Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1835

2 januari 1835
Ingekomen post invnr 155. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de doofstomme bedelaar NN, gedateerd 2 januari 1835, door de pc bijgeschreven 8 januari 1835 N1
verhaal
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scan 060: Wat had prinses Marianne van doen met een kolonist in Ommerschans?

8 januari 1835
Uitgaande post 8 januari 1835 N1 invnr 432. De permanente commissie vraagt het commentaar van directeur Van Konijnenburg op de brief van BZ van 2 januari over 'het namens den doofstommen bed.kol. N.N. gevraagde ontslag'.
verhaal
transcriptie
14 januari 1835 Ingekomen post invnr 155 scans 180-183: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 14 januari 1835 en met nummer N89, dat hij zijn betalingen niet meer kan doen en dat de leveranciers hem zo langzamerhand niet meer geloven. aan de permanente commissie (batch 177, scans 180-183), door de pc bijgeschreven '27 Januarij 1835 N17'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scans 195-198: Ontslagen wezen in 1834.

16 januari 1835
Ingekomen post invnr 155 scan 229. Bericht van de administrateur, gedateerd 16 januari 1835, over godsdinstige gezindheid van een wees.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scans 376-380:  Mooie bedelaarsgeschiedenissen door Van Konijnenburg 23-01-1835

24 januari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scans 384-387: De apotheker - Jaarverslag Amshoff 24-01-1835


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scans 441-442: Namen van een paar mensen (waaronder veteranen-veldwachter Van Wijk en wijkmeester Van der Heide) die eigen aardappelen buiten de kolonie hebben verkocht. Zij moeten het bedrag terugbetalen en de veldwachter moet gestraft.

26 januari 1835
Ingekomen post invnr 155. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 26 januari 1835 en met nummer N150, over de doofstomme bedelaarskolonist NN, door de pc bijgeschreven 12 feb 1835 N13 in advies Nader 14 do N2:
verhaal
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 155 scan 452: Uittreksel uit proces verbaal van 16-09-1826 over Sofia Walraven.


1 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 002-004: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Brief De Geus namens kerkeraad aan PC 01-02-1835.

1 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 005-006: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Brief De Geus aan Van Konijnenburg 01-02-1835.

2 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 022-023: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Brief van Van Konijnenburg hierover 02-02-1835.

2 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 026-027: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Tempelman in zijn verslag over 1834, 02-02-1835.

3 februari 1835
Ingekomen post invnr 156 scans 041-043. Brief van de directeur der koloniŽn, gedateerd 3 februari 1835 en met nummer N233, over een verplaatsing van de smederij in Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '16 Februarij 1835 N8'.
transcriptie
3 februari 1835
Uitgaande post 3 februari 1835 N5 , invnr 433 (en invnr 973). Bepaling dat de geheel afgesleten kleeding der weezen zal worden teruggenomen tegen afgifte van nieuwe en van hoe veel kleeding stukken zij steeds moeten voorzien zijn.
transcriptie
3 februari 1835 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 074: 3 februari 1835, Van Konijnenburg schrijft dat de achtergebleven kinderen van Van Steenwijk in de kolonie blijven, pc schrijft op de brief 16 feb 1835 N2.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 103-104 Sollicitatie Textor bij minister van koloniŽn Johannes van den Bosch, zie ook scans 304-305.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 132: Geheim briefje van de koning.

7 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 114-117: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Tempelman aan de DG voor de RK-zaken, 07-02-1835

7 februari 1835
Ingekomen post invnr 156 scans 135-137. Brief van het ministerie BZ, gedateerd 7 februari 1835, aan de permanente commissie over de kwestie Emanuel en over vrijstelling van militaire dienstplicht, met als bijlage een brief van Amsterdam dd 13 november 1834 (invnr 153 scans 173-178), door de pc bijgeschreven 16 Februarij 1835 N31 in advies, nader 17 dato N1.
transcriptie
8 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 141-142: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Tempelman woedend aan De Geus 08-02-1835


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 216: Voorbeeld van een overlijdensverklaring Š lŗ Veenhuizen, hoort bij de brief van 17 februari (scans 264-265).
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 222: Een vrouw ter dood veroordeeld.
Brief geschreven door broer: Keulen, van Gerrit G 1379, G 2161 H 371
Betreft: Keulen, van Charlotte A 53, E 666 F 865, F 920 I 3278

14 februari 1835
Uitgaande post 14 februari 1835 N2 invnr 433. Besluit om de brief van de directeur over de doofstomme bedelaar (26 januari) door te sturen aan Binnenlandse Zaken.
verhaal
transcriptie
14 februari 1835 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156. Briefje van de subcommissie Gorinchem:
14 februari 1835,
Door J. Mulder en P. Souverijn, kolonisten van deze stad te Frederiksoord, opnieuw aangezocht zijnde om eene woning voor hunne onlangs getrouwde kinderen in de kolonien der Maatschappij, nemen wij de vrijheid UwEdG toetezenden met verzoek om, zoo mogelijk, aan het verlangen der verzoekers, die ook bij UwEdG als geschikte en oppassende leden der Kolonien bekend zullen zijn, te willen voldoen; waartoe zich, sedert het ?? van UwEdG missive dd 21 Oct. 1834, N17, eene gelegenheid zou hebben kunnen opdoen.

17 februari 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 257-259: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - Van Konijnenburg met brief De Geus 17-02-1835,

17 februari 1835
Uitgaande post 17 februari 1835 N1, invnr 433 (en invnr 973). Voorschriften ten einde de elders dan in de kolonien voor de Nationale Militie domicilie hebbende bestedelingen zoo veel doenlijk bevorderlijk te zijn in het tijdig bekomen van de bewijsstukken nopens de vrijstellingen die zij kunnen doen gelden
transcriptie
17 februari 1835
Ingekomen post invnr 156 scan 264-265. Brief van directeur van Konijnenburg, gedateerd 17 februari 1835 en met nummer N284, over de vorm van ovl-opgaven, door de pc bijgeschreven 4 maart 1835 N20 in advies en nader 12 dito N1.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 304-305: Johannes van den Bosch als minister van koloniŽn over een bij hem ingekomen sollicitatie van Textor (de jonge) Zie scan 103-104.

19 februari 1835 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 307-308: 19 februari 1835 Zaalopziener Schaghen vraagt Van Konijnenburg om clementie na zijn misstap (zie stukje Vele Handen).
vermelding
Ī 20 februari 1835
Ingekomen post invnr 156. Brief van Johannes Hermanus Brinkman Ī 20 februari 1835 aan directeur Van Konijnenburg, de brief komt 23 februari 1835 aan bij directeur Van Konijnenburg en die schrijft er 3 maart over.
transcriptie

Ingekomen post invnr 156 scan 338: Voorbeeld van eenoverlijdensverklaring. Hoort vermoedelijk bij brief van 17 febrauri (scans 264-265).

21 februari 1835
Ingekomen post  invnr 156 scan 355. Kopie van het gedeelte van de brief van de directeur op scans 372-374 dat over zaalopziener Schaghen ging, door de secretaris van de commissie gekopieerd, door de pc bijgeschreven 4 maart 1838 N25 in advies, nader 24 dito N4.
transcriptie
21 februari 1835 Ingekomen post invnr 156 scans 372-374: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 21 februari 1835 en met nummer N320, met verslag van een bezoek aan Veenhuizen, over weefgetouwen, klompenmaker Dols, fabrieksbaas Klunt gewond door stekende kolonist, en kwestie Schagen, door de pc bijgeschreven: '4 maart 1835 N25 - alleen in advies voor de zaak Schagen'
transcriptie

Ingekomen post invnr 156 scan 383. Vermoedelijk abusief hier geplaatste kopie van een brief van de directeur van een jaar eerder, gedateerd 22 februari 1834 over een nieuw pad van het eerste gesticht te Veenhuizen naar de kerk, door de pc bijgeschreven 13 maart 1834 N19 in advies; nader 31 Dec N8.
transcriptie
24 februari 1835
Ingekomen post invnr 156 scans 439-440: Concept-besluit permanente commissie over brief aan De Pelichy nav kerktwist Ommerschans, 24 febr 1835

EVEN HIER OPGENOMEN

den minister antwoorden

dat de stoornis der godsdienst oefening op 1 feb ll waarover de Heer kapellaan Tempelman zich beklaagt, veroorzaakt is geworden doordat gen. geestelijke zich op dien dag niet gerigt heeft naar de aanduiding van den tijd, zoo als die in de O.S. geshiedt door het trekken van de bel, zijnde het tot een regel aangenomen dat overeenkomstig de eerste trekking van dezelve in den morgenstond de tijd den geheelen dag door wordt bepaald, waarin de juistheid zoo veel mogelijk bij elk gelui wordt in acht genomen

Dat de P.K. de handhaving van dezen maatregel bij vernieuwing aan de directie van het gesticht te O.S. ten ernstigste heeft aanbevolen, als zijnde dit het eenigste middel dewelk zij in haar magt heeft om de godsdienstoefeningen der beide Erediensten zoo te doen plaatshebben, wat den tijd betreft, dat de eene aan de andere niet kan hinderlijk zijn, zijnde den tijdsafdeeling en bepaling gescheiden na voorafgaand overleg en met goeddunken van den Heer Kapellaan Tempelman.

Dat voor het overige de P.K. niets vuriger wenschende, dan een volkomene gelijkheid der beide Eerediensten, en zich op allerlei wijze bemoeijende, om van wederszijden genoegen te geven en alle botsingen voortekomen, de groote moeijelijkheden die zich daarin telkens voordoen naauwelijks weet aftekeeren dan alleen door de stichting van een geheel afzonderlijk kerkgebouw ten dienste van de R.K. bevolking, gelijk zij dit reeds vroeger aan Z. Exc. heeft te kennen gegeven, en welk groot belang zij nogmaals bij deze de vrijheid neemt  aan de gunstige behartiging van Z. Exc. dringend aantebevelen.

24 februari 1835 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scans 442-443: Gedoe rond de kerk op de Ommerschans - DG voor de RK-zaken aan de pc 24-02-1835.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 156 scan 448-449: Kandidaat-dominee Poelman in Veenhuizen is overleden en de minister voor de zaken van de hervormde kerk bepaalt dat hij wordt opgevolgd door kandidaat Janssen, voor 600 gulden per jaar en vrije huisvesting.

27 februari 1835
Ingekomen post invnr 156 scans 477-480. Brief van de 'Regenten over de Stads Bestedelingen', gedateerd 27 februari 1835, aan 'de Edel Achtbare Heeren Burgemeesteren en Wethouderen der Stad Amsterdam', over de ontslagvoordracht van weeskinderen over 1835, door het ministerie van Binnenlandse Zaken in kopie doorgezonden aan de permanente commissie.
transcriptie

maart 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 157 scan 014: Van Konijnenburg stuurt modellen van ovl-aangifte (modellen zelf ontbreken), door de pc bijgeschreven: 7 maart 1835 N35 in advies, nader 12 dito N1


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 157 scan 083: Vervolg brief van de kapelaan over onenigheid op 1 februari 1834 over de aanvang van de kerkdienst.

7 maart 1835
Uitgaande post 7 maart 1835 N19, invnr 434 (en invnr 973). De koloniale Raden van tucht mogen geen kwijtschelding van straf verleenen, maar moeten de verordening van tucht toepassen zoals dezelver liggen,
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 157 scan 239: Gerardus van Heusden vermeldt in zijn verzoekschrift aan de Permanente Commissie dat hij ridder der Militaire Willemsorde, 4e klasse, is. Ik kom hem echter niet tegen in de in Wikipedia gepubliceerde lijst van personen aan wie deze ridderorde is uitgereikt.


Ingekomen post invnr 157 scans 281-283. Verslag van het verrigte aan vaarten, wegen en bruggen in 1834. Met onder meer:

In de gewone koloniŽn is de Noordwoldinger Vaart, welke in 1833, door de 3e wijk van kolonie N1, tot in de 2e was voltooid, doorgetrokken geworden tot aan het oude boerenhuis van den winkelier Kremer, zijnde eene lengte van ongeveer 1000 ellen en is daarenboven nog het werk van 1833, waar het noodig was, verbeterd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 157 scan 489: Opmerkelijk vanwege de manier waarop de adjunct directeur met een kolonist die hem tegen durft te spreken omgaat.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 157 scan 490: De RK geestelijke Tempelman beklaagt zich erover dat het de R.K. Kolonisten niet werd toegestaan de godsdienstviering van Maria Boodschap bij te wonen. Hij verwijt adjunct-directeur De Geus dat de R.K. kolonisten worden achtergesteld.


Ingekomen post invnr 157 scans 606-611: Brief van de apotheker Steenmeijer, gedateerd 31 maart 1835, over vreemde praktijken van de heer Amshoff.
gedeeltelijke
transcriptie

april 1835
Ingekomen post invnr 158 scans 004-005: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 1 april 1835 en met nummer N575, over een reorganisatie van de geneeskundige zorg in Veenhuizen en over apotheker Steenmeijer, door de pc bijgeschreven '4 mei 1835 N7 in advies' en 'nader 6 aug N3'.
transcriptie

Ingekomen post invnr 158 scans 006-007: Rapport van de geneesheer Schindler, gedateerd 1 april 1835, over schurft, door directeur Van Konijnenburg doorgezonden aan de permanente commissie.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 158 180 scan 014: Klacht over de apotheker Steenmeijer.


mei 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 159 scan 125-126: Hoogoplopende ruzie tussen de apotheker en twee heren waarvan tenminste ťťn een hoge rang heeft. De apotheker is duidelijk bang voor repercussies. Er is sprake van geld, kina en opium.


juni 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 160 scans 100-101: 5 juni 1835, brief van de heer De Pelichij, de DG voor de zaken van de R.K. eredienst, n.a.v. klacht van kapelaan Tempelman over het niet kunnen vieren van Maria boodschap.


Ingekomen post invnr 160 scan 0132-136: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 3 juni 1835 en met nummer N939, met verslag Veenhuizen, met onder andere oogst, bomen op het plein van het 1e gesticht, dokter Amshoff klaagt over Steenmeijer, en verlof voor kinderen.
transcriptie

Ingekomen post invnr 160 scan ??. Brief van de directeur, gedateerd 6 juni 1835 en met nummer N935, aan de permanente commissie, dat C. de Vogel van verlof is achtergebleven en niet kan worden ontslagen, door de pc bijgeschreven 29 juni 1835 N24.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 160 scans 386-388: De apotheker - Brief Steenmeijer na ondervraging 22-06-1835, met erachter (scan 389) een kort briefje van Amshoff.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 160 batch 182 scan 524: 30 juni 1835 De Pelichy zendt een lijst van rk-feestdagen en hoopt dat het gedonder nu eens afgelopen zal wezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 160 scan 387: Betreft Ruzie Steenmeijer - Amshoff.

29 juni 1835
Uitgaande post van de permanente commissie 29 juni 1835 N24, invnr 437. Ze schrijven aan de burgemeester van Goedereede waar C. de Vogel is.
transcriptie

Ingekomen post invnr 160 scans 507-508. Brief van Poelman aan Van Konijnenburg over kindjes Marchant, zie invnr 161 scan 010.
transcriptie

juli 1835
Ingekomen post invnr 161 scan 010. Brief van de directeur der kolonien, gedateerd 1 juli 1835 en met nummer N1127, door de pc bijgeschreven '10 Julij 1835 N14', over kindjes Marchant, met bijgevoegd brief van Poelman aan Van Konijnenburg (invnr 160 scans 507-508).
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 023: Een vrijwel onleesbare brief met voor zover ik het kan zien klachten over de apotheker die van alles fout doet.


Ingekomen post invnr 161 scans 030 en verder: Verslag van schoolbezoek te Veenhuizen door Van Wolda, gedateerd 1 juli 1835, door de directeur gekopieerd (Copie N128) en aan de permanente commissie gezonden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 042-043: Van Konijnenburg over geboorteactes en juiste geboortedata, allemaal in de vrije koloniŽn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 056-057: Klacht van Altgeld over boete voor hem als veldwachter. Zie ook scans 172, 173 en 212.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scans 102-103: Van Konijnenburg reageert omdat hij blijkbaar moppers heeft gehad van de permanente commissie over een circulaire van hem aan de crediteuren over het huidige geldgebrek en komt met een argument dat ongetwijfeld de commissie de mond zal snoeren, namelijk dat hij die cirulaire geschreven heeft op advies van Johannes van den Bosch.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 172-173: Over drie ontvluchtingen en de schuld van de veldwachters. Wie krijgt er boete en waarom? Zie ook scans 056-057 en 212.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 190: Van Konijnenburg vertelt onder welke voorwaarden zaalopziener Van Geffen in dienst zou willen blijven (verderop blijkt hij ontslagen als het gaat om een mogelijke opvolger, de schrijver Rodenburg of de kolonist Cornelis van Dijk).


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 212: Van Konijnenburg stuurt reactie van Hulst (scans 172-173) op klacht Altgeld (scans 056-057) over veldwachter die boete krijgt, met heel ontsnappingsverhaal.


Ingekomen post invnr 161 scans 231-232. Brief van de burgemeester van Goedereede, gedateerd 11 juli 1835, aan de permanente commissie over de gebeurtenissen na het ontslag van de wees de Vogel, door de pc bijgeschreven 24 Julij 1835 N4.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scans 240-244: Over en door Niesje Blokkers.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 271: Rottig handschrift.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scans 276-277: Rekwest van ene Vrijland, lastig lezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 360: Amshoff schrijft een briefje aan (waarschijnlijk) Faber van Riemsdijk met PS: de heerlijke haring is goed gešrriveerd wordt met smaak dankbaar aan den beleefden zender genuttigd.

20 juli 1835 Ingekomen post invnr 161 scan 387. 20 juli 1835: Brief van de ouders van Jacoba Cornelissen, gedateerd 20 juli 1835 aan de adjunctdirecteur van het derde gesticht te Veenhuizen dat ze hun kind in huis willen nemen.
transcriptie

Ingekomen post invnr 161 scans 383-384. Brief van Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht, gedateerd 20 juli 1835, aan de permanente commissie over een voorgenomen huwelijk van Cornelis van den Bosch en Christina Snijder, door de pc opgeschreven 3 augustus 1835 N7.
transcriptie
22 juli 1835
Ingekomen post invnr 161 scans 432-.434. Brief vande directeur over het zelf steenbakken in de kolonien met onder meer:

De uitslag van dat onderzoek en onderhoud is geweest, dat er in de gewone kolonien, zoo wel in de oostvierdeparten, 2e wijk van kolonie N2, en achter de hoeve waarin Kremer woont, 2e wijk van kolonie N1, alwaar men thans de vaart opmaakt, als te Willemsoord, zeer goede leem gevonden is, waarvan zelfs betere steen, dan van klei, kan worden gemaakt.

24 juli 1835
Uitgaande post van de permanente commissie 24 juli 1835 N4, invnr 438:
Samenvatting: De pc schrijft aan de directeur dat de Vogel een dienst heeft bekomen en als ontslagen kan worden afgevoerd en zijn afrekening moet worden opgemaakt.
transcriptie

Ingekomen post invnr 161 scans 439-440. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 23 juli 1835 en met nummer N1302, aan de permanente commissie over de ingedeelde Paulus Heerema, door de pc bijgeschreven '8 Augustus 1835 N3 in advies' en 'nader 2 Januarij 1836 N15'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 446: Een commies is ontslagen wegens wonden bekomen in de uitoeffening van zijn functie.


Ingekomen post invnr 161 scans 491-491. Abusievelijk hier terechtgekomen brief van een jaar eerder! Brief van de gouverneur van Drenthe, gedateerd 25 juli 1834, aan directeur Van Konijnenburg, over de loteling en ingedeelde Willem Frederik van Vliet, door de directeur gekopieerd en aan de pc gezonden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 493: Geneesheer Schindler kan blijkbaar nauwelijks wachten tot zijn verzoek om ontslagen te worden wordt ingewilligd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 161 scan 567: Rottig handschrift.


augustus 1835
Ingekomen post invnr 162 scan 131: Brief van de directeur, gedateerd 8 augustus 1835 en met nummer N1369, aan de permanente commissie over het voorgenomen huwelijk van de kolonistenkinderten Cornelis van den Bosch en Christina Snijder, door de pc opgeschreven 24 augustus 1835 N26.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 210: Betrokkene klaagt erover dat hem een jachtvergunning voor Ommerschans is geweigerd. Hij begint met te melden dat hij ridder in de Militaire Willemsorde is en ontvanger van 's Rijksbelastingen van Avereest en Nieuwleusen, maar zijn naam - of iets dat daarop lijkt - komt niet voor in de lijst van alle personen die ooit ridder in de Militaire Willemsorde zijn geweest.

15 augustus 1835
Ingekomen post invnr 162 scan 315-316. Brief directeu over de schrijver-annex winkelier Van Herpe, ook in vergelijking met de inkomens van de winkeliers Kremer en Kientz.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 320-321: De bedelaars kolonist G. Zwijgerman is blind, maar wil ontslagen worden en hoopt in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien door het geven van 'onderwijs in den Godsdienst'. De directie heeft daar weinig vertrouwen in, maar ziet toch geen goede reden om het ontslag te weigeren.


Ingekomen post invnr 162 scan 352. Brief van de subcommissie Utrecht, gedateerd 18 augustus 1835, aan de permanente kommissie over godsdienstige gezindheid van een wees, door de pc opgeschreven 27 aug 1835 N16.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 431: Een geheime donatie van 15,000.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 438: De pastoor doet verslag van de wijze waarop een bedelaarskolonist is betrapt bij het stelen van de armenbus uit de R.K. Kerk.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 449: Reisverslag van enkele (bedelaars?) kolonisten per schip en wagen vanuit Haarlem naar de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 466: De bedelaarskolonist Johannes Broekhuizen heeft geld gestolen uit de bus van de RK kerkgemeenschap.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 427: Een poging tot berekening van wat er aan elk huisgezin aan (winkel)geld zou moeten worden uitbetaald om zwakke gezinnen en sterke niet teveel in welvaart te laten verschilen.

24 augustus 1835
Uitgaande post permanente commissie 24 augustus 1835 N26, invnr 439. Missive directeur 8 augustus N1369 conf 3 do 7 ongunstig rapporterende op het verzoek van C. v.d. Bosch om een huwelijk aan te gaan -> schrijven aan Dordrecht


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 487: Kapelaan A. Tempelman voelt zich achtergesteld omdat voor de protestanten wel voorzien wordt in kerkboekjes, terwijl op zijn verzoek daartoe niet wordt gereageerd. Reden waarom hij zich direct tot de Permanente Commissie wendt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 162 scan 616: Waarschijnlijk J.H. ter Spille, een leverancier, heeft verscheidene malen brieven geschreven met het verzoek zijn rekening betaald te krijgen. Hij wordt steeds met een verzoek om nog even geduld te hebben weer het riet in gestuurd. Had de kolonie betalingsmoeilijkheden in 1835? ik weet niet of alle brieven die ik inmiddels heb gezien om dezelfde rekening gaan. Het gaat om 10.000 gulden, waarvan na 15 maanden nog maar 1000 gulden is afbetaald!


september 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 163 scan 130: Er is sprake van 'grove misdaden' gepleegd door een sergeant en een fuselier die toch niet ongestraft zouden mogen blijven. Het lijkt te gaan om iets als openbare dronkenschap.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 163 scan 283: Kerktwist.


Ingekomen post invnr 163 scan 426. Sterktestaat walkolonie september 1835.

Ingekomen post invnr 163 scan 444-452. Staat der Strafkolonisten welke zich, wegens hun onzedelijk gedrag, in de Ommerschans bevinden; en hoe zij zich gedurende de jaren 1834 en 1835 hebben gedragen.-
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 163 scan 586: Deze bedelaarskolonisten lagen op 29 september 1835 in de Ziekenzaal of Scabreuse zaal.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 163 scan 606: Zaalopziener Diederik Diks (zaal 9, 2e gest. Veenhuizen) doet hier een boekje open van misstanden die de directie nooit zal zien maar die hij toch graag ter kennis wil brengen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 163 scan 610: kolonist Overst schijnt zijn huis als synagoge te hebben ingericht en is aangezegd zijn huis te verlaten.


oktober 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 025: Laurens Vrieze is ook opzichter der ziekenzaal (scabieusen).


Ingekomen post invnr 164 scans 108-110. Sterkte van de gezinnen in de kolonie Frederiksoord op 5 oktober 1835.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 072 en 073: Nachtwaker Erkels betrapt Mollevanger met rogge.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 259: De schulden van de Maatschappij zijn hoog opgelopen, leveranciers kunnen niet worden betaald en directeur Konijnenburg weet dan ook niet meer hoe hij aan voldoende voorraad voor de komende winter moet komen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 345: Hier is een 'ondeugenden vuilen jongen' Pieter Bakker die de zaalopziener beschuldigt van het verkopen van afgedankte kinderkleren als vodden, wat niet waar blijkt te zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 349: Hier wordt gevraagd of de wijn die de geneesheer aan de veteranen voorschrijft als geneesmiddel moet worden beschouwd of op hun rekening moet worden afgeschreven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 164 scan 384: Kerktwist?


november 1835
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 165 scans 90 ev: het lijkt of ze alle Belgen uit de bedelaarsgestichten wegsturen?

6 november 1835
Uitgaande post 6 november 1835 N11, invnr 442 (en invnr 973). Aanbeveling om niet aftewijken van de uitdrukkelijke bevelen door de Commissie gegeven.
transcriptie

Ingekomen post invnr 165 scans 106-116: Brief van Van Konijnenburg, gedateerd 7 november 1835, aan de permanente commissie met voorstellen voor nieuwe tarieven voor het fabriekwezen.
Erin zou staan dat de weverij in VH1 pas ťťn jaar bestaat?


Ingekomen post invnr 165 scans 151-152: Brief van Van Konijnenburg, gedateerd 9 november 1835, aan de permanente commissie.
Samenvatting: Een poging tot omkoping van de wijkmeester de Nekker door de tolbeheerder Patarellij om samen uit de tolgelden wat genever te kopen. Ze kregen ruzie omdat de Nekker er niet op wilde ingaan, en Patarellij samen met vrouw en zoon Hendrik hebben de wijkmeester het huis uit geslagen en een stok op hem gebroken. P en zijn vrouw waren dronken.
verhaal

Ingekomen post invnr 165 scans 255-256: Brief van Neeltjen Snoek, gedateerd 27 november 1835, aan de permanente commissie.
Samenvatting: Neeltjen Snoeks, die vindt dat ze in de Ommerschans een welverdiende straf uitzit, is bang, dat haar vaders verzoek om haar terug te laten keren naar het gezin, wordt ingewilligd. Maar "aangezien haren verleider in de nabijheid harer ouders woonachtig is" en vrij in huis komt is zij bang. "Ter  voorkoming van een tweede ongeluk waardoor requestrante voor altoos ongelukkig zoude worden" wil ze niet terug.
Notitie: Zie RvPenT van 23 maart 1833; Nav RvT kolonie 3 van 22 maart: Neeltje Snoek, voordochter van de vrouw van Leunisse, is bevallen, noemt als oorzaak Johannes de Nekker, die wederspreekt, wat wordt geaccepteerd omdat Neeltje een 'grof zedeloos schepsel' is.
verhaal

1 december 1835
Uitgaande post 1 december 1835 N35, invnr 443. Behandeling verzoekschrift van Broer Wytzes Blom om als arbeidershuisgezin ontslagen te worden, wordt in advies gehouden. Vermoedelijk wordt hier besloten de directeur om advies te vragen, wat hij 20 januari 1836 zal doen gezien pc-reactie op 10 februari 1836
verhaal

vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 166 scan 194: Geheime betaling ten laste van Rijks kas.


Ingekomen post invnr 166 scan 0329. Brief van directeur van Konijnenburg, gedateerd 18 december 1835, aan de permanente commissie:

Moge de Hemelsche
vader een Welbehagen heb-
ben in het verrigte van het
schier afgeloopen jaar ge-
lijk wij Hem dankbaar
zijn Voor het genoten goe-
de in hetzelve, en Hij
een nieuwen jaarkring Van
de kolonien doen aanbre=
ken, waarin de zegepraal
van het goede over het boo-
ze immer grooter worde!

Frederiksoord, 18 December 1835
De directeur der Kolonien
    J. van Konijnenburg


Ingekomen post invnr 166 scan 375. Brief van Van Konijnenburg, gedateerd 23 december 1835, aan de permanente commissie dat de Maatschappij de tol te Willemsoord heeft gepacht.


Ingekomen post invnr 166 scan 394-395: Maandelijks geneeskundig rapport van geneesheer de Konningh, gedateerd 27 december 1835, over Veenhuizen, met oa de constatering: Steenmeijer doet drie maal teveel Morfine in een recept, door de pc bijgeschreven '28 Januarij 1836 N22'.
transcriptie

Ingekomen post invnr 166 scan 460. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 31 december 1835 en met nummer N2352, over de wederaanneming na zijn diensttijd van Noach Scheffener, aan de permanente commissie, door de pc bijgeschreven 2/71 en 27 Jan 1836 N32.
Met bijgevoegd brief van Instituteur Van Wolda daarover aan directeur Van Konijnenburg, door Konijnenburg gekopieerd (Copie N257), scans 450 + 451
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 166 scan 466: In zijn schrijven van 31 december 1835 vraagt de Secretaris Generaal van Binnenlandse Zaken aan de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid om de colonist Johan Weinberg te ondervragen, omdat deze vermoedelijk een Oostenrijks soldaat is. Johan Weinberg bevond zich in november 1835 te Ommerschans.