Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1834 - hele jaar

januari 1834
Ingekomen post invnr 144. Verslag van directeur Van Konijnenburg voor de permanente commissie ten behoeve van het jaarverslag over 1833, gedeelte over 'de houtpoting en van het houtgewas over 1833'. transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 024: Coenraad Hulst solliciteert naar de post van adjunctdirecteur (en zal die ook krijgen)

4 januari 1834
Uitgaande post permanente comissie 4 januari 1834 N1, invnr 420. Adres van de weduwe H. Jacobs te Fredriksoord 21 December om terugplaatsing uit de strafkolonie van haar dochter Elsje.
Men laat de weduwe weten dat de beslissing hierover zal 'genomen worden bij de eerstkomende inspectie door een der leden van de PK'


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 102: Genoemde Cornelis Kammeyer is gedeserteerd 'in zijn qualiteit als veldwagter' en met zijn complete uitrusting!

7 januari 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 123: Aanvulling op het verhaal over brigadier-veldwachter Jan Blatter. Verzoekschrift, gedateerd 7 januari 1834, om  hem niet te ontslaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 190: De gemeente Deventer probeert een partij overgebleven kazernespullen bij de Maatschappij van Weldadigheid te slijten.

14 januari 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 197-214: 14 januari 1834, Inspectie Visser, 'ten einde ditmaal meer bepaald optenemen, of te tellen, al de goederen der Maatschappij in de magazijnen (Ö) voorhanden'.
- waarbij ook scan 203: Het middag eeten bestaande uit gortsoep, was als gewoonlijk smakelijk en goed toebereid; de ziekenzaal weinig bevolkt, en kon ik niet nagaan dat de dienst in deze gelukkige omstandigheid bij afwezigheid van eenen geneesheer aan dit etablissement veel geleden had: van eenen geneesheer [spreken dier?] voeg ik hier onmiddellijk bij, dat tijdens mijn verblijf te Veenhuizen, de hr. Huet met zijn huisgezin en goederen aldaar is aangekoomen en zijnen dienst heeft aanvaard.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 347: Geheime betaling.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 324 ev: Kolonieberichten met in memoriam voor Mulder.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 144 scan 466: De Permanente Commissie wordt bericht dat Directeur Van Konijnenburg de rekening voor toegezonden Bijbels en Testamenten nog niet heeft betaald.

31 januari 1834
Ingekomen post invnr 144 scans 476-480: Brief van directeur van Konijnenburg, gedateerd 31 januari 1834 en met nummer N208, met Verslag van bezoek aan Veenhuizen, met ook over de hekken op de binnenplaats van het eerste gesticht. Die hekken kunnen volgens hem wel weg. Door de pc bijgeschreven '12 februarij 1834 N11'
transcriptie

1 februari 1834
Uitgaande post 1 februari 1834, invnr 421. Brief directeur in overweging gevende om Blatter onder de arbeiders Huisgezinnen te vestigen. Conform besloten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 145 scan 039: Teuntje had een onecht kind en wel een zoon genaamd Johannes Antonie welke later gewettigd is door Pieter van der Windt.


Ingekomen post invnr 145 scan 068: Beschrijving van de gevolgen van de aanranding van een jongen, door dokter De Goede. Hoort bij scans 306-307.
transcriptie

Ingekomen post invnr 145 scan 122 en verder. Kolonie Ommerschans: Naamlijst der in 1833 ontslagen kinderen, met vermelding der bijzonderheden hunner ingetredene bestemming. vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 145 scan 238: De genoemde Ulrich lijkt een niet geheel tot tevredenheid werkende opzichter in de spinnerij.

14 februari 1834
Ingekomen post invnr 145 scans 306-307: Brief van de directeur, gedateerd 14 februari 1834 en met nummer N308, over een geval van ernstig kindermisbruik.op de Ommerschans, met bijlage brief dokter De Goede (scan 068), door de pc opgeschreven 25 feb 1834 N15.
transcriptie
20 februari 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 145 scan 395 ev: 20 februari 1834, Sikke Berends Drijber aan de directeur: Een verslag van de toestand van de zieke kinderen. De kinderen met koorts worden wel goed behandeld, maar voor de overige 'lijdens, de zulken namelijk die met uitwendige gebreken zijn aangehaald; erlangen niet de vereischte hulp, de docter behandelt die kinderen niet zelve, maar gebruikt daarvoor een weesmeisje, die uitsluitend alle verbanden legt'. (...) Omdat de docter minstens een maal per dag moet komen, zou het wel fijn zijn als hij een paard mocht aanschaffen - of er zelf een zou kopen, hij wordt immers goed betaald.

25 februari 1834
Uitgaande post 25 februari 1834 N15, invnr 421. Vraag aan de directeur of niet nog eenig nader bewijs zou kunnen worde aangevoerd om het vermelde misdrijf van van der Hoek te constateren, in welk geval wij zouden verlangen, dat hij bij de gewone regter werd aangeklaagd.
transcriptie

15 maart 1834 Ingekomen post invnr 146 scans 426-427. Brief van de directeur, gedateerd 15 maart 1834 en met nummer N525, over het zoeken naar nader bewijs van een geval van kindermisbruik op de Ommerschans, door de pc opgeschreven 27 maart 1834 N20
transcriptie
26 maart 1834
Ingekomen post invnr 146 scans 592-593. Brief van de directeur, gedateerd 26 maart 1834 en met nummer N595, over ruzie met doodsdreiging in het gezin Duiker over het geloof. door de pc opgeschreven 18 april 1834 N14
transcriptie
27 maart 1834
Uitgaande post 27 maart 1834 N20, invnr 422. Aan de directeur wordt geschreven over Van der Hoek: dat, wanneer hij niet aan de gewone regter kan worden overgeleverd, hetwelk wij echter veronderstellen dat zonder nader bewijs niet zal kunnen plaats hebben, wij geen middel weten om hem uit de gestichten te verwijderen, hebbende wij ons met de voorstellen van UwEd te dezen aanzien niet wel kunnen vereenigen'.
transcriptie

10 april 1834
Ingekomen post invnr 147 scan 196. Brief van de burgemeester en Assessoren van de Beemster , gedateerd 10 april 1834, aan Antje Molenbroek.
transcriptie
18 april 1834
Uitgaande post 18 april 1834 N14, invnr 423. Missive Directeur 26 maart N598 mededeelende de bestaande twist tusschen den kolonist Duiker & zijne vrouw nopens de leer van het kerkgenootschap, waarin hunne kinderen zullen opgevoed worden en de oplossing dezer zaak verlangende. De permanente commissie antwoordt daar liever niets over te zeggen.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 147 scan 409: roerend briefje van moeder in het 'dolhuis' waarin ze toestemming geeft voor het huwelijk van haar dochter.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 147 scan 424: Jacob Baade is tekort gedaan bij het beoordelen van zijn oogst en vindt dat hij onterecht straf heeft gekregen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 147 scan 426: Van der Heide en Klaver vertellen dat de binders van de schoven te kleine schoven maakten omdat zij per schoof betaald werden en niet per hoeveelheid.


mei 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 148 scan 012: Iemand uit Dordrecht had geld in Veenhuizen achtergelaten en krijgt dat van De Geus niet terug.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 148 scans 117-118: Pieter Otto van der Chijs klaagt over uitblijven van honorarium en somt op wat hij allemaal voor de MvW gedaan heeft.

12 mei 1834
Ingekomen post invnr 148 scan 143. Brief van de directeur, gedateerd 12 mei 1834 en met nummer N873, over Antje Molenbroek, door de pc opgeschreven 28 mei 1834 N20 in advies en Nader 23 Junij N7
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 148 scan 222: Rottig handschrift.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 148 scan 149: Deze man is een eerbare passementmaker met vele verdiensten, o.a. als militair, maar wegens het vragen om 2 centen in het gemeentehiuis waar de politie bij was, als bedelaar opgepakt. Het is een fraaie bede om als administrateur geplaatst te worden.

24 mei 1834
Uitgaande post permanente commissie 24 mei 1834 N1, invnr 424. Marg app & missiven van Binnenl Zaken ?? adressen om ontslagen van de bedelaarskolonisten (...), W. Eksteen, (...), E. van Hoek, (...) -> den Directeur hooren.
Brief aan de directeur: Wij hebben de eer UwEd te verzoeken om nopens de natenoemen bedelaars kolonisten de verzochte opgaven te willen mededeelen: Waaronder:
10. W. Eksteen, N1553
20. E. van Hoek, N356

transcriptie
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 148 scan 274: Heel fraai en duidelijk handschrift.

28 mei 1834
Uitgaande post van de permanente commissie 28 mei 1834 N20, invnr 424. Miss Directeur 12 Mei 873 voordragende het verlangen van Antje dochter van de strafkole de Wed Molenbroek van ontslag -> De permanente commissie schrijft aan de algemeene armendirectie van de Beemster dat ze geen bezwaar heeft tegen het ontslag.
transcriptie

4 juni 1834
Ingekomen post invnr 149 scan 084. Brief van Burgemeester & Assessoren van de Beemster, gedateerd 4 juni 1834, aan de permanente commissie over Antje Molenbroek, door de pc opgeschreven 23 Junij 1834 N7
transcriptie
6 juni 1834
Ingekomen post invnr 149 scans 108 en verder. Brief van de directeur, gedateerd 6 juni 1834 en met nummer N1034, waarin hij informatie geeft over de over de requestranten, door de pc opgeschreven '16 juny 1834 N1'.
Waaronder:
- 10. W. Eksteen N1553
- 20. E. van Hoek N356
transcriptie
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 149 scan 262: Over dokter HuŽt.

13 juni 1834
Ingekomen post invnr 149. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 13 juni 1834 en met nummer N1076, met een verslag van zijn laatste bezoek aan Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '7 Julij 1834 N13'.
transcriptie
16 juni 1834
Uitgaande post permanente commissie 16 juni 1834 N1 invnr 425. Missive Directeur 6 Juny N1034 opgevende de gevraagde renseignementen nopens eenig bedelaarskolonisten -> Binnenlandsche Zaken rapporteren op eenige adressen van bedelaarskolonisten om ontslag, waaronder
- Eksteen
- vd Hoekvermelding
vermelding
20 juni 1834
Uitgaande post 20 juni 1834, invnr 425. Adres van den arbeiderskolonist J. Blatter te Veenhuizen om weder als ambtenaar geplaatst te worden of vermindering der inhoudingen wegens reserve en kleding tot de helft van het bij tarief bepaalde bedrag. Afgewezen.

21 juni 1834 Ingekomen post invnr 149. Brief van de administrateur, gedateerd 21 juni 1834 aan de permanente commissie over onder andere de wees Marinus Willem van Rooijen
transcriptie
23 juni 1834
Uitgaande post 23 juni 1834 N7 & N10, invnr 425.
No 7) Missive van Burgemester & Assessoren van de Beemster 4 Juny over Antje Molenbroek.
No 10) Missive Directeur 5 Juny N1022 inzendende een proces verbaal van den Raad van Tucht en goedkeuring vragen om A. Molenbroek naar Veenh 2 overteplaatsen -> goedkeuren
No 13) Missive Sub Com. te Amsterdam 7 juny over Knizera dochter van de wed Schoolbroek

transcriptie
transcriptie

transcriptie

Ingekomen post invnr 149 scans 144-156. Inspecteur der koloniŽn Visser is samen met het lid van de permanente commissie dominee Sluiter in de koloniŽn geweest en doet verslag. Met onder meer:

- scan 145: De sterke mannen en gedeeltelijk volwassen jongens werkt(en) aan de vaart in kol 1 & 2 waarmede de direktie dit jaar hoopt te koomen tot aan de einden der Oost en West vierde parten, en het huis door den winkelier Kremer bewoond, en gedeeltelijk in de turf.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 149 scan 302: Weesmeisje L. J. in 't Hout is na haar verlof niet meer teruggekeerd naar een van de kindergestichten in Veenhuizen. En ze hoeft ook nooit meer terug te komen!

6 juli 1834
Ingekomen post invnr 149. Verslag van dokter Amshof, gedateerd 6 juli 1834, aan directeur Van Konijnenburg, op 12 juli 1834 door de direkteur doorgestuurd aan de permanente commissie onder nummer N1301.
transciptie
11 juli 1834
Ingekomen post invnr 149 scans 588 ev. Brief van de minister van Binnenlandsche Zaken , gedateerd 11 juli 1834, aan de permanente commissie met besluiten over rekwesten:

(...)

10. W. Eksteen: De adressant heeft zich vrijwillig zonder gebedeld te hebben ter plaatsing aangegeven -> De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid wordt geautoriseerd tot het ontslag.

(...)

20. E. van Hoek: De adressant heeft zich vrijwillig zonder gebedeld te hebben ter plaatsing aangegeven -> De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid wordt geautoriseerd tot het ontslag.

11 juli 1834
Ingekomen post invnr 149. Uit een brief van de minister van Binnenlandsche Zaken, gedateerd 11 juli 1834, aan de permanente commissie; door de pc bijgeschreven 12 juli 1834 N2:

In voldoening aan Zijner Majesteits besluit van 30 mei ll La X 16 geheim, heb ik de eer UWED hiernevens, te doen toekomen, eene ordonnantie van betaling, groot f 48,800-- als buitengewone geldelijke bijdrage tot verdere voorziening in de behoeften Uwer Maatschappij, over de maand junij 1834.

12 juli 1834
Ingekomen post invnr 149. Brief van Van Konijnenburg, gedateerd 12 juli 1834 en met nummer N1296, dat aan dokter Huet een waarschuwing is gegeven, met bijlagen van diversen vol klachten over Huet, door de pc bijgeschreven 1 Aug. 1834 N 4:
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 149 scan 637: Veroordeeld tot pronkstelling op het schavot. Twee man die vanuit de Ommerschans in dienst waren gegaan, blijken vroegere veroordelingen te hebben en worden dus teruggezonden.


augustus 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 150 scan 105: TOCH kinderen uit het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 150 scan 164: De klachten over Huet duren voort, zodat ik (van Konijnenburg) vrees eerdaags het ontslag van dien ambtenaar te moeten aanvragen.


Ingekomen post invnr 150 scans 304-305: Schriftelijk verslag van een onbekende over het feest ter gelegenheid van konings verjaardag op 24 augustus 1834, met onderaan bijgeschreven tussen haakjes: (geplaatst in de Groninger Courant van 29 augustus, no.69)
transcriptie
22 augustus 1834
Ingekomen post invnr 150 scan 279. Brief van Binnenlandse Zaken, gedateerd 22 augustus 1834, No.128, 7e Afdeling, over twee erg jonge kinderen uit Deventer, door de pc bijgeschreven '4 September 1834 N12'.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 150 scan 320: Tempelman heeft weer iets te melden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 150 scan 050: Weer een bericht over de handel in rogge, waar mogelijk een kolonist met een handelaar Bismeijer afspraken had gemaakt. Uit andere brieven hier over had ik al gezien dat die inkoper 10 cent op iedere Fl 3.80 in zijn zak stak.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 150 scans 314-320: De Geus en Tempelman ruziŽn over de tijdstippen voor de rk en protestantse diensten in de middag. Blijkbaar is het besluit van de pc hierover van 13 augustus 1834 niet helemaal afdoende.


Ingekomen post invnr 150 scan 402-403: Bedelaar-veldwachter pleegt 24 augustus 1834 een aanslag met mes op zijn vriendin in de kerk. Het proces verbaal hiervan wordt op 30 augustus 1834 door de directeur naar de permanente commissie gestuurd (scan 400), door de pc opgeschreven 27 Sept 1834 N34
transcriptie maar waar?

september 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scans 013-016: Interessant smeekschrift vroegere employť Greven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 028: Betreft onenigheid over de aanvang van de kerkdienst tussen de dominee een de R.K. geestelijke.


Ingekomen post invnr 151 scans 070-072. Verslag van Jan Hessels van Wolda, gedateerd 6 September 1834, over de scholen in de vrije koloniŽn, aan de directeur, door de directeur gekopieerd (Copie N94) en doorgestuurd naar de permanente commissie
transcriptie
12 september 1834
Uitgaande post 12 september 1834 N4, invnr 428 (en invnr 972). Bepalingen nopens de kleeding der kweekelingen te Wateren en instelling van een nieuw tarief van verdiensten.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 084: Vrouw Kruizinga komt op voor Jan Blatter.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 106: Vermoedelijk de aanleiding voor het geschil over de betaling aan ter Spill. De hoeveelheid geleverde aardappelen was voor de helft 'verbroeid'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 121: Over brief van Kniesenburg.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 234: Brief Binnenlandse Zaken waarin wordt medegedeeld dat bij geheim koninklijk besluit een bijdrage van 17.000 aan de Maatschappij is toegekend.

24 september 1834 Ingekomen post invnr 151 scan 276-277: Brief van dokter Amshoff, gedateerd 24 september 1834 met een volledige en frontale aanval op dokter Huet van het eerste gesticht.
transcriptie
26 september 1834 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 151 scan 297-301: Standen moeten er zijn en dat uit zich in de kleding. Een heel verhaal van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 26 september 1834 en met nummer N1803, over het in kleding te maken onderscheid tussen de kwekelingen in Wateren in vergelijking met de lagere in rang staande wezen en de nog lager aangeslagen bedelaars., door de pc bijgeschreven 3 october 1834, N3 in advijs Ė Nader 20 october 1834, N40.
Met erachteraan scan 303 en verder een vergelijking tussen de betaalde oververdiensten aan kwekelingen Wateren en wezen bij VH1 en VH3
transcriptie


27 september 1834
Uitgaande post 27 september 1834 N34, invnr 428. Missive Directeur 30 Aug N1610, inzendende een proces verbaal betrekkelijk den aanslag van den bested. C. van Liempt op het leven van de bed kol A. G. J.  Ladenius -> Notificatie.


1 oktober 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 152 scans 004-008: De apotheker - Verantwoording medicijnen met vinnige kanttekeningen 01-10-1834


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 152 scan 073: Over brief Kniezenburg.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 152 scans 121Ė122: 10 oktober 1834: De Pelichij, secretaris-generaal voor de zaken van de R.K. eeredienst, over een klacht van Tempelman (zie ook invnr 150 scans 314-320) plus de concept-reactie daarop van de permanente commissie.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 152 scans 123-124: Steun voor kerkgebouw.

18 oktober 1834 Ingekomen post invnr 152 scan 203 ev. Reactie van directeur van Konijnenburg op de hem door de permanente commissie op 9 oktober 1834 N2 toegezonden rekwesten van bedelaars die om ontslag vragen, door de pc bijgeschreven 10 Nov 1834 N6:

Daaronder bij No 14 over de doofstomme bedelaar Johannes Ham.

(Ö)

No 15. Haar gedrag is redelijk wel, doch zij is op een request, in het begin van 1833 ingediend, reeds ontslagen geweest, toen zij hoop voedde, dat ook J. F. Gans N2390 ontslagen zou worden. Dit niet gelukt zijnde, gaf zij zich weder bij het Gemeentebestuur van Avereest vrijwillig aan, hetwelk aanvankelijk hare overbrenging weigerde, vorderende dat zij daartoe eerst bedelen zou, hetgeen zij, om het doel harer opneming, dan ook schijnt gedaan te hebben. Haar verlangen is nog, om met J.F.Gans een huwelijk aantegaan.

No 19. Deze is de zoo even bedoelde persoon, die van een goed gedrag en een beste smidsknecht is, zijnde hij als zoodanig in de smederij vlijtig werkzaam. Ook hij verlangt met de voornoemde G. Geerts in het huwelijk te treden.
Jan Frederik Gans zijn er meerdere van.
(Ö)
Tenslotte merk ik aan, dat er onder de weezen geen F. van der Velden bekend is, terwijl onder N 1799 is ingeschreven R. Paal, maar dat misschien bedoeld zal zijn Suzanna van der Velden N 285 (...)

Richardina Paal als N1799 klopt en Suzannan van der Velden als N285 klopt ook.
transcriptie
20 oktober 1834 Uitgaande post 20 october N40, invnr 429 (en invnr 972). Ampliatie op het besluit van 12 september N4 (over de kleding voor de kwekelingen te Wateren)
transcriptie
30 oktober 1834
Ingekomen post invnr 152. Brief van dokter Huet, gedateerd 30 oktober 1834, waarin hij zich verdedigt, door de pc bijgeschreven 26 Nov 1834 N. 27.
transcriptie

november 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 153 scan 095: rottig handschrift.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 153 scan 122: rottig handschrift.

10 november 1834
Uitgaande post 10 november 1834 N6 invnr 430. Nav Van Konijnenburgs rapportage van 18 oktober 1834, zie aldaar, stuurt de permanente commissie alles door naar het ministerie van binnenlandse zaken.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 153 scan 150: Rekeningen worden niet betaald, er ontstaan achterstanden en de chefs en onder-directeuren maken zich er niet al te druk om. Maatregelen zijn gewenst.


Ingekomen post invnr 153 scans 173-178. Brief van Amsterdam over de kwestie Emanuel en over vrijstelling van militaire dienstplicht aan het ministerie BZ dd 13 november 1834, naar de permanente commissie gezonden als bijlage bij brief ministerie dd 7 februari 1835 (invnr  156 scans 135-137). Ook genoemd Johanna Maria Bruinebag, de waschmeid in Wateren.
transcriptie
20 november 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 153 invnr 153 scans 249-255. Driemaands weerbericht uit medisch verslag over de geneeskundige zorg in Veenhuizen over de afgelopen maanden door dokter Amshoff, gedateerd 20 november 1834. Het verslag staat vol met de filosofische inzichten van Amshoff die o.a. de planeten en het weer de schuld geeft van vele ziekten maar met bloedzuigers toch weet e.e.a. te genezen.
gedeeltelijke transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 153 scan 260: rottig handschrift.

29 november 1834
Uitgaande post 29 november 1834, invnr 430. De opperveldwachter van Domselaar van Veenhuizen naar de Ommerschans overgeplaatst  en de onderbrigadier M.P. Elbers benoemd tot opperveldwachter te Veenhuizen


december 1834
Ingekomen post invnr 154. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 10 december 1834 en met nummer N2331, met het voorstel ook volwassenen matrassen in de hangmat te geven, )  aan de permanente commissie, door de pc bijgeschreven '24 december 1834 N18'.
transcriptie
11 december 1834
Uitgaande post 11 december 1834, invnr 431. Den Directeur uitgenodigd ?? den Adjunct Directeur te Ommerschans te kennen te geven dat hij bij het afgeven van een certificaat(?) van den gewezen Opperveldwachter J. Blatter zijne bevoegdheid is te buiten gegaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 154 scan 220: De heer Hupscher is 'afgestorven' en daardoor zijn verantwoordingen achtergebleven.

22 december 1834 Ingekomen post invnr 154 scans 366-368. Directeur doet verslag van zijn bevindingen aan de Ommerschans.

30 december 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 154 scans 452-454: De apotheker: Amshoff wil chef alle koloniŽn worden 30-12-1834.

31 december 1834
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 154 scans 484-485:  Wijkmeester vd Heide van de OS steelt aardappelen - Van Konijnenburg doet verslag 31-12-1834.
Ook op scans 487-488.