Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1830 chronologisch

12 januari 1830
Uitgaande post 12 januari 1830, N4, invnr 372.
Adres van H. A. Bolman gewezen zaalopziener, te Groningen 28 Sep om een behoorlijk ontslag en hem bevorderlijk te zijn in zijne sollicitatie aan den Koning om eene bediening.
Notificatie
transcriptie
21 januari 1830
Ingekomen post invnr 102. Brief van de directeur, gedateerd 21 januari 1830 en met nummer N55, over het opzicht over de strafkolonie, door de pc opgeschreven '3 Februarij 1830 N16',
transcriptie

8 februari 1830
Uitgaande post 8 februari 1830 N15, invnr 373 (en invnr 968): Instructie houdende nadere bepalingen nopens het schoolonderwijs in de kolonien.
(zie ook Kloosterhuis p 284)
transcriptie
20 februari 1830
Ingekomen post invnr 102 scan 1008. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken gedateerd 20 februari 1830 over de dopfstomme Johannes Ham.
transcriptie

3 april 1830
Ingekomen post invnr 104 scans 070-072. Brief van de directeur, gedateerd 3 aptil 1830 en met nummer N307, door de pc opgeschreven '15 April 1830 N5'.
transcriptie
15 april 1830
Uitgaande post 15 april 1830, invnr 375 (en invnr 988 en invnr 968). Besluit instelling kolonisten 1e klasse in de vrije kolonien, met namen van benoemde kolonisten.
transcriptie
18 april 1830
Ingekomen post invnr 104 scans 467-469. Brief van de directeur, gedateerd 18 april 1830 en met nummer N355, over de opzichter van de strafkolonie, door de pc opgeschreven '27 April 1830 N7 in advies' en 'Nader 4 Mei 1830 N21'.
transcriptie
22 april 1830
Uitgaande post 22 april 1830, invnr 375. Besluit over begraafplaats Veenhuizen nav bijgevoegde brief van directeur Van Konijnenburg aan de Permanente Commissie dd 11 april 1830.
transcriptie

4 mei 1830
Uitgaande post permanente commissie 4 mei 1830 N21, invnr 376. Besluit over de opzichter van de strafkolonie.
transcriptie
11 mei 1830
Uitgaande post 11 Mei 1830 N20, , invnr 376 (en invnr 968). Ampliatie van het tarief voor de oververdiensten der kinderen in de gestichten.
transcriptie
15 mei 1830
Uitgaande post 15 mei 1830 N22, invnr 376 (en invnr 968). Nieuw tarief voor de inhoudingen van de verdiensten der arbeiders en bedelaarshuisgezinnen en goedkeuring der wijziging in het tarief der arbeidsloonen in de turfgraverij.
transcriptie

1 juni 1830
Uitgaande post 1 juni 1830 N1, invnr 377 (en invnr 968). Instructie nopens de Geneeskundige dienst te Veenhuizen.
transcriptie
22 juni 1830
Uitgaande post 22 juni 1830 N21, invnr 377 (en invnr 968). Aanbeveling om de Veldwachters te Ommerschans niet meer uit de kolonisten maar bij voorkeur uit de Veteranen te nemen.
transcriptie
24 juni 1830
Uitgaande post , invnr 377 (en invnr 968). Wijziging der instelling van kolonisten van den eersten rang.
transcriptie

13 augustus 1830
Uitgaande post 13 augustus 1830 N1, invnr 379 (en invnr 968). Afschaffing van den post van algemeen boekhouder in de kolonien, invnr 968 en bij uitgaande post permanente commissie 13 augustus 1830 N1.
transcriptie
13 augustus 1830
Uitgaande post 13 augustus 1830 N2, invnr 379 (en invnr 968). Instelling van den post van Boekhouder des Directeurs en verdere bepalingen deswege, invnr 968 en bij uitgaande post permanente commissie 13 augustus 1830 N1.
transcriptie

Ingekomen post invnr 107 scans 866-907. Jaarverslag 1830 van het doofstommen instituut te Groningen (Guyot-instituut), inclusief namenlijsten van leerlingen.

31 augustus 1830
Ingekomen post invnr 107 scans 965-966. Brief van Dirk Frederik Haarman of hij zijn loon niet in koloniale munt maar in gewoon geld mag krijgen.
vermelding

1 september 1830
Ingekomen post invnr 108 scan 008. Brief van de subcommissie Leiden, over Hendrik van Helden, door de pc opgeschreven '6 September 1830 N10'.
transcriptie
6 September 1830
Uitgaande post 6 september 1830 N10, invnr 380, over Hendrik van Helden.
transcriptie
8 september 1830 Ingekomen post invnr 108 scan 91. Brief van drukker J. Oomkens te Groningen dd 8 september 1830 die gedrukte vellen winkelkaartjes zendt.
vermelding
9 September 1830
Ingekomen post invnr 108 scan 111. Brief van schoolmeester Hoogstra, geadresseerd aan Faber van Riemsdijk, door de pc opgeschreven 27 Oct 1830 N10 in advies.
transcriptie
15 september 1830
Ingekomen post invnr 108 scans 223-224. Brief directeur 15 september 1830 over de opneming van de kas van de aftredend Algemeen Boekhouder William Reese.
transcriptie

Ingekomen post invnr 108 scans 366-367. Brief van de directeur met informatie over de hoeves in de vrije koloniŽn.

24 september 1830 Ingekomen post invnr 108 scans 374-378. Brief directeur 24 september 1830 over de omwisseling van koloniale munt in de vrije koloniŽn.
transcriptie
25 september 1830
Uitgaande post invnr 380. Besluit van de permanente commissie over het hier bij gevoegde proces verbaal van opname van de kas van aftredend Algemeen Boekhouder William Reese.
gedeeltelijke transcriptie

8 oktober 1830
Uitgaande post 8 oktober 1830 N1, invnr 381 (en invnr 968). Bepalingen nopens de algemeene wapening en de handhaving der rust in de kolonie.
transcriptie
18 oktober 1830
Ingekomen post invnr 109 scans 279-280. Brief van de directeur, gedateerd 18 oktober 1830 en met nummer N1082, over smid Kurvers, door de PC opgeschreven 25 oktober 1830 N13
transcriptie


Ingkomen post invnr 110 november & december 1830: Heel veel heel interessante stukken over de algemeene wapening en wie er uit de kolonie daarvoor in dienst treden.

5 november 1830
Uitgaande post 5 november 1830 N1, invnr 382 (en invnr 968). Vestiging op de 2e helft van het contract van 1826.
transcriptie
9 november 1830
Ingekomen post invnr 110 scan 104 ev . Brief van de directeur, gedateerd 9 november 1830 en met nummer N1212, over de vestiging van personen op de tweede helft van het contract van 1826, door de pc opgeschreven 19 Nov 1830 N18 in advies en Nader 20 Nov 1830 N26
transcriptie
20 november 1830
Uitgaande post 20 november 1830 N2, invnr 382 (en invnr 968).  met een toevoeging aan het eerdere besluit mbt de vestiging op de 2e helft van het contract van 1826,
transcriptie

1 december 1830
ingekomen post invnr 110 scans 374-375. Brief directeur dd 1 december 1830 over de kosten van koloniale munt in Veenhuizen.

7 december 1830
Ingekomen post 7 december 1830 N1 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd 22 november inzendende de lijst van een persoon die uit Schoterland naar de OS is overgebragt. Notificatie.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N2 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd 30 november als voren drie lijsten van personen uit Deventer en Avereest.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N3 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd 30 november als voren, twee lijsten van personen uit Avereest.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N4 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd 30 nove als voren uit Utrecht

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N5 uit agenda invnr 3335. Resolutie Binnenlandse Zaken gedateerd 30 novemb autoriserende de bed kol J Verhagen te ontslaan.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N6 uit agenda invnr 3335. Missive subcom Amsterdam gedateerd 2 dec inzendende eene missive van den notaris Klinkhamer houdende de gevraagde inlichtingen betrekkelijk eenige door den Heer Ph Bouquet gemaakte legaten waarbij de M belang kan hebben. In advies.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N7 uit agenda invnr 3335. Resolutie Binnenlandse Zaken gedateerd 1 december autoriserende de bed kol W. Hikders te ontslaan.


Ingekomen post invnr 110 scan 436. Brief van employť Stokheimer over 'de toestand waarin ons dierbaar vaderland verkeert'.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N8 uit agenda invnr 3335. Resolutie Binnenlandse Zaken gedateerd 1 december 36 als voren Gorbregt, Hanzens van der Pol mits hare schuld ad f 2.29 wordt afgelost.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N9 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd  december 38 inzendende 6 lijsten van uit Schiedam naar de OS opgezonden personen.

7 december 1830 Ingekomen post 7 december 1830 N11 uit agenda invnr 3335. Missive Binnenlandse Zaken gedateerd 2 dec 1830 N4.


Ingekomen post invnr 110 scan 488. Brief over de in schuttersdienst getreden onderwijzer Mulder.


Ingekomen post invnr 110 scan 560. Een Koninklijk Besluit.


Ingekomen post invnr 110 scan 595. Lijst van 'in dienst getredenen sinds het begin van de onlusten in ons Rijk'..

18 december 1830
Uitgaande post 18 december 1830 N18, invnr 383 (en invnr 968). Regeling van het Godsdienstig onderwijs in de Protestantse Gemeente te Veenhuizen tot en met den laatsten Junij 1831.
transcriptie
31 december 1830
Uitgaande post 31 december 1830 N2, invnr 383 (en invnr 968). Wijziging van 8 october N 1 nopens de vrijwillige dienstnemingen.
transcriptie