Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1838

januari
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 4-12: statistische exercities met de overledenen in 1837, ook van de wezen in VH1, waaronder scan 5: Op 1 juli 1838 overleed C.S. Erbť aan stuipen, 10 jaar oud. en scan 12 Overzicht doodsoorzaken:


Ingekomen post invnr 191 scans 30-31. Extract uit het kasboek over december 1837 van de adjunct-directeur van het 3e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

Ingekomen post invnr 191 scans 33-36. Extract uit het kasboek over december 1837 van de onderdirecteur van het 3e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding
2 januari 1838 Ingekomen post invnr 191 scan 60. Brief directeur met nummer N16 over Van Herfden. transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 080: Inventaris van de kledingvoorraad.

7 januari 1838
Ingekomen post 7 januari 1838 invnr 191 scans 149-150. Geneeskundig rapport over Veenhuizen van geneesheer E.C. de KŲnningh.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 201: Namenlijst met leeftijden en bestemming.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 205. Overzicht werkzaamheden wezen in VH1.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 384: Klachten over de kolonie.

16 januari 1838 Ingekomen post invnr 191 scan 396-430. Inspecteur der koloniŽn is eind vorig jaar naar de kolonien gegaan om de kassen op tenemen en te kijken of de administratie overal is bijgewerkt. Met onder meer:

scan 421: De winkels waren van het noodige voorzien en de tarieven voor deze kolonien alle gelijk luidende door den Algemeenen Winkelier en Adjunct-Directeur der gewone kolonien vervaardigd en gearresteerd.
De winkelier Kremer had zijne schuld van het voorgaande jaar nog niet geheel, doch daarvan een groot gedeelte afbetaald.

16 januari 1838 Uitgaande post 16 januari 1838, invnr 468. De inspecteur rapporteert, oa dat de tralies in de Oschans niet stevig genoeg zijn; evenals het hek ter afscheiding van mannen en vrouwen.

19 januari 1838
Uitgaande post 19 januari 1838 N23, invnr 468. De permanente commissie vraagt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken of zij weten waar Van Herfden uithant. Zie 3 januari 1838 en 9 maart 1838.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 504: Deze meisjes blijken geen meisjes te zijn.

24 januari 1838
Ingekomen post invnr 191 scans 557-558: Brief directeur met nummer N180 over kleine negoties van vrije kolonisten en omwisseling van koloniaal geld.
transcriptie
29 januari 1838
Uitgaande post invnr 468. Agendapunt N8: de permanente commissie vraagt de directeur naar de hoge inkomens van vrije kolonisten en de omwisseling van koloniale munt
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 191 scan 658: Wat een beeldende omschrijving: 'een achterhoudende, kwanzelachtige en diefachtige jongen'.

31 januari 1838
Uitgaande post invnr 468. Bij agendapunt N3 stuurt de permanente commissie nieuwe, in Den Haag geslagen, koloniale munt voor de Ommerschans naar de directeur.
transcriptie


Ingekomen post invnr 192 scan 87 en verder. Lijst van bedelaars die voor de tweede keer of vaker in het bedelaarsgesticht zijn.

februari
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 125 en vorige: Brief van de kapellaan van Ommerschans: (...) Overigens is de godsdienstige zedelijke toestand der gemeente genoegzaam dezelve als in het vorige jaar; eenige gebreken en verkeerdheden waarop ik in het vorige verslag de vrijheid heb genomen de Hoog Edele Commissie opmerkzaam te maken, zijn nog niet weggenomen, of bestaan nog voor het grootste gedeelte, en zullen ook wellicht blijven bestaan, tot dat het de commissie moge behagen meer afdoende maatregelen te nemen of in eenen strengeren zin het beginsel te volgen, zedelijke verbetering is de hechtste grondslag der maatschappij. --
Kan het niet gevonden worden, dat de kinderen en jonge lieden meer worden afgezonderd en voor het inademen der bedorven lucht door het gemeenzaam verkeer met de gewone kolonialen worden bewaard, zoo lang zal en moet wel alle redelijke verbetering ten deze zonder merkbare gevolgen blijven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 136: Lofzang van dominee Campagne over hoe het hem is gelukt duidelijk te maken ... dat er geen twijfel overbleef of hij (Jezus Christus) was die Vredeworst, die zoo lang beloofde Heiland der Wereld, welke zich als des vaders afgezant als het beeld des onzienlijken in leven en sterven vertoonde....
vermelding
9 februari 1838
Ingekomen post invnr 192 scans 185-187: 9 februari 1838, hoofdonderwijzer Willemsoord Otten is ovl, (28-01-1838) Van Wolda moet weer schuiven met onderwijzers. Genoemd worden Pieter van der Koogh, Flierman, Jakob Mulder (ovl), Aukes, Meijer Drees, Daniel Was, Albert Albertsma.
transcriptie
11 februari 1838
Ingekomen post invnr 192 scan 235. Brief directeur met nummer N309 dat hij de nieuwe koloniale munt voor de Ommerschans op 3 februari 1838 in omloop heeft gebracht.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 284: Hier solliciteert in 1838 de landelijke bekende doopsgezinde predikant en tevens professor in plant- en landbouwkunde Jan Kops op een baan in de koloniŽn.

14 februari 1838
Ingekomen post invnr 192 scans 286-291, met bijlagen scans 292 en 293. Uitgebreide brief directeur met nummer N349 over de inkomsten van vrije kolonisten en de omwisseling van koloniaal geld.
gedeeltelijke transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 309: Bouwtekening huis van heer Ten Broek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 315: Bouwtekening van het huis van ten Broek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 398: Van Lemel woont kennelijk bij een brug.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 192 scan 491: Wijkmeester Hagedoorn in Ommerschans heeft spijt van de diefstal van een kalfsvel.

27 februari 1838 Ingekomen post invnr 192 scans 564-565. Brief van de directeur, gedateerd 27 februari 1838 en met nummer N453, met instructies voor de joodse kolonisten en hun kerkgang. transcriptie

maart
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 016: Geneesherenstrijd.

9 maart 1838
Ingekomen post 9 maart 1838 invnr 193 scan 019: Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over Van Herfden.
transcriptie

Ingekomen post invnr 193 scan 086-087. Jan Hessels van Wolda over kleding kwekelingen te Wateren, zie ook scan 257.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 109: Mooi verslag....dagwerk turf.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 147: Nota v kosten v gebouwen, salarissen etc


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 149: Jan van Oosten is ongeschikt voor de militaire dienst wegens 'onwillekeurige waterlozing'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 167: Ommerschans levert slechte militie-leden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 190: Persoonlijk leed van een zaalopziener in Veenhuizen.


Ingekomen post invnr 193 scans 203 en verder. Zakboekje veteraan Joseph Klapvelder.
vermelding
9 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 240. Brief van de directeur gedateerd 9 maart 1838 over Louis Nicolaas van Herfden. zie ook invnr 191 scan 060
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scans 241 en verder. Verhandeling Van Konijnenburg over de rentabiliteit van het turfsteken in Veenhuizen, net cijfers.

10 maart 1838
Uitgaande post permanente commissie 10 maart 1838 N30, invnr 470. Bijgeschreven nader 12 feb ll N10. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie
10 maart 1838 Ingekomen post invnr 193 scan 257. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 10 maart 1838 en met nummer N552, over de kleding van de kwekelingen te Wateren, met bijvoeging brief van Van Wolda (scans 086-087), door de pc bijgeschreven '17 Maart 1838 N22 in advijs' en 'Nader 4 April 1838 N1'
transcriptie
12 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 282-283. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Friesland


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 297: bedelaarskoloniste is volgens Van Konijnenburg niet rooms-katholiek maar protestant.

12 maart 1838 Uitgaande post 12 maart 1838 N30, invnr 470. Reactie op missive directeur van 14 februari 1838 inzendende een procesverbaal van de raad van tucht in de gewone koloniŽn van 5 februari 1838.
14 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 299-300. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Noord-Holland.

15 maart 1838
Uitgaande post 15 maart 1838 N4, invnr 470. Missive directeur over desertie bedelaar G. Larenk(?), welke zoude medegenomen hebben 6 zilveren horloges die hij ter herstelling onder zich had.
Kennisgegeven aan den Heer Procureur Generaal bij het Hoog Gerechtshof.

15 maart 1838
Uitgaande post 15 maart 1838 N6, invnr 470. Reactie op brief direkteur gedateerd 23 februari 1838 met nummer N419 dat de kolonistenkinderen Klaas Lodewijk en Petronella Gaal buiten voorweten der direktie met elkander in het huwelijk zijn getreden.
De Direkteur aangeschreven om hen de kolonie te doen verlaten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scans 314-315. Post varia, een sollicitant dekt zich alvast in tegen minder gunstige referenties.
verhaal?
15 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 328-330. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Utrecht.

17 maart 1838
Uitgaande post 17 Maart 1838 N5, invnr 470 Over Van Herfden.
transcriptie
17 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 342-343. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Zeeland.

17 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 344-345. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Zuid-Holland.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scans 349-350. Raad van Tucht VH1 17 maart 1838. Drie jongens worden 8 dagen opgesloten wegens verkoop van kleding.

19 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 358. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 19 maart 1838 en met nummer N601, door de pc bijgeschreven 3 April 1838 N1. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie
19 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 368. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 19 maart 1838 en met nummer N603, over de lengtes van wezen bij de dienstkeuring, door de pc bijgeschreven 24 Maart 1838 N31.
transcriptie
20 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 373. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 20 maart 1838 en met nummer N627. Wees H. Antes heeft het timmeren geleerd en mag weg, door de pc bijgeschreven 24 Maart 1838 N. 27.
transcriptie
21 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 385-387. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Noord-Holland.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 411. Iemand weigert een brief van de MvW aan te pakken.

21 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 415. Brief dokter de KŲnningh, gedateerd 21 maart 1838 aan directeur Van Konijnenburg over de kinderpokken in het eerste gesticht.
transcriptie
22 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 427. Ministerie van BZ over het ontslag van weeskinderen uit de provincie Gelderland.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scans 460-461. Raad van Tucht VH1 24 maart 1838. Veroordeling van van Sas wegens verkochte aan hem toevertrouwde goederen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 481. De notoire dronkaard Post wil kennelijk zijn vrijheid met behulp van een schrijven van de apotheker. Omdat wordt verondersteld dat hij weer in drankzucht vervalt wordt het ontslag afgeraden. Wat heeft de apotheker hier voor rol?

27 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 491-492. Brief van dominee Van Rinteln, gedateerd 27 maart 1838, aan directeur Van Konijnenburg, wat de verschillen zijn tussen hervormden, doopsgezinden, lutheranen en remonstranten en geeft een mooi inzicht in de miniverzuiling die er onder de protestanten was.
transcriptie
27 maart 1838 Ingekomen post invnr 193 scans 494-495. Begeleidende brief van de directeur, gedateerd 27 maart 1838 en met nummer N706, bij het inzenden van de RvT 24-03-1838 over de huisgezinnen, bij het 1e Gesticht te Veenhuizen door de pc bijgeschreven 26 Mei 1838 N20.
transcriptie
27 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scan 497. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 27 maart 1838 en met nummer N702, door de pc bijgeschreven 1 Mei 1838 N2.
Het eerste gedeelte gaat over de als onderwijzers werkende wezen Albertsma en Ellinkhuizen,

Daarna gaat het over de onnozele wees Grietje Sijbrens Rijpstra.


transcriptie

transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 537: Wegens onzedelijk gedrag moeten zij de kolonie uit, of hij naar het 2e Gesticht Veenhuizen en zij naar de Ommerschans!


Ingekomen post invnr 193 scans 545 en verder. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 29 maart 1838 en met nummer N721, met verslag van een bezoek aan Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '7 April 1838 N8'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 555. Maria vd Berg, wier ouders als arbeidershuisgezin overleden zijn, kan uit het eerste gesticht ontslagen worden.

29 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 556-557. De directeur beantwoordt 29 maart 1838 vragen  van de permanente commissie over de ontslagvoordracht voor 1838.
transcriptie
29 maart 1838
Uitgaande post invnr 471 (en invnr 976). Bij agendapunt 1 besluit de permanente commissie tot een Bepaling op de inwisseling van koloniale munt tegen zilvergeld in de Gewone Kolonien'
transcriptie
31 maart 1838
Ingekomen post invnr 193 scans 584-585. Brief van Instituteur Van Wolda, gedateerd 31 maart 1838, aan directeur Van Konijnenburg, door Van Konijnenburg in kopie doorgestuurd naar de pernmanente commissie over Jan Kloosterman.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 193 scan 591-592. Index op het archief van de adjunct directeur van de Ommerschans.


3 april 1838
Uitgaande post van de permanente commissie 3 april 1838 N1, invnr 472. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie

Ingekomen post invnr 194 scans 026-031. Verslag van schoolbezoeken door Van Wolda door de directeur gekopieerd (Copie N142) en aan de permanente commissie gezonden
Opmerking Vele Handen-invoerder: De adjunct-directeur voor het onderwijs, Van Wolda, doet een voor die tijd opmerkelijk modern voorstel tot het inrichten van een soort uitlening van boeken aan jongelui die de school hebben afgemaakt. Dit om te voorkomen dat zij het geleerde (het kunnen lezen) weer kwijt raken doordat ze in hun werk op de kolonie weinig met lezen geconfronteerd worden.
transcriptie
4 april 1838
Ingekomen post invnr 194 scan 58. Brief directeur met nummer N782 met kritische vragen over het besluit van 29 maart jl over het omwisselen van koloniaal geld.
transcriptie
6 april 1838
Ingekomen post invnr 194 scan 112. Brief directeur met nummer N795 dat er meer koloniale munt op de Ommerschans nodig is.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 124: Kapelaan beticht van onzedelijkheid.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 132: Huwelijksmarkt binnen de kolonien.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 183: Van Konijnenburg lijkt overspannen van alle werkzaamheden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 222. Verzoek van de Vries om zijn krankzinnige vrouw in een gesticht op te nemen.

11 april 1838
Uitgaande post invnr 472, agendapunt N8. Permanente commissie stuurt É 20:-- aan kleingeld voor de Oschans' naar de directeur.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 313: Van Konijnenburg bedankt voor het te weinige geld, en geeft aan hoe hij denkt de schuldeisers rustig te houden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 321: Zware kritiek op de begroting van de directeur die de inkomsten van valide en invalide huisgezinnen veel te hoog inschat.

17 april 1838
Ingekomen post invnr 194 scan338. Brief directeur met nummer N881 bevestigt de ontvangst van twintig gulden 'nieuwe koloniale munt' voor de Ommerschans.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 350: Indeling met wie, welke hoeve bewoonden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 194 scan 414-417: Brief van de 'Hoofddirecteuren van het Instituut voor Doofstommen te Groningen' over Johan Bauer.
transcriptie
25 april 1838
Ingekomen post invnr 194 scans 432-433. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 25 april 1838 en met nummer N965,, door de pc bijgeschreven 7 Mei 1838 N17 in advies Nader 14 Julij 1838 N20. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes
http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Mozes.html
transcriptie

1 mei 1838
Uitgaande post 1 mei 1838 N7, invnr 473. Reactie op de raden van tucht van Veenhuizen-3 en de Ommerschans, met verwijzingen naar de strafkolonie van C. Bartels voordochter van Gerritsma en F, Geraets, zoon van de hoevenaar.

3 mei 1838
Uitgaande post invnr 473 (en invnr 976). Besluit van de permanente commissie bij agendapunt 1 over de omwisseling van koloniale munt.
transcriptie
5 mei 1838
Ingekomen post invnr 195 scan 055. Brief van het ministerie van binnenlandse zaken, gedateerd 5 mei 1838, door de pc bijgeschreven 28 Mei 1838 N4. Over Johan Bauer
Bijgevoegd brief van Guyot-instituut aan de gouverneur van Groningen (invnr 194 scans 414-417):
Bijgevoegd opzendbevel door gouverneur Groningen aan ene Tonnis van der Tuin te Groningen (nvnr 195 scan 140), door pc bijgeschreven 1 Gesticht en 16 jaar, ziet er gunstig uit en geschikt voor de landbouw.
transcriptie
7 mei 1838
Uitgaande post permanente commissie 7 mei 1838 N17, invnr 473. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie
10 mei 1838
Ingekomen post invnr 195 scan 113. Brief van Hagemeijer uit Deventer (zie ook latere brieven vanuit de kolonie) aan de permanente commissie.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan 158 Kopie van de staatscourant 9-2 (1838) betreffende ontslag uit de bedelaarskolonie, namelijk het Koninklijk Besluit van 29-1-1838: Besluit inzake de duur van het verblijf in de koloniale bedelaarsgestichten der Maatschappij van Weldadigheid.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan 245: Schatting van de behoefte aan levensmiddelen voor Wateren.

21 mei 1838
Ingekomen post invnr 195. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 21 mei 1838 en met nummer N1193, door de pc bijgeschreven 28 mei 1838 N4 over Johan Bauer http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Bauer.html
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan 255: Klaas Mars in Amsterdam: dat zijne vrouw vroeger meer malen in eene  zwangere staat zich heeft bevonden en nimmer levendige kinderen ter wereld heeft kunnen brengen uit hoofde dat zij te vobloedig was en dientengevolgen de vrugt altoos dood gebooren wird.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan 257: De Permanente Commissie bezuinigt op brood en maakt het ook duurder.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan 269: Begroting voor de behoeften vd kolonien


Ingekomen post invnr 195 scan 356 en verder. Lijst van bedelaars tot wier ontslag autorisatie is verleend, met de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen en daarna: Behalve deze zijn nog als aanwezig bekend, de navolgende onvoorwaardelijke ontslagene bedelaarskolonisten: (waaronder) C.W. Harbregt; datum der autorisatie: 23 maart 1837 N2; Aanmerkingen: Hij zou met de kolonistenweduwe Schoolbroek trouwen.vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 195 scan ???: Waarschijnlijk over de herbouw vd Ommerschans na de storm.

28 mei 1838
Uitgaande post 28 mei 1838 N26, invnr 474. Reactie op de raad van tucht in de gewone koloniŽn van 25 april.


juni 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 196 scan 026: Naamlijst van wezen, vondelingen en verlaten kinderen die ongeschikt zijn voor handenarbeid met vermelding van hun aandoeningen.

5 juni 1838
Uitgaande post 5 juni 1838 N1, invnr 475. Besluit dat diverse steden 'gezien de stand hunner rekeningen' een of meer hoeves in de vrije kolonien mogen vullen. Daaronder Utrecht dat twee hoeves mag toewijzen.
vermelding
6 juni 1838
Uitgaande post 6 juni 1838 N1, invnr 475 (en invnr 976). Besluit nopens de waarneming der waterhuisjes bij het gesticht N2 te Veenhuizen
Zie http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Besluiten/18380606Waterhuisjes.html
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 196 scan 027: Namenlijst met veranderingen in Veenhuizen-3.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 196 scans 121-123: De inhoud van de brief is misschien niet erg opmerkelijk, maar de jongeheer Capelle had in ieder geval mooie zinnen leren schrijven! Ik zou hem zo zijn zin geven.
vermelding
11 juni 1838
Ingekomen post invnr 196 scans 207-208. Brief van de gouverneur van Overijssel, gedateerd 11 juni 1838, 1e Afdeeling, N. 2279/1889, door de pc bijgeschreven 14 Julij 1838 N. 20. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes
http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Mozes.html
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 196 scan 627: Een zeer fraai schrift met een nog mooiere handtekening waarin hij zijn functie - sergeant majoor - op bijzondere wijze invoegt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 196 scan 674 en vorige: De smederij zit onthand. De beste knecht is gedeserteerd, de tweede heeft ontslag aangevraagd en de derde verkiest het landwerk.


juli 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 070: In deze scan maakt Hulst bij afwezigheid van Van Konijnenburg aan de Permanente Commissie bekend dat Johan Bauer op 24 juli 1838 samen met de Utrechtse bestedeling H. Brons gedeserteerd is toen zij op weg waren naar de R.K. Kerk.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 206: Beklag van de ouders van Christina Braxhoofden over de geneesheer Hodenpijl. Hodenpijl heeft hun dochter verkracht. dit komt uiteindelijk bij de gewone rechter terecht met hulp van de commissie.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 231: Deze brief gaat over een verkrachtingszaak. Geneesheer Hodenpijl verkracht in zijn eigen huis de dienstmeid, dochter van de veteraan Braxhoofden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 235: Reaktie van geneesheer Hodenpijl op de verkrachting van zijn dienstmeid, Christina Braxhoofden. Volgens hem is het laster en is zij door haar ouders hiertoe aangezet.

14 juli 1838
Uitgaande post van de permanente commissie 14 juli 1838 N20, invnr 476, door de pc bijgeschreven Nader 7 Mei ll. N17. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie
18 juli 1838
Ingekomen post invnr 197 scan 332: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 18 juli 1838 en met nummer N1702, over het aanstellen van een Joodse Schoolmeester N.S. Jacobson, die de nederduitse taal machtig is, in Willemsoord voor de joodse kinderen in de kolonie aldaar, door de pc opgeschreven '3 Aug 1838 N3 in advies' en 'Nader 14 id  N6'
transcriptie

Ingekomen post invnr 197 scans 456 ev: Zakboekje Govert Elsing wees PK 60.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 477: Pieter Otto van der Chijs is waarnemend secretaris van de subcommissie Leiden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 637: Mooi verhaal van Poelman over de bouw van de Israelitische kerk.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 655: 'te ver gevorderde liefde'


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 672: ze hebben in het magazijn ook schaatsen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 197 scan 689: Indrukwekkend CV maar een beroerd handschrift.


augustus 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 198 scan 084: Open sollicitatie van geneesheer Munnich.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 198 scan 097: De kostprijs van 'koffijbalen' ontleed.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 198 scan 099 Engelse brief.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 198 scan 638: J.A.Capelle vraagt ontslag: (...) 'Zoodanig in de verlegenheid zittende W E Heeren terwijl mijn meester mij reeds eenig geld verschoten heeft (dit echter niet gaarne doende) zoo roep ik nogmaals U E's bijstand in God de hoorder der gebeden spoore U E aan om mij uit mijne verlegenheid te redden, daar ook Hij weet dat ik voormeld geld tot mijn nooddruft gebruiken moet. Hopende dat UE aan mijn verzoek zult voldoen Noem ik mij UwE's onderdanige Dienaar J.A. Capelle.'
vermelding

september 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 052: Een legaat van Fl 2000!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 080: Apothekerslijst.

4 september 1838
Uitgaande post 4 september 1838 N9, invnr 478. Reactie op de raad van tucht in de gewone koloniŽn van 20 juli 1838.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 105: Als bedelaars kolonisten moeten zij bedelen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 122: Leverancier S.J.Goudsmit schrijft naar Den Haag dat Konijnenburg nu al 17 maanden achter is met betalen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 140: Ook J.H.Schohuis zit al 17 maanden op zijn geld te wachten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 144: Betaal mij nou...


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 184 ev: Steekpartij op het tweede gesticht (poging tot moord) tegen Kluvers.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 200 en vorige: De minister van koloniŽn (Johannes van den Bosch dus) suggereert katoenen hemden te maken voor IndiŽ, waar er 40.000 nodig zijn die erg duur zijn om daar te maken.

10 september 1838
Ingekomen post invnr 199 scans 224-225. Brief van ministerie BZ aan de permanente commissie, gedateerd 10 september 1838, N250, 7e Afdeeling, door de pc bijgeschreven 21 September 1838 N12. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 238: Vreemd, dat de kassier Iddekinge in september 33.000 gulden ontvangt terwijl een aantal schuldeisers in oktober om voldoening van lang openstaande rekeningen hebben gevraagd. Waar blijft het geld?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 368 en vorige: Een verzoek van het armenhuis te Medemblik om de jongeling Jan Rijke, die door Drijber als landarbeider is ingezet, maar wegens zijn zwakke gestel daarvoor beslist niet geschikt is, tot enig handwerk op te leiden omdat hij anders na terugkomst weer in armoede zou vervallen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 573: Interessante opsomming van de aantallen mensen en de kosten voor het maken van 'koffijzakken'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 0576: Catharina Adriaanse in de Ommerschans vraagt ontslag omdat 'men haar alleronregtsvaardig wegens bedelarij of landloperij op de getuigenis van eenen Veldwachter naar herwaarts heeft overgebracht'. (De valse verklaring van de veldwachter kan door haar familie en bekenden worden ontkracht.)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 605 Ook de Wit wordt niet betaald.

18 september1838
Uitgaande post 18 september1838 N24, invnr 478. Reactie op de raad van tucht in de gewone koloniŽn van 9 augustus 1838.

19 september 1838
Uitgaande post 19 september 1838 N8, invnr 478 (en invnr 976). Bepalingen nopens de verdiensten der gewone kolonisten en vaststelling van een nieuw model 17.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 620: De fuselier Hendrikus Boekhoven is al eerder onder de naam Pieter Boekhold als remplacant in dienst geweest en heeft toen een onterend vonnis ondergaan, waardoor hij nu ongeschikt is om in dienst te blijven. Hij wordt dus teruggezonden.

26 september 1838
Ingekomen post invnr 199 scan 652. Brief van de subcommissie Utrecht, gedateerd 26 september 1838, aan de permanente commissie over Kniesenburg. door de pc opgeschreven 5 October 1838 N4
http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Kniesenburg/1838Terugkeer.html
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scans 807-808: De heer N.W. Berg heeft de kolonist, waarop hij voor tuinmanswerk recht had, turf laten steken. Dat schijnt niet te mogen. De 20 gulden die de turf waard is wil hij gaarne aan de Kolonie terugbetalen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 199 scan 810: Laat de wijkmeester van der Heide tijdens het transport van turf uit de graverij naar het turfplein onderweg een hoeveelheid bij hemzelf lossen?


oktober 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 035: Van Konijnenburg vindt 24, 21,5, 19 en 14 centen genoeg voor het naaijen van overhemden, terwijl hij aangeeft dat er in de buurt minstens 30 cent, to 40 centen toe voor wordt gegeven. '... in aanmerking nemende dat de meeste door bejaarde vrouwen moeten worden gemaakt waaronder slechts weinige eigenlijke naaijsters zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 045: Jan de Jonge zal niet meer leveren tenzij er interest wordt betaald of de oude schuld wordt afbetaald.

2 oktober 1838
Ingekomen post invnr 200 scans 068-069. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 2 oktober 1838 en met nummer N2435, door de pc bijgeschreven 20 October 1838 N25. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie
4 oktober 1838 Uitgaande post 4 oktober 1838 N7, invnr 479. Reactie op de raad van tucht in de gewone koloniŽn 9 september 1838.

5 oktober 1838
Uitgaande post 5 oktober 1838 N4, invnr 479. Over Kniesenburg.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 203: Dreigbrief van Terspill.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 rond scan 230: Compleet stamboek..


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 312: Veel gegevens over de aantallen malen dat deze kolonisten in de kolonie opgenomen zijn


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 347: Het zoveelste betalingsverzoek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 375: Signalement van Nicolaas van Dinther met 'curriculum', waarin een 200 jaar oude vorm van Phishing wordt genoemd: Is bij vonnis van de correctionele regtbank te Leijden, in dato 17 Novenber 1836, veroordeeld, tot 6 maanden gevangenis, om na expiratie hiervan, naar de Colonie de Ommerschans, te worden overgebragt; en zulks terzake van: Bedriegelijke Bedelarij, door brieven.
Is den 8 Junij 1837 op 't transport van hier naar de Ommerschans te Haarlem, aan zijne geleiders, ontsnapt. Vervolgens te Naarden ontdekt, aangehouden en andermaal van hier naar de Ommerschans geleid in Julij 1837. Is hij na een kort verblijf in de Ommerschans, van daar gedeserteerd.
Behoorde tot de Bedel-brieven-schrijvers club, van Engbert Huijgens en Johannes Christiaan Tiel;-welke beiden, later, in gelijke acties, zijn gearresteerd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 418: Voor uitbreiding F 200.000 beschikbaar gesteld.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 429:  Kennelijk kregen de kolonisten vast 10 cent per week, wat het 'spek-dubbeltje' heette.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 547:  L. de Lang heeft een verzoek ingediend (?).  W.H.Bolkenstein is zonder toestemming getrouwd met Johanna de Lang en zij hebben de kolonie verlaten zonder te zijn uitgeschreven. zij wonen nu in een hut in de nabijheid van Willemsoord. Het advies is om in het verzoek niet te treden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 571: Veenbaas van der Heide is beboet met F 50,50 maar de transactie met de inspecteur is afgekeurd. Het is me niet duidelijk of de inspecteur nu is gemachtigd om er een kwart boven op te leggen. In elk geval moet hij binnen acht dagen F 50.92 betalen, anders wordt hij verder vervolgd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 601: De ontslagen Schuurer probeert geld terug te krijgen dat hem niet toekomt.

20 oktober 1838
Uitgaande post van de permanente commissie 20 oktober 1838 N25, invnr 479. Over Hendrik de Vries/Hendrik Mozes.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 607: Smeekbrief van iemand die wil weten of zijn/haar kind nog 'in het land der leeven' is en maar geen bericht krijgt op de verzonden brieven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 831 ev: Leveringscontract van machinerieŽn door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. (Oa een stoommachine van minstens 24 PK)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 837: 2e versie? van het contract met de NSM.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 860 e.v.: Kluiver heeft KŲnnigh gevraagd of F. Fisscher (kennelijk teruggekeerd bij haar ouders) mogelijk door de rechtbank krankzinnig zou kunnen worden verklaard, maar deze vind van niet. Wel denkt hij dat zij, vanwege haar 'sterker uitkomende neiging tot het andere geslacht' en omdat haar moeder zei dat ze al tijden niet heeft gemenstrueerd, misschien wel zwanger zou kunnen zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 911: Willem mag de hoeve van zijn vader overnemen: 'Wij nemen daarin volkomen genoegen terwijl wij daarvoor de gelegenheid zien geboren , dat deze jongelieden in staat gesteld worden om zonder bezwaar hunnen kinderpligt jegens hunne afgeleefde ouders & eene zuster te vervullen & tevens zelven een bestaan te vinden door oppassendheid en vlijt.'

31 oktober 1838
Ingekomen post invnr 200 scans 916-922. Brief van directeur Van Konijnenburg (N2733), door de pc opgeschreven '19 November 1838 N 10 in advies en Nader 27 november 1838 N4, over Nord
http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Nord.html
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 200 scan 919 en omliggende: Kerkmeester Nord en IsraŽlisch onderwijzer Jacobson hebben ruzie.
transcriptie?

november 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 024-025: Wijkmeester van der Heide is kennelijk aangeslagen voor F 200 omdat hij heeft verzuimd een hoeveelheid turf aan te geven die bij Avereest was gestoken en nog niet betaald. Hij was dat kennelijk vergeten, omdat er in de kolonie op dat moment een groot tekort was.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 047: Weer een strefkolonistenweduwe die met een bedelaars kolonist wil trouwen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 078: De weduwe Le Roux (de overleden geneesheer die maar 8 maanden in dienst was) heeft zich er ferm doorheengeslagen, maar het vervolg is mij niet bekend.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 084: Hier wordt Frans Hendrik Wijnrank genoemd, die door verschillende naamsverwisselingen (Jan Bennenbeek en Pieter Bennebeek) heeft geprobeerd weer in dienst te komen nadat hij om zijn gedrag was ontslegen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 129, -30 en -31 Geven aan dat er een soort voor-inspectie komt om de jongelingen die in zeedienst willen treden te keuren, mee te nemen op een kanonneerboot naar Willemsoord en daar definitief te keuren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 178 en daaromtrent: Wezen en het werk dat ze doen; bijvoorbeeld op 002 een wees die Van Wees heet.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 255: In de brief wordt in de aanhef ook haar echtgenoot genoemd. Deze wordt niet ontslagen; alleen de adressante en haar 2 kinderen mogen gaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 261 ev: Interessant, de bedelaarshuisgezinnen bij het eerste gesticht per 08-11-1838!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 469. Het departement over de legaten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 476. Faber van Riemsdijk geeft zijn mening over de onjuiste gang van zaken met legaten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 483 en omliggende: Onduidelijkheid over wie legaten mag accepteren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 201 scan 717: Ontwerp van de Volks-bode.

19 november 1838 Uitgaande post 19 november 1838 N30, invnr 480. Reactie op de raad van tucht in de gewone koloniŽn 27 october 1838.
25 november 1838 Ingekomen post invnr 202 scans 163-166. Brief van G. Bartels aan zijn oom De Gooijer, door De Gooijer meegezonden met zijn brief van 25 november aan Drijber (scan 165) over Bernardus Tienkens:
transcriptie

december 1838
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 064: De letterkast van Dellebarre heeft F 65 gekost.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 070: Leuk!!! Generaal Majoor Sijtzema weigert een pakket omdat het belast is met 4,95 aan porto kosten. Hij laat het pakket terug zenden naar s Gravenhage.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 092 Interessant dat de heelmeester in Zwolle voor twee operaties ter herstel van een schisis F 50 heeft gerekend.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 093. Een weldoener: De burgemeester Sandberg van Ommen heeft Vossebelt een tegemoetkoming van F.25 aangeboden om zijn rekening van F 74.80 aan het ziekenhuis in Zwolle te kunnen voldoen. (Schisis operatie van zijn pasgeboren kind.)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 201: Directeur van Konijnenberg koopt woonhuis en percelen grond van erven Kruizenga op last van baron J. van den Bosch voor Fl. 10.500,- gulden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 214: Een idee van v.d.Bosch over het voeren van koeien dat niet in goede aarde valt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 247 en voorgaande. Een ellenlange betoging van Binnenlandse Zaken over het al of niet uitzetten van bedelaars over de grens en de wijze waarop besluiten moeten worden geÔnterpreteerd.

13 december 1838
Uitgaande post 13 december 1838 N14, invnr 481 (en invnr 976). De ijverlooze katoenwevers te straffen als ongehoorzaamheid plegende.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 248-250: Winkelier Jurgens, met pensioen en inmiddels 70 jaar vindt dat hem te weinig is uitbetaald van de overwinst die hij in de jaren ervoor heeft gemaakt. Zijn pensioen van F 130 's jaars is te weinig om van rond te komen.


Ingekomen post invnr 203 scans 369 tot en met 286. Bijlagen bij een brief van de Directeur Generaal voor de Marine van 24 december 1838, scans 714-715. Bijlagen A tot en met
Bijlage A: 48 personen in de zeedienst aangenoomen
Bijlage B: 17 jongelingen die alleen als matroos wilden
Bijlage C: Kledingkosten
Bijlage D: Kledingkosten
Bijlage E: Afgekeurde manschappen
Bijlage F: Opgave omtrent de vereischten tot de dienst bij de Marine
vermeldingen


transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 406: Men is het niet eens met de Raad van State om bedelaar Schuurman in de Ommerschans op te nemen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 475 Gedetailleerde opsomming van behoeften aan winkel- en andere waren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 588: Proces verbaal.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 600: Lijst van goederen die gestolen werden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 602: Document in de Franse taal gericht aan een societeit in Den Haag.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 617: Franciscus Soede is gedeserteerd en onder een valse naam teruggereisd naar de kolonie om niet op reis ontdekt te worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 0619: Soede veroordeeld tot een niet misselijke gevangenisstraf!
Franciscus Lambertus Soede
in dienst getreden bij de 5e afdeeling Infanterie voor zes jaren de 23 Maart 1829.- door de Krijgsraad van ZuidHolland dd. 20 april 1833 gecondemneerd tot vervallen verklaring van de Militaire Stand, Eerloos en vijfjarig Confinement in een Rasp of tuchthuis in 1836 den 18 april bij ZM besluit W100 remissie van Confinement verleend -
Bovengemeld vonnis uitgesproken wegens gepleegde diefstal met inwendige braak door de ontvreemding van een valies toebehorende aan een zijner Kameraden.-


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 631: Brief in het engels van Thomas Ainsworth.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 633: Van Steenwijk (geneesheer) opgebracht als bedelaarskolonist!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 670. In Ommerschans is onlangs een Coffij-zak-weverij begonnen met 30 getouwen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 685: Verslag over o.a. St Nikolaasgebak.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 690 Hoe komt deze wissel in het archief, en niet bij de bank?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 706: Hier blijkt dat kolonisten voor F. 1.50 koloniale munt F.1,00 zilvergeld ontvangen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 712 Uit dit zeer moeilijk leesbare stuk maak ik op dat een elfjarige zoon van Olivier, spelende van huis geraakt, is opgepakt en veroordeeld tot deportatie naar de Ommerschans.

24 december 1838 Ingekomen post invnr 203 scan 714-715: Brief van Departement van Marine, gedateerd 24 december 1838, over de (slechter) ervaringen met wezen en bedelaars die bij de marine willen, door de pc bijgeschreven 7 Jan 1839 N28 in advies en Nader 10 Jan 1839 N1 transcriptie
Met bijlagen scans 369 tot en met 286.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 736: Overzicht met namen, rekeningoverzicht en datum aankomst en vertrek in de kolonie.

29 december 1838
Ingekomen post invnr 203 scans 851-852. Brief van ene N van Berkum Bijsterbos, gedateerd 29 december 1838 aan de burgemeester van Kampen, oorspronkelijk een bijlage bij brief van de secretaris van de subcommissie Kampen van begin januari 1839 (invnr 204, scans 093-094) aan de pc over de kwestie Huibert Remiens en de kannoneerboot in Kampen.
verhaal

transcriptie
29 december 1838 Ingekomen post invnr 203 scans 865-866. Brief van het departement van Marine, gedateerd 29 december 1838, La B, N52, aan de permanente commissie over enkele wezen die in de strafkolonie zittten en belangstelling hebben voor de marine, door de pc bijgeschreven '7 Januarij 1839 N31'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 880: Brief over vergoeden schade aan woningen wat door 3 stormen veroorzaakt is.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 944: Staat van bedelaarskolonie welke gedurende het jaar 1838 voor de nationale militie zijn opgeroepen en dien tengevolge ontslagen zijn uit de koloniale stichtingen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scan 960: Toestemming tot ontslag uit gesticht van L.G. Heeber door burgemeester van Norgh


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 203 scans 961-970. Ingewilligde requesten tot ontslag na een jaar op vrijwillige basis opgenomen te zijn in gesticht.