d. Bosch in IndiŽ, in Pondok Gťdť. Hem worden calicots geconsigneerd (in handen gesteld om ze te verkopen). Calicots zijn fijne linnenachtige katoenen stoffen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 474: Handelsdokument met IndiŽ.


Ingekomen post invnr 265 scans 532-534. Brief van de directeur, gedateerd 29 augustus 1842 en met nummer N2173, aan de permanente commissie over de drankzuchtige directeur Drinkwater van de stoomspinnerij, door de pc opgeschreven 18 October 1842 N34 transcriptie
verhaal

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 538: Nota van ontslag van twee Engelse werklieden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 541: Klacht in het Engels over doctor Hodenpyl die er met de 'jig' vandoor is gegaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 600: Pan voor een stoommachien.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 602: Stoomchais.

17 oktober 1842
Uitgaande post 17 oktober 1842 N3, invnr 533 (en invnr 980). Besluit dat de directeur tussentijds strafkolonisten mag ontslaan
transcriptie
18 oktober 1842
Uitgaande post 18 oktober 1842 N34, invnr 533. Besluit dat de permanente commissie de brief van de directeur van 29 augustus (zie boven) over misdragingen Drinkwater voor kennisgeving aanneemt
vermelding
24 oktober 1842
Uitgaande post 24 oktober N6, invnr 533 (en invnr 980). Besluit houdende wijziging der besluiten van 19 september 1838 N8 en 28 february 1842 N5, nopens de administratie der gewone koloniŽn
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 627: J.P.A.GŲppel:
Aan Zijn Koninglijke Hoogheid
Geeft met verschuldigden Eerbied te kennen Jacob Philippus Adrianus Goppel Zoon van wijlen den genpensioneerde Ritmeester der Dragonders van Hesse Kassel in dienst van prins Willem den vijfde een roemrijke gedachtenis die uit trouw en gehechtheid aan deze wettige vorst a0. 1795 weigerde de toe malige usurperende Regering te dienen, 19 jare in armoede zonder pensioen Doorbragt, en toen
buite staat was Zijne Kinders tot Een bestaan op te leiden dat den suppliant Zich hier Door in den tegenwoordigen Kommer vollen toestand bevind met zijne vrouw en 2 kinders en hun aan den Dringste Nood Zien ten prooi gegeven
Waar in Hij den toe vlugt Neemt tot Uwe K.L.H. Nademaal zijn vader op den 4 Meij 1838 is overleden en zijne Kinders hulpeloos achterlatende. Dat Den suppliant de Dubbelzinnigste bewijzen heeft gegeven met de tien Dagsche velt tocht Waar van den Heere Generaal Boreel ten vollen overtuigd van is geweest waar voor den Heere generaal Den suppliant voor zijnen trouwe Dienst die hij aan Koning en Vaderland bewezen Heeft Den suppliant in in den jaren 1833 op de Straatumsche Heijden aan Uwen K.L.H. voorgedragen heeft Dat Den suppliant zich met smekende Beden, voor Zoek Doet om als op zigter over den Land Bouw op het Gestigt benoemd te mogen worden Door Uwe K.L.H. op Frederiksoord of wel op Een van de andere in Welk vak den suppliant dan
voldoende bewijzen kan in Brengen of als Land Bouwer Door Uwe K.L.H. benoemd te mogen worden op Dat de Ramp uit zijns vaders trouw armoeden Door den Weldadige hand van Uwe K.L.H. mogen gelenigd Zijn
J.P.A.GŲppel
Waalre Den 5 ougustes


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 265 scan 843: Naatje Zelders heeft geen verlof gehad omdat zij vorig jaar al verlof had gekregen. Zij komt voor in een lijstje met onder meer: Dirkje Druiventros, Jan Appels en Christina Appels. (Een fruitmandje.)


november 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 054: De eerste hand spin machine, voor tien spinsters, te Ommerschans uitgevonden.

2 november 1842
Uitgaande post 2 november 1842, invnr 534. Brief van Maria de Vrede, gedateerd 20 oktober 1842, vanuit de Ommerschans aan de permanente commissie.

transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 291: Op envelop is te zien dat het kantoor van de MvW is gevestigd in de Oude Molstraat.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 338: Blijkbaar is de kassier nu (1842) Kinker.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 353. Ter Spill klaagt over een schuld die nu al 4 jaar staat!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 373: Ik heb nu al een aantal brieven gezien waarin ter Spill zich beklaagt, eerst omdat er al 4 jaar rekeningen openstaan en nu omdat Dammers kennelijk de levering krijgt en er is gemanipuleerd met de aanbesteding. Ik heb de ins en outs niet helemaal begrepen, want ik heb niet alle brieven helemaal doorgelezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 378: Inmiddels is het 1842 en ter Spill klaagt nog steeds over de betaling die uitblijft.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 394: mevrouw A G Schuurman heeft zich 'ten gevolge van oneenigheid met haren man' Theodorus Hendricus Koenders vrijwillig aangemeld voor de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 402 en daaromtrent: Over allemaal wezen die niet alleen kunnen reizen en daarom onder geleide van ene H Meulman (N444 denk ik) zullen kunnen gaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 423: Foutje.... bedaŗnkt. Een man 6 weken in de 'bak', omdat een ambtenaar een dokument vergeet af te geven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 432: over de maten van jute zakken; er blijken klachten uit IndiŽ gekomen te zijn.


Ingekomen post invnr 266. TIENTALLEN brieven van de Groningse graanhandelaar Ter Spill.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 266 scan 681: De bedelaarskolonist Freij heeft Fl 25 gratificatie ontvangen en daarvan Fl 7,80 gekregen om schoenen te kopen en schulden af te betalen. Van de rest krijgt hij 25 cent per week, die voor 69 weken toereikend zullen zijn!

17 november 1842
Ingekomen post invnr 267 scans 481-482. De directeur geeft aan oip welke manieren er ruimte voor meer gezinnen in de vrije koloniŽn kan komen. Met als puntje:
4. Het maken van eenige veranderingen en evenwel noodig bevonden reparatien in het boerenhuis, thans alleen door de winkelier Kremer bewoond, waarin zeer goed, gelijk ik persoonlijk opgenomen heb, nog een kolonist permanent kan wonen, volgens nevensgevoegde schets teekening.
Die tekening met toelichting is scan 484.


december 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 267 scan 105: Neeltje Rensen is zoo vuil en liederlijk dat zij bij niemand kan worden ingedeeld. Zij is aan een dier gelijk.
Met op scan 107: Van Konijnenburg wil het nog wel met Neeltje Rensen proberen hoewel: 'hare vroegere liederlijkheid is in deze kolonie zozeer bekend, dat men altoos zal moeten beginnen met haar aan enig huisgezin op te dringen, daar zij voorzeker door niemand, ter inneming in huis, begeerd wordt'


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 267 scan 121: Van Konijnenburg schrijft naar Noordwijk te vertrekken omdat zijn vader dodelijk ziek is.


Ingekomen post invnr 267 scans 520-528: Voorstel van Konijnenburg, gedateerd 23 november 1842 en met nummer N3039, voor herindeling Veenhuizen-3 met plattegrond, door de pc opgeschreven '11 december 1842 N21' .
verhaal
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 005: Verbod op houden van meer dan ťťn kat.

24 december 1842
Uitgaande post 24 december 1842 N5, invnr 535 (en invnr 980): Bepaling omtrent de inrigting der stamboeken voor de strafkolonisten te Veenhuizen alsmede van dat der Weezen. Notitie: Omdat het derde gesticht te Veenhuizen dit jaar een bedelaarsgesticht is geworden, moeten de boeken opnieuw ingericht.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 100 en daaromtrent: Nieuw contract.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scans 116 en verder: Boekje van de MvW waarom het aangeboden contract onaanvaardbaar is.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 134 en daaromtrent: Nieuwe indeling landbouw VH.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 184: Een meneer die gevallen vrouwen redt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 334: Inspecteur der koloniŽn Visser beschrijft een aanbesteding van winkelwaren, op scan 352 beschrijft hij een nieuw apparaat en op scan 350 ook zoiets.

december 1842
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 268 scan 431: Een mooie brief.


Ingekomen post invnr 268 scan 496 en verder. Extract uit het ontwerp van verdeeling der marke van Norg, Zuid en Westervelde


Ingekomen post invnr 268 scan 545. Brief over het ontslag van kolonist Van der Heijden.