Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1837

januari 1837
Ingekomen post invnr 179 scans 001-015: Zakboekje kolonist Broer van Belkum.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 96-97: Over het overlijden van J. Sluiter; vervangen door Ruitenschild.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 104: Tekening over de breedte van een der zijde van het gesticht de Ommerschans, met de verdeling van de boven en onderzalen. aan de ene kant een tekening op schaal met maten in ellen en duimen en aan de andere kant stuk tekst met uitleg.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 168: Inbraak in het kledingmagazijn. Daders vier mannen en een kleine jongen. Opgespoord en goederen deels terug. Aan de rechter doorgegeven door Kluvers.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 219: Nummer 91 is een slachthuisje.

11 januari 1837
Uitgaande post 11 januari 1837 N7, invnr 456. Besluit van de permanente commissie over de 'achterlijke' leerlingen, dat zij voor alsnog in geene der voorgestelde veranderingen of wijzigingen kan treden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 229-251. 13 januari 1837, Wouter Visser; Als gewoonlijk bij het einde des jaars mij naar de kolonien en etablissementen der Maatschappij begeven hebbende, ten einde bij die gelegenheid meer bepaald optenemen den staat der kassen en administratien' en hij doet verslag.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 242. Werkzaamheden van aannemer Windt aan een sluis in Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 246: Geen ijsvrij, maar wel schaatsen voor de leerlingen in Wateren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 261: Een hek ter scheiding der sexen? (Bij het ingestorte gebouw te Ommerschans.)


Ingekomen post invnr 179 scan 281. Brief van hoevenaarszoon Harm Timmermans en hoevenaarsdochter Hermanna Friso.
transcriptie

Ingekomen post invnr 179 scans 408-409: Reactie van de directeur, gedateerd 21 januari 1837 en met nummer N148, op vier punten van kritiek door de Commissie van Toevoorzicht.
transcriptie
23 januari 1837
Uitgaande post 23 januari 1837 N1, invnr 456 (en invnr 975). Bepalingen nopens de vervaardiging van koloniale munt.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 420: De vader van een huisgezin (Samuel de Lange) vraagt bij ontslag uit Frederiksoord goederen - meubels en twee koeijen (zelf verdiend) - mee te mogen nemen uit de kolonie naar huis. Woont notabene in Rotterdam.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 490: Begeleidende brief over verslagen betreffende de diefstal (zie scan 168).


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 510-511: Brief in het Frans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 179 scan 541 en verder: Brief over belediging van de opvolger van dokter Schindler.Ingekomen post invnr 180 scan 5 en verder. Lijst van bedelaars die voor de tweede keer of vaker in het bedelaarsgesticht zijn.

februari 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scans 043-044: 2 februari 1837, Verslag over 1836 door dominee Van Rinteln.

4 februari 1837
Uitgaande post 4 februari 1837 N17, invnr 457 (en invnr 975). Herinnering dat in de gegeven voorschriften geen veranderingen buiten weten der permanente commissie mogen worden gemaakt.
transcriptie
4 februari 1837
Uitgaande post 4 februari 1837 N21, invnr 457. Over de te Willemsoord te bouwen kerk en school voor de Israeliten. Zie uitgaande post 22/23 maart.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 105: Beschrijving van het weer en beschrijving en opsomming van de ziekten die voorkwamen.


Ingekomen post invnr 180 scans 206-213. Verslag van Jan Hessels van Wolda, gedateerd 7 februari 1837 en met nummer N22, over het onderwijs in 1836.
transcriptie
8 februari 1837
Uitgaande post 8 februari 1837 N13, invnr 457. 13. Missive H.G. Timmerman en H. Friso nader verzoekend om in vervanging van den hoevenaar Friso gevestigd te worden of om als arbeidershuisgezin gevestigd of ontslagen te worden (zie 4 Jan N24). Met besluit.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 219 ev: Geneeskundig verslag 1836, met oa behandeling van schurft/scabies.

11 februari 1837 Ingekomen post invnr 180 scan 310. Besluit van het ministerie van Binnenlandsche Zaken, gedateerd 11 februari 1837, op een request om vrijlating van Christiaan Willem Harbrecht, door de pc opgeschreven 7 Maart 1837 N34 in advies en nader 23 Maart 1837 N2.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 414: Opmerkelijk dat de Provinciale commandant bepaald hoe om te gaan met de stem van de militaire leden van de Maatschappij van Weldadigheid.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 419. Dit stuk gaat over geld en een schip. Jacob Brunt is kennelijk niet op een vast adres, maar vaak bij zijn klanten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 432: 19 februari 1837, de kolonievaart wordt uitgegraven en er moeten schutsluizen in. Er moet worden betaald. H. Wind is de aannemer. Met ook verzoek om een voorschot bij vorstverlet bij het graven van het kanaal.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 435: Medisch rapport


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 180 scan 575-576. Dokter De KŲnningh gaat, schrijft hij op 19 februari 1837, de beschuldigingen onderzoeken en aantonen dat ze niet waar zijn. Als hij kan achterhalen wie hem heeft beschuldigd zal hij hem of haar met vrucht 'voor den burgerlijken rechter' brengen.


Ingekomen post invnr 180 scans 499-500: Pastoor A.B.H. Schaepman Frederiksoord vindt dat ook 'het schoolwezen' de godsdienstige behoeften van R.K. kinderen 'verdrukt en mishandeld' in een brief gedateerd 23 februari 1837, door de pc opgeschreven 9 Maart 1837 N28 in advies en Nader 14 Sept 1837 N37
transcriptie

maart 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 181 scan 335: Genoemde dominee Domela Nieuwenhuis is de vader van de bekende anarchist.

7 maart 1837
Uitgaande post 7 maart 1837 N34, invnr 458. Resolutie Binnenlandsche Zaken 11 februari 199 autoriserende het ontslag van den bedelaarskolonist C.W. Harbregt. Zie 23 maart 1837 N2.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 181 scan 497: In deze verantwoording wordt tot in detail verklaard waarom in Wateren een post Rundvlees is opgenomen (gedeeltelijk) in plaats van het begrootte schapenvlees. Namelijk: de meier van Smilde had een achterstand bij de betaling van zijn huur. Hij kreeg toestemming om de achterstallige huur te voldoen in de vorm van zijn oude koe. Deze koe was bestemd voor slacht en consumptie in Veenhuizen, maar kon de lange reis ernaartoe niet meer maken. Het meer nabij gelegen Wateren zag zich genoodzaakt de koe aan te nemen. Daar werd het beest geslacht, in plaats van de daarvoor bestemde schapen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 181 scan 571. Een gebruikelijke autorisatie van de minister van Binnenlandse Zaken om bepaalde wezen, vondelingen en verlaten kinderen - in dit geval uit de provincie Groningen -  uit de Kindergestichten van de Maatschappij van Weldadigheid te ontslaan. Bij ťťn van deze kinderen stelt de minister echter als voorwaarde 'zodra zij hare geloofsbelijdenis zal hebben afgelegd'.

22 maart 1837
Uitgaande post 22 maart 1837 N12, invnr 458. Over de te Willemsoord te bouwen kerk en school voor de Israeliten. Zie 23 maart N1.

23 maart 1837 Uitgaande post 23 maart 1837 N1, invnr 458. Nader 4 februari 1837 N21 / Nader 17 september 1836 N1 / Nader 10 december 1836 N2 / Nader 22 maart 1837 N12
Hier bevinden zich alle stukken over de synagoge, zoals brieven van de Hoofdcommissie tot de zaken der Israeliten te Den Haag, brieven van de directeur en de Begroting van kosten, voor het bouwen van een synagoge en woning voor den voorzanger en onderwijzer voor de Israelitische Gemeente in de Vrije Kolonien.

23 maart 1837
Uitgaande post 23 maart 1837 N2, invnr 458. Nader 7 maart N34 -> 1) Den Direkteur magtigen tot het ontslag van den bedelaarskolonist C.W. Harbregt; 2) Denzelven uitnoodigen om aan den weduwe Schoolbroek te doen kennen, dat zij zig tot het aangaan van een huwelijk met opgemelde bedelaarskolonist tot de Subcommissie Amsterdam zal behooren te wenden.
transcriptie

april 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 059: Rekening van Ned.Bijbelgenootschap voor geleverde bijbels.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 114: Protestbrief op ingehouden tegoeden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 136: Er zijn acht israelitische kinderen in de kindergestichten, waaronder de kinderen Vrieslander.


Ingekomen post invnr 182 scan 150 ev. Verslag van Van Wolda van schoolbezoeken aan Veenhuizen en de vrije koloniŽn, gedateerd 5 april 1837, door de directeur gekopieerd (Copie N65) en aan de permanente commissie gezonden
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 226: Ontevredenheid over werkzaamheden die niet op tijd klaar en de gevolgen daarvan voor aannemer Wind en voor de schepen die onderweg zijn met goederen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 268: Gaat over een geneesheer, staat niet in welke maar wel dat er commentaar is op zijn optreden.


Ingekomen post invnr 182 scans 265-270. Brief van de directeur, gedateerd 8 april 1837 en met nummer N778, over vijf weeskinderen met bevroren tenen en ernstige gevolgen, door de pc bijgeschreven '25 April 1837 N11 in advies' en 'Nader 27 April N8'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 272: Uit aller naam ... vragen om loonsverhoging voor de onder directeuren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 390 ev: Verslag van het fabriekswezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 418: Vaarwegen en waterbeheersing bij Haulerwijk e.d.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 0576: Waar de grens te trekken? De minister vraagt zich af of de kindergestichten van de Maatschappij ook moeten dienen als opvoedingsinstituut waar ouders kinderen naartoe kunnen sturen die niet willen deugen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 591: Gedoe over bewerkte gronden, vriendjespolitiek, sectiemeesters die niet deugen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 677: Vader is na verlof in Oostvlaanderen achtergebleven en vraagt het ontslag van zijn vrouw en kinderen, zodat zij zich bij hem in BelgiŽ kunnen voegen. De zoon is echter voor de militie ingeloot en zou zich na verkregen ontslag aan inlijving kunnen onttrekken door naar BelgiŽ te vertrekken. J van Konijnenburg vraagt zich of de Maatschappij van Weldadigheid dit zou moeten verhinderen door hem geen ontslag te verlenen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 719: Wijziging in het kadaster van de grensscheiding tussen Veenhuizen en Een.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 182 scan 735: Proces verbaal van een diefstal.

27 april 1837
Uitgaande post 27 april 1837 N8, invnr 459. Maatregelen om in de Gestichten te Veenhuizen voor kinderen meer beweging en kinderlijke bezigheid te bevorderen.
transcriptie

mei 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 111: Voorouders van Loes Luca?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 209: Iemand die spreektaal in schrijftaal probeert te vatten. Goed bedoeld schrijven over een zoon.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 225: Leuke anekdote over persoonsverwisseling.

9 mei 1837 Uitgaande post 9 mei 1837 N8, invnr 460. Den Directeur der kolonien uitgenoodigd om de woningen welke bij de gestichten te Veenhuizen beschikbaar kunnen worden gemaakt te doen ontruimen naarmate zulks voor de plaatsing van huisgezinnen noodig mogt worden.


Ingekomen post invnr 183 scans 210-211: Brief gedateerd 12 mei 1837. Nu de katholieken in Veenhuizen een orgel hebben, wil dominee van Rinteln van de protestanten dat ook! Hij schrijft rechtstreeks aan Johannes vanden Bosch, maar die legt het neer bij de PC en die schrijft erop 2 juni 1837 N3.
verhaal transcriptie

Ingekomen post invnr 183 scans 370-393: Zakboekje Cornelia Eijfferts wees N1874.
vermelding

Ingekomen post invnr 183 scans 400-401: De voormalig apotheker en nu zaalopziener Steenmeijer uit Veenhuizen neemt ontslag in een brief gedateerd 21 mei 1837 aan de permanente commissie, door de pc bijgeschreven '5 Junij 1837 N5'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 403: Een door onderdirecteur Textor ondertekende opgave van het aantal schoolplichtige leerlingen in Veenhuizen 1e Gesticht op 1 december 1836 en op 20 mei 1837. Dat aantal blijkt in dat kleine halfjaar van 1060 te zijn teruggelopen naar 894. Dat is een afname met 16%. Dat blijkt verband te houden met overplaatsing van 200 kinderen van VH1 naar VH3.
Met op scan 453 de begeleidende brief dd 23 mei 1837 van Konijnenburg hierbij.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 440: Een notabel - de Nijen van Hoogerwerf - over zijn zoon die te Veenhuizen als ondermeester dienst heeft gedaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 457: Probleem met de naleving van de IsraŽlitische geloofsleer door IsraŽlitische kinderen te Veenhuizen 'zolang deze onder de Christenen verpleegd worden'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 495: Inspectie Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 523: De ontslagen apothekershulp J.W. Holtman doet een boekje open over het gebruik van de middelen uit de apotheek voor eigen gebruik en gewin door apotheker De Goede. Mooie brief, met ervoor het onderzoek van de directeur.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 559: Over de inspanningen van het opsporen van deserteurs uit Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 590. D.Weijers uit Lijden biedt aan in de kolonie breiwerk voor hem tegen betaling te laten uitvoeren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 183 scan 614. Problemen met het recht van overpad, doordat de koloniŽn een weg hebben vergraven.

29 mei 1837
Uitgaande post 29 mei 1837 N29 (a t/m e), invnr 460.
29a) Brief directeur, gedateerd 8 april 1837, over het gezin Kalbe.
Missive subcommissie Amsterdam 9 mei conf 5 april N12 en informerende dat er geene gelegenheid is om het gezin van den gewone kolonist Kalbe op eenige wijze aldaar te verplegen en genoegen nemende hetzelve in de gestichten te doen verplegen -> den direkteur magtigen.
Besluit permanente commissie over gezin Kalbe.
29b) Missive subcommissie Amsterdam 9 mei conform 3 mei N21 genoegen nemende in het verlangde ontslag van den gewone kolonist Steenwinkel
Besluit permanente commissie Steenwinkel te ontslaan.
29c) Missive subcommissie Amsterdam 9 mei conformerende aanzoek tot ontslag te hebben ontvangen van den gewone kolonist A.S. Overst
Besluit permanente commissie de directeur hierover te schrijven.
29d) Missive subcommissie Amsterdam 9 mei inzendende eene missive van de strafkoloniste wed Schoolbroek om met den ontslagen bedelaarskolonist C.W. Harbregt in het huwelijk te treden en daarna op eene hoeve in de gewone kolonien te worden overgeplaatst.
Besluit permanente commissie hierover en dat mededelen aan de directeur.
29e) Missive subcommissie Amsterdam 9 mei informatie vragende wanneer er huisgezinnen naar de kolonien kunnen worden opgezonden als mede het getal disponibele plaatsen.


transcriptie


transcriptie

informatie


informatie

transcriptie

juni 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 015: Bouwkosten voor gebouw en bestek in Ommerschans van de timmerman uit Noordwolde 1837.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 066: Beschrijving indeling van een zolder van een hoeve.

2 juni 1837
Uitgaande post permanente commissie 2 juni 1837, invnr 461. Reactie op verzoek dominee van Rinteln om een orgel voor de protestanten te Veenhuizen.
verhaal
transcriptie
9 juni 1837
Uitgaande post 9 juni 1837 N11, invnr 461 (en invnr 975). Herinnering der verpligting om de gegeven voorschriften op te volgen.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 074-75: Venter gearresteerd als bedelaar en naar Ommerschans overgebracht, vrouw pleit voor vrijlating, 2 kinderen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 229: Een ton van Zijne Majesteit!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 247: Problemen met de waterkering van een sluis (zoveelste brief over aannemer Windt).


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 302-303: Vijf jaar in de bak voor diefstal van een oorijzer.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 318: Ontslag na stiekum trouwen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 368. Over ingedeelden als manier om per hoeve voldoende inkomen te verwerven, maar veranderingen van indelingen alleen om de drie maanden omdat er anders verwarring ontstaat.
Aan van Puffelen, met 4 ingedeelden is 18,75 betaald.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 439: Loterijman is ook als Loterij geregistreerd!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 473: Poging tot verduistering in de subcie Groningen?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 486: De opgaven van Johanna Bovenkamp blijken logenachtig geweest te zijn, maar de hoofdzaken worden hoe lang en zoo meer bevestigd. Ze loog over de dood van haar vader, en haar moeder is ook nog gewoon in leven. Ze probeerde te bedekken dat ze vanaf haar 9e jaar al aan het zwerven is. In de eerder gedane opgaven staat uitgebreid beschreven waar ze en bij wie ze verbleef.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 0494 Dorsmachine, voor vier man, om te bouwen tot machine voor ťťn paard, te koop in Helder.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 554. Crediteur dringt aan op betaling.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 184 scan 570: Mutaties wezen mei 1837.

29 juni 1837
Uitgaande post 29 juni 1837 N2, invnr 461. Plannen van Johannes van den Bosch, besproken met directeur Van Konijnenburg, om de koloniŽn met ondermeer weefschuren weer een beetje rendabel te krijgen.
transcriptie

juli 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 185 scan 231: Brief aan Johannes vd Bosch, door hem doorgestuurd naar de pc.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 185 scan 246: Verslag van inspecteur Visser, waarin sprake is van baron van den Bosch.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 185 scan 260: Voorschriften voor de magazijnmeester.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 185 scan 592: Bezoek aan Twentse fabrieken.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 185 scan 680: Berekening herbouwkosten gesticht Ommerschans.

24 juli 1837
Uitgaande post 24 juli 1837 N28, invnr 462 (en invnr 975). Verhooging der tractementen van de onderwijzers der 1e en 2e klasse.
vermelding

augustus 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 022: Strafmaat met water en brood, 25 rietjes slagen en dragen van het 'distinctieve pak'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 037: Levering katoen en onderhoud weefgetouwen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 166: over de verbouwing van de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 284: Verzoek van J. van Konijnenburg om op de verjaardag van de Koning weer iets extra's te mogen opdienen bij het eten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 415: Gorinchem meldt de goede ontvangts van het eigendomsbewijs van twee hoeves (met op de achterkant: 'nu hebben allen de ontvangst gemeld').


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scans 474-475: Over een doofstom kind, Cornelia van Gerfsum, en of ze naar het instituut kan of niet.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 304 ev: Zaalopziener Bak steel eten van de wezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 518: De sluis is open, maar er mag maar beperkt geschut worden.


Ingekomen post invnr 186 scans 541-543. Brief van de directeur, gedateerd 25 augustus 1837 en met nummer N1934, over de volgens hem corrupte praktijken van wijkmeester Koppe, door de pc opgeschreven 13 Sept: 1837 N8.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 544: Dood Abraham van der Anker van der Linden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scans 605-606: Een wees (Jan Loenen) die van 1824-1830 in de kolonie een administratieve ervaring heeft opgedaan, solliciteert.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 633: Voorbeeld van vergelijking geboorteacten en stamboekgegevens.


Ingekomen post invnr 186 scan 642: Koninklijk besluit van 30 augustus 1837 dat het ministerie van KoloniŽn de MvW mag betalen 100.000 om achterstanden in te halen en 200.000 om de culturen uit te breiden.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 186 scan 649: De gewone regeling voor tekort ingeleverde rogge wordt genoemd.


september 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 187 scan 196 Offerte voor de IsraŽlische gemeenschap. O.a. een Heilige Rol en een Bazuin.


Ingekomen post invnr 187 scan 233. Van Wolda motiveert de noodzaak voor een derde ondermeester bij het derde gesticht te Veenhuizen met de aantallen scholieren op de dag- en avondschool daar, door de directeur samengevat (Extract N144) en verzonden aan de permanente commissie.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 187 scan 268: Fraaie bedelbrief om te mogen komen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 187 scan 289: Mislukte bremzaad-oogst!

23 september 1837 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 187 scan 406: Van Konijnenburg stuurt, met brief gedateerd 23 september 1837 en met nummer N2183, de koloniale berichten voor de Vriend des Vaderlands van september 1837, met ondermeer dat de scheepvaart naar Veenhuizen voorgoed geopend is, en: 'Op gisteren is te Willemsoord feestelijk ingewijd de aldaar nieuw gebouwde kerk voor de IsraŽlitische Gemeente.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 187 scan 485: Het ministerie van buitenlandse zaken, afdeling nationale nijverheid, biedt een ram aan om het schapenras in de kolonie te verbeteren.


oktober 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 026: Plattegrond vd kerk.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 067: Arbeidsloon in de weverijen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 087: Grondruil in Vledder.

9 oktober 1837
Uitgaande post 9 oktober 1837 N8, invnr 465 (en invnr 975). Uitbetaling aan de bejaarde weezen te Veenhuizen te doen op hunne tegoed bij de Maatschappij
transcriptie
11 oktober 1837
Uitgaande post 11 october 1837 N35, invnr 465 (en invnr 975). Vergunning aan den Adjunct Directeur van Veenhuizen N2 om op de gronden van Veenhuizen N3 te jagen
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 157: De ondergetekende, Geneesheer in de vrije kolonie verklaart door dezen dat de Persoon van Cornelis Jasper 'dubbel gebroken' is en daardoor voor zware arbeid ongeschikt. Frederiksoord den 10 october 1837. De Geneesheer voornoemd C.D. v.d.Velde.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 190: Verslag van ontsnapping uit Ommerschans, met geweld tegen een veldwachter, door drie kolonisten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 264 ev, Albert van Kleeff (N1120), zoon van Aaltje Mosterd die niet meer met haar man Johannes van Kleeff leefde toen hij geboren werd.


Ingekomen post invnr 188 scan 283. Brief van de directeur, gedateerd 17 oktober 1837 met nummer N2412, dat de wees N.A. de Winter (N1960) niet met ontslag wil vanwege het seizoen en omdat 'zij haar familie niet kent'. Ze zou liever komend voorjaar met haar broer (N1961) willen vertrekken. Door de pc bijgeschreven 27 October 1837 N7,
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 302: Correspondentie over de verwerking van de plant meekrap.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 314: Aanbesteding sluis Norgervaart.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 323: Proefstuk imitatie katoen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scans 375-377: Over bedelaars die bij verplaatsing van OS naar VH hun zakboekjes niet hadden meegekregen en het oneens zijn met de bijschrijvingen, waaronder de man met een houten been die klompen krijgt.
verhaal

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 188 scan 562: Mooi overzicht van verdiensten en inhoudingen van een kolonist in een half jaar.


november 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 308 Een legaat va 3000 gulden van Mejonkvrouwe Johanna Willemina Beeldsnijder.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 316 De eerste maal dat de naam van Frijland wordt genoemd (Flijland) is kennelijk een schrijffout. Zie ook scan 445.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 367: De definitie van misdaad is door de tijden heen wel wat aangescherpt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 398. Het gebruik van 'achterlijken en bejaarden': De achterlijken en bejaarden kunnen het dan ook zeer goed met morgen- en avondonderwijs doen, en alzoo des daags tot nuttigen arbeid gebruikt worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 420. Er staat souget, maar dat is een schrijffout. Een 'sjouget' is iemand die ritueel joods mag slachten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 440: Prijslijst van winkelwaren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 189 scan 445: Over de heer Freijland is heel wat afgeschreven. Hij heeft een doek, sokken en een hemd gepikt van een kameraad, maar heeft die ook weer teruggegeven. De zaalopziener Blijstra en drie andere kameraden hebben dat bevestigd, maar Blijstra en de onderdirecteur vinden dat hij toch voor de tuchtraad moet verschijnen. Later is er nog een brief van van Konijnenburg die de zaalopziener en de onderdirecteur er van langs geeft omdat zij Freijland niet juist behandelden.

22 november 1837
Uitgaande post 22 november 1837 N3, invnr 466 (en invnr 975).  Bepaling nopens het houden van geneeskundige consulten te Veenhuizen.
transcriptie
22 november 1837
Uitgaande post 22 november 1837 N5, invnr 466 (en invnr 975). Wijziging in de verstrekking van kleeding aan de kinderen te Veenhuizen.
transcriptie

december 1837
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scans 006 ev: Begroting voor de Ommerschans, met ook aantal veldwachters en gegevens over dagelijks leven. Met op scan 011 'de vaste verstrekking van 10 centen der kolonisten'. Dit is dus het spekdubbeltje.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 007: Begroting Wateren spreekt ook over 72 kwekelingen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 153: Begroting inrichting schuren als katoenweverijen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 179: Een rustend predikant wil dat iemand (zijn zus?) in de Ommerschans blijft.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 215: Geneesheer klaagt over verbod op schurftmiddel van apotheker.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 024: Franstalig.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 369. Een interessant overzicht van salarissen en kosten van mensen, hoeven en vee.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 375. Van Konijnenburg: Met der tijd echter wanneer, namelijk, de ontginning in zoo verre zal afgeloopen zijn, dat er nog 7 hoeven bij de bestaande 20 zullen zijn aangelegd en er, derhalve, 9 voor elk der drie gestichten bestaan zullen, en wel 8 bouw hoeven en 1 melkhoeve. Dit gaat over Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 440: Middageten der weezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 450. Totaaloverzicht van jaarlijkse kosten van de koloniŽn in 1838: Fl 533.430.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 498: Rekening Joodse gemeente Steenwijk 1837 voor diensten in Frederiksoord, Willemsoord en Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 551-552: Kandelaars steekt zaalopziener Rulach met een mes om 7 centen en zal voor de rechter worden gebracht.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 564: Adjunct-directeur Hulst bekent dat hij zonder toestemming van de Permanente Commissie een timmerlootsje heeft laten bouwen omdat hij '6 a 7 mensen, waaronder hoog bejaarden en zeer zwakken in de open lucht, bij nat en koud weder werkende bijna moest zien verkleumen', terwijl hij toch in een vorig bericht aan de Permanente Commissie uitvoerig had kenbaar gemaakt hoe volstrekt noodzakelijk dat gebouwtje was.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 586: Overzicht van functies met namen voor de zitplaatsen in de protestantse kerk te Ommerschans in 1837.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 190 scan 652: Prijslijst van in de eigen fabriek vervaardigde goederen.

23 december 1837
Uitgaande post 23 december 1837 N8, invnr 467. Brief directeur gedateerd 5 december inzendende de Raad van Politie en Tucht voor de Gewone Kolonien van den 25 november 1837.
Met besluit erover van de permanente commissie.

23 december 1837 Uitgaande post 23 december 1837, invnr 467. Instructie voor de sluiswachter, opgesteld op 15 augustus 1837 door Gedeputeerde Staten van Drenthe. Gehavend en onvolledig stuk.
transcriptie
23 december 1837
Uitgaande post 23 december 1837 N15, invnr 467. Brief permanente commissie aan directeur Van Konijnenburg dat ze een brief gehad hebben van Binnenlandse Zaken, gedateerd 6 december, met de vraag waar Louis Nicolaas van Herfden uithangt.
transcriptie
28 december 1837
Uitgaande post permanente commissie 28 december 1837 N3, invnr 467. Den directeur der kolonien tot informatie toezenden afschrift van Zijne Majesteits besluit dd 16 december 1820 N86, houdende uitnoodiging aan de besturen van Steenwijk, Vledder en Steenwijkerwold en den Vrederegter van het kanton Steenwijk tot het behulpzaam zijn in het houden eener goede politie in de kolonien.