Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1829

januari 1829
Begrafenis Bouquet en begraafplaats Wilhelminaoord: De Amsterdammer Van Meurs schrijft – in een verschrikkelijk handschrift – deze maand eerst dat de heer Bouquet de Maatschsppij heeft bedacht in zijn testament en vervolgens -ontvangen 2 februari 1829 – dat Bouquets lijk per as onderweg is naar de kolonie, de laatste brief is invnr 95 scan 774. En begin februari stuurt directeur Visser een verslag van de ter aarde bestelling. Plus brief van Van Meurs dd 19 februari 1829, invnr 95 scans 946-948, en verder is er het feitelijke testament. Van Meurs schrijft weer 25 maart 1829, invnr 96 scans 285-287

 1 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 355 en verder. In 1828 uit de koloniën ontslagen kinderen en wat ze zijn gaan doen.

2 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 373-375. Brief van directeur Visser, gedateerd 2 januari 1829 en met nummer N2A, met ondermeer::

De Permanente Kommissie heb ik de eer te berigten de goede ontvangst harer missiven van den 29, 30 & 31 der vorige maand met alle de daarbij vermelde stukken en mandaten, hopende een en ander zoo veel noodig, met nog andere harer brieven weldra te beantwoorden.

- met stukje over ziekte en sterfte in VH-3.

- en stukje over het conflict Heemskerk-Poelman.

.P.S. op morgen hoop ik de P. K. ook aangaande mijn bevinding te OS te berigten. .

Uit de samenvatting: Beantw 5 id art 20, not. 17 Jan. art 11
transcriptie

transcriptie

2 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 376-381. Directeur doet verslag van de Ommerschans.

NOG LEZEN


3 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 386-387. Directeur meldt onder meer dat de hoeve bewoond door kolonist Schouten is afgebrand.

5 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur, gedateerd 5 januari 1829, aan de permanente commissie over de familie Hoedt:
transcriptie
5 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe over de weesjongen Hermanus de Conijn.  transcriptie
5 januari 1829
Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie aan adjunct-directeur Poelman met reprimande.
transcriptie
6 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie waarom de kinderen van de weduwe Dum alsmede J. en G.A. de Bois nog niet opgehaald zijn.
transcriptie
 6 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur dat de kinderen Barend en Jan Albert Berghegger ontslagen mogen worden.
transcriptie
7 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur dat het kind Jeltje Coenraads Stallinga ontslagen mag worden.
transcriptie
8 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe over de wees Etienne Margerit. transcriptie
10 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 470-472. Brief met nummer N17A van directeur Visser met oder meer:

Onder geleide dezes heb ik de eer de Permanente Kommissie te doen toekomen de aanvraag om fondsen voor de loopende maand, ten bedrage van f 28.722,70 1/2. De reden dat dezelve tot deze hoogte geklommen is, is
1e dat zij voor vijf weken is bereekend,
2e de aanzienelijke somma voor het ontvangen bremzaad,
3e de vergoeding voor eerste kleeding en transportkosten voor bedelaars,
4e die voor weezen in de drie laatste maanden aangekomen, waarvoor niets was aangevraagd.

Plus hij doet verslag over de kolonie Veenhuizen.

Plus over het conflict Heemskerk-Poelman:


transcriptie

transcriptie
10 januari 1829 Ingekomen post invnr 95 scans 473-478. Brief met nummer N16A van directeur Visser met onder meer:

- gedeelte over ziekte en sterfte in Veenhuizen-3

Over veteranen: Door het overlijden van den zaalopziener Bakker, eene zodanig plaats onvervuld geworden zijnde, heb ik nog dezer dagen te Veenhuizen, onder de veteranen aldaar gevestigt, naar een geschikt sujet geinformeerd en vermeen die te hebben gevonden in Jacobus Meijer, van wien een opgave door den kapitijn Thonhauser hiernevens gaat, en waarbij ik alleen heb te voegen dat beiden man en vrouw van de R.C. Godsdienst zijn, en het getuigenis van den V. Komm. ook door den Heer Drijber is gegeven.
Terwijl het onnoodig zijn zal hier bij te voegen dat reeds meerder geemploijeeren uit de veteranen genomen en onder andere Hoeksloot aan het 1e Etablissement in de ziekenzaal geemploijeerd, uitmuntend voldoend, terwijl zij voor eener geringer salaris dan vreemden dienen, dat is een zaalopziener voor f 3.- wekelijks.
Ook is door het overlijden van den veteraan en poortier aan de agterpoort van het 2e Etabl. te Veenh. Tiggelkamp, laatstgenoemde betrekking opengekomen; en daar zo wel de Heer Drijber als Tonhauser in het belang der weduwe met vijf kinderen hebben gesproken, het huisgezin zedelijk als braaf en oppassend roemen, heb ik ook geen zwarigheid gevonden der Perman. Komm. voortestellen die post aan de weduwe en haar 14-jarige zoon op te dragen, beiden genoemde Heeren verzekeren mij dat de belanghebbende wel in staat zijn, die naar behoren te vervullen.


transcriptie
12 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de Provinciale Commandant van Groningen en Drenthe over een van de weesjoingens Emeis. transcriptie
13 januari 1829
Ingekomen post invnr 95 scans 502-504. Brief met nummer N22A van directeur Visser, met onder meer:
 
Voorts zijn hierbij gevoegd de staten der heele en halve invalide bedelaars en kinderen in de Etablissementen te Veenhuizen en te Ommersch. en zulks in voldoening aan de missive der Perm. Komm. dd. 24 december N1271.
Deze staten eerst heden en gisteren bij mij ontvangen zijnde, is het mij niet mogelijk geweest die op eenigerhanden wijze te vergelijken of verifieëren, terwijl dit, wat het weeze der zaak aangaat, toch nimmer anders dan op de plaats kan geschieden; intusschen geloof ik dat de sterke aandrang en het opmerkzaam maken op het belang der zaak den Adjk. en Ond. Dir. zoo wel als de Geneesheeren genoegzaam zal geweest zijn, om alle hunne aandagt bij het opmaken dier belangrijke staten te bepalen, en deeze alzoo in de vereischte order zullen zijn.
Voorlopig kan ik hier bijvoegen dat de aanmerkingen op diergelijke staten voor een vroeger tijdvak gemaakt, door Veenhuizen behoorlijk en voldoende zijn opgelost of beantwoord, zijnde die van Ommerschans nog niet bij mij binnengekomen.
(…)
Ik heb de eer te zijn, de Directeur der Kolonien, Visser.TOT HIER GEKOMEN


13 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe aan de permanente commissie over de naam van Hendrik Jans Cordel: transcriptie
13 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur
14 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N23A van directeur Visser met onder meer:

- gedeelte over de gezondheidstoestand in Veenhuizen.

- gedeelte over de kwekeling Jan Post.


transcriptie

transcriptie
14 januari 1829 Ingekomen post invnr 95 scan 522. Brief van de kassier aan de pc oa over de wens van Grietje Schraa weduwe Van Varick om haar dochter in Veenhuizen te plaatsen.  transcriptie
15 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe over de wees Klaas Demans. transcriptie
16 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Groningen over de gedeserteerde wees Geert Jans Tepper. transcriptie
17 januari 1829
Besluit van de permanente commissie invnr 961, houdende het ontslag van den Onderdirekteur voor den fabr. mat. arbeid Klaas ten Broek aan de Ommerschans; van den 17 january N1,
transcriptie
17 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Bericht van de administrateur dat hij de brief van Tonckens doorstuurt. transcriptie
19 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N35A van directeur Visser met ondermeer:

- gedeelte over de getroffen maatregelen tegen de sterfte onder weeskinderen bij het derde gesticht te Veenhuizen.

- gedeelte over Douwe Petrus van Steenwijk en medicijnbereiding op de Ommerschans en bedelaarskolonist Hubert.transcriptie


transcriptie
19 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur over de wees Bernardus Siepelmeijer. Van de brief is alleen de samenvatting bewaard gebleven.
transcriptie
19 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur over de wees Catharina Wilhelmina Bronkhorst. Van de brief is alleen de samenvatting bewaard gebleven. transcriptie
20 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief, gedateerd 20 januari 1829 en met nummer N41A, van directeur Visser aan de PC, oa over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht. transcriptie
22 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van burgemeester Tonckens dat hij nog geld tegoed heeft van de permanente commissie. transcriptie
22 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de kassier over de kinderen Romkes Smit. transcriptie
24 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N43A van directeur Visser met onder andere berichten over de gezondheidstoestand te Veenhuizen.
24 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wezen Pieter en Thomas de Jong, alleen de samenvatting is bewaard gebleven:  transcriptie
24 januari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wees J. Coenraads, alleen de samenvatting is bewaard gebleven:  transcriptie
25 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van dokter Sasse aan directeur Wouter Visser.. transcriptie
25 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van adjunctdirecteur Drijber aan directeur Visser. transcriptie
26 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe aan de permanente commissie over Cordel/Harms. transcriptie
27 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N57A van directeur Visser met ondermeer:

- hij stuurt rapporten over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht

- hij stuurt staten van ouderloos geworden bedelaarskinderen.


transcriptie

transcriptie
29 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van dominee Heerspink in Veenhuizen aan de directeur der kolonien, door die laatste in kopie doorgestuurd naar de permanente commissie.
31 januari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van burgemeester Tonckens aan de gouverneur van Drenthe over hoe koud het in de gestichten is. transcriptie

1 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wees A. Schilt, alleen de samenvatting is bewaard gebleven: transcriptie
1 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wees F.J. Veenstra, alleen de samenvatting is bewaard gebleven: transcriptie
3 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie dat er haast gemaakt moet worden met maatregelen bij het derde gesticht. transcriptie
6 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N73A van directeur Visser met ondermeer

-verslag van de kolonie Veenhuizen

- over het conflicgt Heemskerk-Poelman


transcriptie

transcriptie
6 februari 1829 Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie aan de administrateurdat ze dokter Sasse hebben terechtgewezen. transcriptie
6 februari 1829 Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie aan de administrateur over de genomen maatregelen bij het derde gesticht in Veenhuizen.

Met bijgevoegd een tabel over het verband tussen herkomst en sterfte.

transcriptie

transcriptie
7 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N75A van directeur Visser met ondermeer

Over het ontslag van fabrieksbaas Klaas ten Broeke op de Ommerschans en over de vervulling van die vacature.transcriptie
9 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van adjunctdirecteur De Geus aan directeur Visser over de ontslagvoordracht voor weeskinderen. transcriptie
10 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N83A van directeur Visser met onder meer

- gedeelte over de gezondheidstoestand op het derde gesticht te Veenhuizencrisis 1829:

- over de ontslagvoordrachten voor weeskinderen die hij van de adjunct-directeuren Poelman en De Geus verwacht.


transcriptie


transcriptie
11 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over de wees Bernardus Siepelmeijer. transcriptie
11 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over de wees Catharina Wilhelmina Bronkhorst. transcriptie
12 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van dokter Sasse aan directeur Wouter Visser over zijn hartzeer bij de vele sterfgevallen. transcriptie
13 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N84A van directeur Visser waarbij hij stuurt:

1e de ontslagvoordrachten voor weeskinderen voor 1829

2e de beantwoorden nota van gevraagde berigten enzovoorts dd. 31 Jan. jl.

3e stukken over brieven van van twee kinderen uit het 1ste Etablissement te Veenhuizen.

4e extract uit de rekening van de in 1826, uit het 3e Gesticht te Veenhuizen ontslagen arbeider Helfrich

5e de rekening van Johanna Catharina van den Berg

6e eene geslotene missive van Dr Sassen te Veenh.

7e een verzoek om ontslag uit de kolonie van de weduwe Kardoesch en haar zoon te Veenhuizen.


transcriptietranscriptie

vermelding


transcriptie
14 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wees Derkje Jans Harmens, alleen de samenvatting is bewaard gebleven:  transcriptie
16 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Proces verbaal door burgemeester Tonckens over het aardappelbrood in Veenhuizen.: transcriptie
16 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Begroting voor 1829 van de hervormde gemeente te Veenhuizen. transcriptie
17 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Tweede proces verbaal door burgemeester Tonckens over het aardappelbrood in Veenhuizen.: transcriptie
17 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie met aandrang iets te doen aan de gezondheidstoestand in het derde gesticht te Veenhuizen. transcriptie
18 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van burgemeester Tonckens aan de gouverneur van Drenthe over het brood in de kolonie Veenhuizen. transcriptie
18 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief administrateur over de wezen Frauenfelder en Leenders, alleen de samenvatting is bewaard gebleven:  transcriptie
19 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van onderdirecteur Kluvers aan directeur Wouter Visser over het offensief van burgemeester Tonckens tegen het koloniale brood. transcriptie
19 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe aan de burgemeester van Assen over het koloniale aardappelbrood. transcriptie
19 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Proces-verbaal door de burgemeester van Assen over het koloniale aardappelbrood. transcriptie
20 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Met een brief met nummer N101 stuurt directeur Visser de melding door Kluvers van de broodinspectie door burgemeester Tonckens door naar de permanente commissie. transcriptie
20 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de gouverneur van Drenthe aan de administrateur over het brood-onderzoek. transcriptie
21 februari 1829
Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie aan de administrateur van het armwezen met het voorstel om kinderen van overleden bedelaarskolonisten in de kindergestichten over te plaatsen. transcriptie
22 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de Provinciale Commandant van Groningen en Drenthe over Evert Stoop. transcriptie
23 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief met nummer N107A van directeur Visser over ondermeerde dronkenschap van onder Instituteur Klaas Kuipers.
transcriptie
23 februari 1829 Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie (N161) aan de administrateur voor het Armenwezen, samenvatting '-Rapport op een paar brieven van kinderen te Veenhuizen, ter bekoming van geld voor snoeperijen geschreven'.
transcriptie
23 februari 1829 Ingekomen post invnr 95. Brief van dokter Sasse aan directeur Wouter Visser over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht te Veenhuizen.
transcriptie
25 februari 1829
Besluit van de permanente commissie invnr 961, houdende het ontslag van den Adjunkt direkteur J. Harloff en de in plaats benoeming van den Heer Paulus van der Wal; van den 25e February 1829 N4, transcriptie
25 februari 1829 Besluit van de permanente commissie invnr 961, houdende overplaatsing van den fabrieksbaas G. ten Broek van de gewone kolonien naar de Ommerschans, en diens voorloopige vervanging; van den 25 february 1829, N1 transcriptie
26 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur over de wees Geesje de Vries. transcriptie
26 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de administrateur aan de permanente commissie waarmee hij het brood-onderzoek doorstuurt en daar cionclusies aan verbindt. transcriptie
26 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Brief van de Ingenieur van Waterstaat aan de gouverneur van Drenthe met de volgens hem noodzakelijke ingrepen bij het derde gesticht. transcriptie
27 februari 1829
Ingekomen post invnr 95. Met een brief met nummer N125A stuurt directeur Visser de verklaring van dokter Sasse aan de permanente commissie door. transcriptie
28 februari 1829
Besluit tot vaststelling van het Reglement van Tucht van de Gestichten van Bedelaars, invnr 967: transcriptie
en
transcriptie
28 februari 1829 Besluit permanente commissie invnr 961, houdende ontslag van den onder-instituteur Klaas Kuiper te Wateren, van den 28 februari 1829 transcriptie

2 maart 1829
Ingekomen post invnr 96 scan 13. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het overbrengen van kinderen uit de bedelaarsgestichten naar de kinderetablissementen transcriptie
2 maart 1829
Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanent commissie aan de administrateur met nummer N178 over de gezondheidstoestand in Veenhuizen en vooral over burgemeester Tonckens.
transcriptie
6 maart 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 046-048. Brief van directeur Visser met nummer N140A met verslag over Veenhuizen. transcriptie
7 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van directeur Visser met nummer N145A aan de permanente commissie over opgestuurd brood, transcriptie
7 maart 1829
Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie met nummer N190 aan de administrateur over brood-onderzoek. transcriptie
7 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht. transcriptie
12 maart 1829 Ingekomen post invnr 96 scans 130-132. Brief van directeur Visser met nummer N156A waarbij hij diverse stukken, waaronder tekeningen, opstuurt. transcriptie
12 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Afschrift van het Reglement van Discipline voor wezen te VH van 04-11-1824, als bijlage gevoegd bij een brief van de directeur aan de PC dd 12 maart 1829; in de kantlijn staan opmerkingen met potlood van de PC, vermoedelijk gemaakt tijdens het samenstellen van het reglement van tucht voor de weeskinderen te VH dat 8 juli 1829 van kracht wordt. Bijgevoegd Memorie van directeur Visser voor de PC. Bijgevoegd commentaar van Poelman. transcriptie
16 maart 1829 Ingekomen post invnr 96. Brief van adjunctdirecteur De Geus met nummer N92 aan directeur Wouter Visser, door laatstgenoemde doorgestuurd naar de permanente commissie. transcriptie
16 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van onderdirecteur Kluvers aan directeur Wouter Visser over Veenhuizen-3, door de directeur doorgestuurd naar de permanente commissie.. transcriptie
17 maart 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 188-189. Brief van directeur Visser met nummer N172A over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht te Veenhuizen.
transcriptie
21 maart 1829
Bepalingen nopens het geven van verlof aan kolonisten kinderen en bestedelingen in de vrije kolonien om een middel van bestaan te zoeken, invnr 967 en invnr 988.
transcriptie
21 maart 1829
Besluit permanente commissie van den 21 Maart 1829 invnr XXX, inhoudende eene wijziging in het Reglement van Tucht voor de Gestichten van  Bedelaars van 25 February 1829 N.
transcriptie
24 maart 1829
Besluit permanente commissie 24 maart 1829 N239 invnr 967. Opheldering ten aanzien van het reglement van tucht voor de bedelaars van 25 february 1829. En verbod aan de zaalopzieners in de Bedelaars Gestichten om certificaten van goed gedrag aftegeven
transcriptie
24 maart 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scan 272: Over weeskinderen Heibrink.
26 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur over het bijhouden hoe ontslagen weeskinderen:terechtkomen. transcriptie
 26 maart 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scan 296: Over weeskinderen Heibrink.
27 maart 1829 Ingekomen post invnr 96 scans 303-305. Brief van directeur Visser met nummer N494A, met onder andere

Gedeelte over de crisis met de gezondheid bij Veenhuizen-2.

Wederom zijn ons geworden eenige Baaijen en Dekens van de Heer Prins te Leijden, met eene opgave dat ZijnEdl nu in het geheel zoude hebben gezonden 1709 Ned. ellen, daar wij volgens nevensgaande Staat slechts hebben ontvangen 1688,90 ellen, waarvan ik gemeend heb de Perm. Komm. te moeten informeeren.

- Stukje over de veteraan Gustavus en het weesmeisje Neeltje de Kam.

Terwijl de wed. Kardoes in afwagting van haar ontslag verlof gevraagd heeft. Zoo verre mij bekend tegen geene dier verzoeken wettige reden bestaande, heb ik de eer dezelve bij deze ter kennis van de Perm. Komm. te brengen en verzoek mij haar besluit dienaangaande mede te deelen.transcriptie


transcriptie
 27 maart 1829 Ingekomen post invnr 96 scans 313-314. Brief van directeur Visser met nummer N195A over het verzoek om loonsverhoging van Instituteur Kornelis Mulder. transcriptie
 27 maart 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scans 313-314: Een moeder van enkele opgezonden kinderen wil per se met ze mee.
28 maart 1829 Ingekomen post invnr 96. Brief van dokter vd Sluis aan de gouverneur van Drenthe, door de administrateur doorgestuurd aan de permanente commissie. transcriptie
30 maart 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van adjunct-directeur De Geus (N101) aan directeur Visser over de waterzuivering bij het derde gesticht Veenhuizen. transcriptie
30 maart 1829
Discussie tussen de permanente commissie en directeur Visser over de ontslagvoordracht voor bedelaars in 1829, invnr 1469. transcriptie
31 maart 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 350-351.  Brief van J.H. Kniessenburg aan de permanente commissie met verzoek om vrijlating uit de strafkolonie. transcriptie

1 april 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de gouverneur van Drenthe aan de administrateur, met kopie van de brief van vd Sluis, allemaal door de administrateur doorgestuurd naar de permanente commissie,
transcriptie
4 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 393-394. Brief van directeur Visser met nummer N202A met onder andere

Berigtende de ontvangsten der missive van de Permanente Kommissie dd. 30 en 31 Maart jl. N271 en 278 heb ik de eer hiernevens aan haar te doen toekomen doodextract van Francois Jongman en zulks in geheele voldoening aan hare vroegere van 12 Maart N213.

Het valsche verzoekschrift om ontslag van Aaltje Geertsema N385 ontvangt de Permanente Kommissie hierbij weder terug met eene brief van den Heer Drijber tot opheldering der zaak, waarvan de permanente Kommissie welligt nog eenig gebruik kan maken, en waarin ik de vrijheid neem mij te gedragen.

Voorts zijn hierbij gevoegd de volgende stukken, als:
1e eene missive van de Kapitein Thonhauser aan Z.K.H. de Commissaris-Generaal van Oorlog;
2e de gewone Staat van sterfte enzovoort aan het 3e Etablissement te Veenhuizen van den 23 – 29 Maart;
3e afschrift eener missive van den Controleur der Belasting te Assen volgens welk de bekende vervolgingen te Veenhuizen provisioneel tot de 15e  dezer worden gestaakt, zullende wij de verdere afloop der zaak ingevolge voorschrift der Permanente Kommissie afwagten;
4e eene missive van den Adjunct-Direkteur de Geus betrekkelijk de waterzuiveringswerktuigen te Veenhuizen, waaraan ik de vrijheid neem mij te gedragen.
Ik heb de eer te zijn,
de Direkteur der Kolonien,
Visser.
6 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 418-420. Brief met nummer N213A van directeur Visser, met onder andere:

Accusseerend den ontvangst der missive van de Permanente Kommissie dd. 4 dezer no.295 met de mandaten ten bedrage van f 6000,00 neem ik de vrijheid weder een gelijke somme voor de behoefte van deeze week aan te vragen. Door het al wederom te laat inzenden der aanvragen van het 1e Etablissement te Veenhuizen ben ik buiten de mogelijkheid gesteld de generale aanvragen voor april hierbij te voegen.

- Stukje over Maria Theresia van Damme

- Stuk over de wezen Jacob Middendorp, Jan Vergeer en Jacobus van Maldegem.

 transcriptie.

transcriptie
8 april 1829
Ingekomen post invnr 96. Administrateur stuurt stukken van dokter vd Sluis en gouverneur Drenthe door en dringt aan op gehoorzaamheid van dokter Sasse. transcriptie
8 april 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur aan de permanente commissie dat hij stappen heeft gezet om een geneeskundig onderzoek in Veenhuizen te doen. transcriptie
8 april 1829
Ingekomen post invnr 96. Kopietjes van de brieven van de administrateur aan de gouverneurs van Groningen, Drenthe en Overijssel over een geneeskundig onderzoek in Veenhuizen.permanente commissie
transcriptie
9 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 447-448. Brief met nummer N215A van directeur Visser met verslag over Veenhuizen. transcriptie
 14 april 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scan 566: Samenvatting van brief dat er een verzoekschrift is mbt wees Jan Willemsen.

 15 april 1829
 Ingekomen post invnr 96. Alleen het PS-je over het koloniale brood uit een brief van Johannes van den Bosch.
transcriptie
 15 april 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scan 576: Over weeskind Tjetske Martens Sloterdijk die ziek in de plaats Ee verblijft.

 15 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 570 en verder.  Rapport van lector Beets uit Haarlem over het koloniale aardappelbrood. transcriptie
16 april 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur over ontslagvoordracht van Overijsselse kinderen. transcriptie
 19 april 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 96 scans 647-648: Deventer vraagt verlof voor Annike van Arnhem, inclusief reisbeschrijving.
22 april 1829 Ingekomen post maar terechtgekomen bij de uitgaande post invnr 365. Brief van de Administrateur aan de permanente commissie over een onderzoek onder gouverneurs waarom er nog steeds te weinig weeskinderen naar Veenhuizen komen, door de pc bijgeschreven nader 8 Junij 1829 N39,
transcriptie
22 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scan 697. Brief van de administrateur waarvan alleen de samenvatting bewaard is gebleven over de vermiste wees Cornelis Net. transcriptie
25 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 749-750. Brief met nummer N256A van directeur Visser waarin hij verslag doet van de inspectie van Veenhuizen door de geneeskundige commissie. transcriptie
25 april 1829
Ingekomen post invnr 96 scans 756-757.  Brief van de administrateur met nummer N69 aan de permanente commissie transcriptie
27 april 1829 Uitgaande post invnr 364. Brief van de permanente commissie aan de administrateur over het bijhouden hoe ontslagen weeskinderen:terechtkomen. transcriptie
28 april 1829 Ingekomen post invnr 96 scans 795-797. Brief met nummer N261A van directeur Visser met ondermeer opmerkingen over weeskinderen die per 1 mei een baan hebben maar nog niet ontslagen zijn. transcriptie
29 April 1829
Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het overbrengen van bedelaarskinderen uit Purmerend en Amsterdam naar de kindergestichten. transcriptie
30 april 1829 Ingekomen post invnr 96 scans 844-845. Brief van directeur Visser met nummer N269A, met ondermeer:

Betrekkelijk het uitbetalen van eenig geld aan de veteranen heb ik reeds de schikking gemaakt, zoo ik mij vleije overeenkomstig de intentie van de Permanente Kommissie, namentlijk dat aan hun van tijd tot tijd eenig zilver zal worden gegeven, tot het aankopen van zoodanige artikelen als welke uit den aard der zaak niet in onze winkels of magazijnen voorhanden zijn. BV. Tuinzaden en zulks naar evenredigheid der behoefte en tegoed op oververdiensten met voorlig van de Heeren Adjunct-Direkteur en den Officier Kommandant, zullende die missive bij volgende gelegenheid nader worden beantwoord en daaraan gevolg gegeven.

De tweede missive der Permanente Kommissie heb ik bij afschrift ter kennis van de H.H. Adjunct-Direkteuren Poelman en de Geus gebragt en die Heeren ten sterksten vermaand zich overeenkomstig den inhoud derzelve te gedragen.


30 april 1829 Ingekomen post invnr 96. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over Zeeuwse kinderen uit de bedelaarsgestichten. transcriptie
30 april 1829 Ingekomen post invnr 96. Koninklijk besluit van 30 april 1829 N36 over de voorwaarden waaraan begraafplaatsen horen te voldoen. fragment

1 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het lidmaat zijn bij ontslag van weeskinderen. transcriptie
1 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over ontslag van de wees Bokkee. transcriptie
1 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over ontslagvoordracht van Amsterdamse kinderen. transcriptie
2 mei 1829
Ingekomen post invnr 97 scans 044-045. Brief van adjunct-directeur Poelman aan adjunct-directeur Drijber over de vermiste wees Cornelis Net, met erbij geschreven antwoord van Drijber. transcriptie
3 mei 1829
Ingekomen post invnr 97 scans 69-70.  Brief van dokter Sasse aan directeur Wouter Visser. transcriptie
3 mei 1829
Ingekomen post invnr 97 scan 071. Brief van adjunct-directeur De Geus aan adjunct-directeur Poelman over de vermiste wees Cornelis Net. transcriptie
5 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van pastoor Boers uit Veenhuizen aan de permanente commissie waarin hij om een paard verzoekt.
transcriptie
8 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het overbrengen van bedelaarskinderen uit Ewijk en Zevenaar naar het kindergesticht
transcriptie
8 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van directeur Visser met nummer N297A, met onder andere:

Den Permanente Kommissie heb ik de eer hiernevens te doen toekomen de natemeldene gewone stukken. Als
(…)
Extract uit het gedragboek der weezen.
(...)
Eene gesloten brief aan het adres der Perm. Komm. van pastor Boers. Dit zal de hier boven genoemde briegf gedateerd 5 mei zijn.
(…)
Gedeelte over de vermiste wees Cornelis Net.


transcriptie
9 mei 1829
Uitgaande post invnr 364  Brief van de permanente commissie met nummer N406 aan den Instituteur K. Mulder, samenvatting 'antwoord op zijn verzoek om vermeerdering van traktement'. transcriptie
14 mei 1829
Uitgaande post invnr 364  Brief van de permanente commissie aan de administrateur over de waterafleiding bij VH3  transcriptie
14 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het overbrengen van bedelaarskinderen naar het kindergesticht transcriptie
22 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het overbrengen van bedelaarskinderen uit Groningen naar het kindergesticht. transcriptie
24 mei 1829
Ingekomen post invnr 97 scans 317-319. Brief van Alexander Schonewald aan zijn zuster. transcriptie
26 mei 1829
Uitgaande post invnr 364  Brief van de permanente commissie aan de administrateur over het lidmaat zijn bij ontslag van weeskinderen. transcriptie
26 mei 1829
Uitgaande post invnr 364  Brief van de permanente commissie aan de administrateur over de vermissing van de wees Kornelis Net. transcriptie
26 mei 1829
Uitgaande post invnr 364  Besluit van de permanente commissie, N463, over Elisabeth Koenders. transcriptie
29 mei 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van directeur Visser aan de permanente commissie over meerdere onderwerpen met onder andere:
- stuk over een paard voor de pastoor, dat de directeur meent te moeten afwijzen.
(…)
Daar ons nog niet zijn geworden de nodige gedrukte vellen voor de reekening in 't bijzonder der weezen, en dezelve ter zooveel mogelijk geregelde voortzetting der administrative werkzaamheden in de gestigten te Veenhuizen dringend worden vereischt, neem ik de vrijheid de Perm Komm te verzoeken de goedheid te willen hebben de afzending dier stukken te doen bespoedigen.


transcriptie
30 mei 1829
Besluit van de permanente commissie invnr 967 en invnr 988. Besluit van benoeming van eenige hoofd-ambtenaren bij de Maatschappij, van 30 Mei 1829 N1.
transcriptie
31 mei 1829
Rapport van de presidenten van de geneeskundige commissies van Groningen en Overijssel, toegezonden aan den Heer Adminstrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen, in kopie doorgezonden naar de Maatschappij van Weldadigheid op 25 juni 1829, invnr 97, scan 382:ev
transcriptie
31 mei 1829
Bijlage A bij Geneeskundig Rapport van 31 mei 1829, brief van Tonckens aan de commissie, Invnr 96 scan 729 en verder. :
transcriptie
31 mei 1829
Bijlage B bij rapport geneeskundige commissie, rapportage van scheikundig onderzoek naar het water, invnr 96 scan 737 en verder.
transcriptie
31 mei 1829
Bijlage C bij rapport geneeskundige commissie, staatje door Tonckens van sterfte in Norg en Veenhuizen, invnr 96 scan 744
transcriptie

juni 1829
Ingekomen post invnr 97. Ergens in juni. Alleen de samenvatting van een brief van pastoor Boers is bewaard gebleven. transcriptie
1 juni 1829 Ingekomen post invnr 97 scans 416-417. Nota van Coenraad Hulst over het verdwenen weeskind Cornelis Net.
transcriptie
1 juni 1829 Ingekomen post invnr 97 scans 421-422. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 1 juni 1829 en met nummer N316A, waarin hij diverse vragen over weeskinderen beantwoordt, door de pc bijgeschreven '8 Junij 1829 N31'.
transcriptie
5 juni 1829 Ingekomen post invnr 97. Brief van dokter Sasse aan directeur Wouter Visser.
transcriptie
13 juni 1829
Ingekomen post invnr 97 scans 524-525. Brief van Sloet enzv aan de permanente commissie over een kanaal tussen de Veenhuizense Kolonievaart en het Leekster en Zevenhuizer Diep, door de pc bijgeschreven '20 Junij 1829 N17', transcriptie
15 juni 1829 Ingekomen post invnr 97. Kopie van een brief van De Officier bij de Regtbank te Deventer aan de gouverneur van Overijssel te Zwolle door de permanente commissie gekopieerd, over de rondzwervende achtjarige Wilhelmus Hidser. transcriptie
15 juni 1829 Ingekomen post invnr 97. Tegenrapport van dokter Sluis nav geneeskundig rapport van de geneeskundige commissie van 31 mei 1829.
transcriptie
17 juni 1829
Uitgaande post 17 juni 1829 invnr 365. Brief van de permanente commissie aan pastoor Boers te Veenhuizen over het niet betalen voor een paard. transcriptie
19 juni 1829 Ingekomen post invnr 97. Koninklijk besluit van 19 juni 1829 N52 over de voorwaarden voor het aanleggen van begraafplaatsen..
transcriptie
23 juni 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur aan de permanente commissie over het bijhouden hoe ontslagen weeskinderen:terechtkomen.
transcriptie
25 juni 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur ter begeleiding van het rapport van de presidenten van de geneeskundige commissies van Groningen en Overijssel en dat van vd Sluis.
transcriptie

juli 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 004-005: Binnenlandse Zaken over ontslag.

4 juli 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van de administrateur, gedateerd 4 juli 1829, aan de permanente commissie over bedelaarskinderen die wel of niet naar het wezengesticht kunnen.
Uit het bijschrift: De Directeur te magtigen om N732 en N733 over te plaatsen.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 007-009: Brief directeur Visser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 074-075: Directeur Visser over de geneeskundige commissie.

8 juli 1829
Uitgaande post 8 juli 1829, invnr 366 (en invnr 967 en invnr 1617). Reglement van Policie en Tucht voor de kolonisten huisgezinnen van 8 july 1829.
transcriptie
8 juli 1829 Uitgaande post 8 juli 1829, invnr 366 (en invnr 967 en invnr 1617). Reglement van Tucht voor de Gestichten van Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen van den 8 july 1829.
transcriptie
8 juli 1829 Ingekomen post invnr 97. Brief van dokter Sasse, gedateerd 8 juli 1829, aan directeur Jan van Konijnenburg, door laatstgenoemde gekopieerd (Copie 21 Julij 1829 N22) en aan de permanente commissie gestuurd.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 098-099: Brief directeur Visser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 168-189: Brief directeur Visser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 353-357: Directeur Visser doet verslag Veenhuizen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 421-422: Brief directeur Visser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 470-471: Directeur Visser over wees N997.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 510-511: 11 juni 1829, Jan Hessels van Wolda bedankt dat hij als hulp van de nieuwe directeur (besluit 30-05) is aangesteld.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 558-559: Brief directeur Visser.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 638-639: Brief directeur Jan van Konijnenburg.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scan 728: Bijlage bij Raad van Landbouw VH (= scans 1082 en verder)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 796-797. Begroting van kosten plus schetstekening voor het aanleggen van een riool in Veenhuizen-3.


Opmerking Vele Handen-invoerder: b Ingekomen post invnr 97 scans 830-831: Verzoek van iemand om zijn in de kindergestichten verblijvende broers (A en G Reeman nummers 430 en 166) met verlof op bezoek te mogen hebben.

13 juli 1829
Ingekomen post invnr 97 scans 923-924. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 13 juli 1829 en met nummer N48, over verlof in 1829 voor weeskinderen in Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '24 Julij 1829, in advies N4' en 'Nader 21 September 1829 N23'
Met bijlagen een lijst van kinderen uit het eerste gsticht die met verlof willen (scans 926-927) en een lijst kinderen uit het derde gesticht die verlof willen (scans 929-931)
transcriptie
18 juli 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van dokter Sasse aan directeur Jan van Konijnenburg,
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scan 1036. Over de wel aangekomen, maar niet geannonceerde wees Huibert Hartman.

21 juli 1829
Uitgaande post 21 juli 1829 N31, invnr XXX (en invnr 967). Wijziging van evengemeld reglement voor de huisgezinnen.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 1082 en verder. Notulen van de Raden van Landbouw te Veenhuizen dd 23 juli 1829, eerst de Raad van Landbouw bij het 2e en 3e gesticht en daarna die bij het eerste (met als bijlage scan 728).

28 juli 1829 Uitgaande post 28 juli 1829 N27, invnr 366 (en invnr 967): Voorschriften nopens het opmaken van weekrapporten van de ziekten en sterften door de geneesheren.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 1181-1182. Instituteur Mulder draagt Flierman voor voor een betrekking.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 97 scans 1184-1185. Verzoekschrift van de veerschippers van Amsterdam op Steenwijk om de haven van Blokzijl te verdiepen.

31 juli 1829
Ingekomen post invnr 97. Brief van dokter Sasse aan directeur Jan van Konijnenburg,
transcriptie

augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 008-009: Brief directeur met bijlage scan 011: sterktestaat aantal weeskinderen


Ingekomen post invnr 98 scans 19-21. Onderzoek door Inspecteur der kolonien Visser van de verschillen in de stamboeken te Den Haag en te Fredriksoord. Met o.a.:

Kolonie 1
De sterkte van deze kolonie was volgens het register der PC op 1 Augustus 775, overeenkomende met de staat van sterkte. Op de ontvangen staat echter van kolonie 1 wordt de hoeve N15 als door twee hoofden bewoond wordende opgegeven, terwijl er bij de P.C. op 1 Augustus niemand anders dan P. Kranendonk bekend stond.
Alsmede staat hoeve 61 bij de PC als bewoond bekend door E.J. Kremer, winkelier, daar op genoemde staat voor die hoeve onbewoond is geschreven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 022 ev: Brief directeur oa over weeskind Huibert Hartman.

4 augustus 1829
Ingekomen post invnr 98. Heen en weer over de stamboeken tussen de permanente commissie en directeur Van Konijnenburg om de stamboeken in Veenhuizen en Den Haag gelijk te krijgen.
transcriptie
4 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 037-042: Brief directeur met bijlage vooral over weeskind Willem Warnier.

5 augustus 1829 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 046-050: Koninklijk besluit N151 van 5 augustus 1829 dat er een fonds zal worden gevormd om betalingen aan de MvW vooruit te doen.
vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 072 en verder: presentielijst Ommerschans

8 augustus 1829
Ingekomen post invnr 98. Binnenlandse Zaken dringt aan op een spoedig antwoord op het rapport van de geneeskundige commissie. transcriptie
8 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 130-132: Binnenlandse zaken wil rectificatie van opmerkingen over haar werkwijze in de Vriend des Vaderlands.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 154-156: Brief over Sloet van Oldenburg en dus over een verbindingskanaal met het Zevenhuizer en Leekster Diep.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 192: Binnenl Zaken autoriseert ontslag wees Jan Willemsen.

11 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 197 en verder: Presentielijst VH1.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 245-246: Brief directeur, vooral over diverse weeskinderen.

12 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 250: Brief directeur over de korenmolen.

17 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 367: Brief van zaalopziener Meij de Bie over een in dienst opgelopen verwonding.

17 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 379-381: Dominee Heerspink over de mensen die belijdenis hebben gedaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 401: Brief van Van Waardenburg over de korting op zijn tractement.

20 augustus 1829
Ingekomen post invnr 98. Brief van adjunctdirecteur De Geus aan Faber van Riemsdijk, thans te
Frederiksoord (het gestreep en gedoe erdoorheen is volgens mij van de permanente commissie die het stuk van De Geus gebruikt als basis voor haar eigen reactie).
transcriptie

Ingekomen post invnr 98. Diverse afgelegde verklaringen bij brief De Geus. transcriptie

Ingekomen post invnr 98. Reactie permanente commissie op het geneeskundig rapport. transcriptie
20 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 440: Brief directeur over de gewezen zaalopziener Vender.

20 augustus 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scan 444: Boekhouder bij het 3e gesticht Rensing vraagt loonsverhoging.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 496-497: De nummers van kinderen wier geslacht niet uit de geboorteakte valt af te leiden plus enkele namen die mannelijk of vrouwelijk zijn.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans 558-559 én 598-608: Plan om een kerkeraadshuis in Veenhuizen te bouwen (gaat volgens mij niet door)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 98 scans ??: Brief directeur over de korenmolen.

27 augustus 1829
Ingekomen post invnr 98. Reactie S. B. Drijber op geneeskundig rapport. transcriptie
29 augustus 1829
Uitgaande post 29 augustus 1829, invnr 367. Besluit tot ontslag zaalopziener Bolman.
transcriptie
31 augustus 1829
Uitgaande post 31 augustus 1829, invnr 367. Besluit om omwille van de zindelijkheid aparte waschhuizen te maken. transcriptie
31 augustus 1829 Uitgaande post 31 augustus 1829, invnr 367. Besluit Douwe van Steenwijk aan te stellen als tweede arts in Veenhuizen. transcriptie
31 augustus 1829 Uitgaande post 31 augustus 1829, invnr 367. Besluit een extra apotheek op te richten in het eerste gesticht en andere besluiten naar aanleiding van het bezoek van Faber van Riemsdijk aan de koloniën.
transcriptie
31 augustus 1829 Uitgaande post 31 augustus 1829, invnr 367. Diverse maatregelen voor het derde gesticht die allemaal de adviezen navolgen, zoals bijvoorbeeld bestrating op het middenplein.
transcriptie
31 augustus 1829 Uitgaande post 31 augustus 1829 N16, invnr 367. Besluit over vrijlating, overplaatsing en terugplaatsing van strafkolonisten.
Met daarbij ook een brief aan de subcommissie van weldadigheid Amsterdam over Willempje van der Dooze weduwe Schoolbroek

transcriptie

transcriptie

3 september 1829
Ingekomen post invnr 100 scan 033, Brief van de subcommissie Amsterdam, gedateerd 3 september 1829, aan de permanente commissie, over Willempje van der Dooze weduwe Schoolbroek, door de pc opgeschreven 8 september 1829 N16.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 100 scan 050: Enkele promoties van onderwijzers.


Ingekomen post invnr 100 scans 077-078. Brief van de opziener der veenen H. de Jonge aan de permanente commissie, dat hij graag op koloniegrond wil jagen, door de pc bijgeschreven 16 september 1829 N14 en verder bijgeschreven: 'Conform op de gronden van het 2e en 3e Gesticht'.
transcriptie
8 september 1829 Uitgaande post 8 september 1829 N16, invnr XXX. Niet gezien, maar is ongetwijfeld om de brief (van 31 augustus, die 3 september was geretourneerd) weer naar Amsterdam terug te sturen met een opheldering dat ze in 1824 echt heus zelf de weduwe Scholbroek naar de kolonie gestuurd hebben.
vermelding
9 september 1829
Ingekomen post invnr 100 scans 103-105. Brief van Coenraad Hulst aan de permanente commissie, dat hij graag op koloniegrond wil jagen, door de pc bijgeschreven 16 september 1829 N21 en verder bijgeschreven: 'Autoriseren op de gronden van het 2e en 3e Gesticht. De permissie welke wij aan ambtenaren kunnen geven bepaalt zich tot het door de Maatschappij aangewezen jagt district, waarin zij wonen'.
transcriptie
10 september 1829
Uitgaande post 10 september 1829, invnr 368 (en innr 967). Opheldering nopens het reglement van tucht voor de kolonisten huisgezinnen.
transcriptie
 10 september 1829
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 100 scans 114-116: 10 september 1829, over de gezondheidstoestand, inclusief de aankomst van Van Steenwijk in het derde gesticht.

12 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Proces verbaal door de directie van het derde gesticht over de veldwachter Baks die naspeuringen doet naar het gedrag van zaalopziener Bolman.
transcriptie

Ingekomen post invnr 100 scan 140. Opsporingsbevel van adjunctdirecteur De Geus met reacties van de autoriteiten in Leeuwarden en in Ee. Zie ook scan 218.
transcriptie
16 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van adjunctdirecteur De Geus aan burgemeester Tonckens dat geen kinderen ondervraagd mogen worden zonder de onderdirecteur erbij.
transcriptie

Ingekomen post invnr 100 scan 218. Hoort bij scan 140.
transcriptie
17 september 1829
Ingekomen post invnr 100 scan 228 Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 17 september 1829 en met nummer N250, met ondermeer het niet toestemming geven aan de landmeter Drijver om te jagen in Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '28 september 1829 N8 in advies' en 'Nader 24 october 1829 N6'.
transcriptie
19 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van adjunct-directeur De Geus aan directeur Van Konijnenburg over het bezoek van veldwachter Baks. transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 100 scans 243-245: Brief Van Konijnenburg, hij wil oa dat Van Steenwijk de scabieuzen in het eerste gesticht gaat behandelen, en over de ondervraging door de veldwachter aan de achterpoort.

21 september 1829
Uitgaande post 21 september 1829, invnr 368 (en innr 967). Besluit van de permanente commissie over verlof weeskinderen VH.
transcriptie
 22 september 1829
BZ deelt mee dat ZM een fonds heeft gecreeerd voor voorschotten aan de MvW.

Brief van de administrateur (N63) aan de permanente commissie (batch 117, scan 325), door de pc bijgeschreven 5 Oct 1829 N14

's Gravenhage, den 22 september 1829

Ik heb de eer aan UWelEd. tot informatie, bij dezen te doen toekomen een afschrift van Zijner Majesteits Besluit van den 5 augustus 1829 N151, waarbij een bijzonder fonds wordt daargesteld tot vinding der door 's Rijks kas te doene voorschotten aan de Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke en Zuidelijke Provincien.
De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen,
D.T.Gevers.

22 september 1829
Uitgaande post 22 september 1829, invnr XXX (en invnr 967). Ampliatie van het reglement van tucht voor de kolonisten huisgezinnen, invnr 967
Zie http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Tucht/Reglementen4.html#18290922


Ingekomen post invnr 100, scans 268-269. Brief van burgemeester Tonckens van Norg dd 19 september 1829 aan gedeputeerde staten van Drenthe, door GS op 26 september 1829 voor commentaar doorgestuurd (scan 267) aan directeur Van Konijnenburg, door Van Konijnenburg gekopieerd en doorgestuurd aan de permanente commissie. transcriptie

Ingekomen post invnr 100 scans 429-430. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 18 september 1829 en met nummer N297, door de pc bijgeschreven '6 october 1829 N6' en 'Aantekenen'. transcriptie
23 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van de directeur, gedateerd 23 september 1829 en met nummer N272, waarbij hij verschillende stukken stuurt, waaronder de door De Geus gemaakte stukken over het onderzoek door Norg naar zaalopziener Bolman.
transcriptie
28 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van adjunctdirecteur De Geus aan Van Konijnenburg over de verwarming in de kindergestichten.
transcriptie
28 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 28 september 1829 en met nummer N299, over de benodigde dekens in de koloniën, aan de permanente commissie, door de pc bijgeschreven '6 october 1829 N4'

Frederiksoord, den 28 september 1829
    Mij is wel geworden UwEdG missive van den 18 dezer maand N15.
    Volgens gedane opnemingen en gehouden overleg met den Adjunct-Direkteur voor den fabriekmatigen arbeid zijn er, ter voorziening in den behoefte zoo van dezen ogenblik als van den aanstaande winter, voor de verschillende Gestichten en Kolonien benoodigd twee honderd noppen dekens.
    Aan baai is er geen behoefte na de ontvangen groote hoeveelheid rokken; maar daar UwEdG spreken van de door mij aangevraagde baai, veronderstel ik, dat UwEdG eene nadere aanvraage van dekens verlangen, waar van de bij mijne missive van 29 Julij jl. N95 als benoodigd opgegevene hoeveelheid, nader ingezien, kan verminderd worden op:
    150 dekens N8, 150 dekens N9 (voor Kolonisten) en
    200 dekens N8, 200 dekens N9 (voor Bedelaars),
als denkelijk wel toereikende voor den geheelen winter.
Nogthans zouden tien stukken baai tot reparatie en ter verkoop aan lappen voor luijers, wel te gebruiken zijn en benoodigd kunnen worden.
    Hiernevens ontvangen UwEdG twee doeken tot monster van S.J.Cohen te Steenwijk, den door den Heer Inspecteur bedoelden Koopman, welke 31 centen het stuk kosten, benevens twee doeken van die door UwEdG zorg ontvangen, welke hier voor 40 centen genoteerd staan, doch welk verschil, onzes bedunkens, wel gelijk staat met dat der deugdzaamheid, ofschoon daaraan nog geen behoefte is, zullen er voor het aanstaande voorjaar nog wel tweeduizend kunnen vereischt zijn.
    Overigens is er geen andere behoefte van hetgeen gewoonlijk van 's Hage ontvangen wordt: linnen goederen zijn er nog genoegzaam voorhanden en worden op den duur aangemaakt van het linnen, dat tegenwoordig uitmuntend geleverd wordt voor 30 centen de Ned. El, het beste voor hemden, van 26˝ cent voor lakens en voor hemden van bedelaars-kolonisten, van 22 centen, grijs linnen tot buizen en broeken;  kunnende de fabrieken ons van een en ander ruim voorzien, ook naardien de vlas spinnerij thans gering is.
    De Direkteur der Kolonien
    J.van Konijnenburg.

28 september 1829
Ingekomen post invnr 100. Brief van ex-zaalopziener Bolman, gedateerd 28 september 1829, aan de permanente commissie dat hij geen inkomsten heeft.
transcriptie

3 oktober 1829 Ingekomen post invnr 99 scans 37-38. Brief van de directeur met nummer N315 over het uitbetalen van een deel van het kledingtegoed aan veteranen en het omwisselen van koloniale munt voor 'bons'.
transcriptie
6 oktober 1829
Ingekomen post invnr 99 scan 66. Door Instituteur Mulder gemaakte lijst van jongelieden uit de vrije koloniën die in het Instituut te Wateren opgenomen zouden kunnen worden.


Ingekomen post invnr 99 scans 70-71. Overzicht van de personen die werkzaam zijn op de hoeves rond het 2e en 3e gesticht te Veenhuizen.


Ingekomen post invnr 99 scans 72-73. Overzicht van het verrichte werk tijdens de maand september op de hoeves rond het 2e en 3e gesticht te Veenhuizen.

Ingekomen post invnr 99 scans 123-124. Overzichten van nog openstaande rekeningen voor steendrukwerk bij de Algemeene Landsdrukkerij.

19 oktober 1829
Ingekomen post invnr 99 scans 299-301. Brief van directeur Van Konijnenburg met nummer N341 over jongelui die wel ingeschreven staan maar niet meer op de kolonie wonen


4 november 1829
Ingekomen post invnr 101 scan 054. Brief van de subcommissie Amsterdam over Willempje van der Dooze, door de pc opgeschreven 13 november 1829 N8 in advies en nader 11 december 1829 N15.
transcriptie
13 november 1829
Uitgaande post 13 november 1829 N8 & N21 invnr 370. Besluit de directeur advies te vragen over Willempje van der Dooze omdat Vreeland liever niet heeft dat ze terugkomt.
transcriptie
21 november 1829
Uitgaande post 21 november 1829 N1, invnr XXX (en invnr 967). Bepaling nopens de berekening van de prijzen van de boezelaars.
transcriptie
23 november 1829
Ingekomen post invnr 101. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 23 november 1829 en met nummer N444, over Willempje van der Dooze weduwe Schoolbroek, door de pc bijgeschreven 11 december 1829 N15
transcriptie

5 december 1829
Uitgaande post 5 december 1829 N4, invnr XXX (en invnr 967). Besluit houdende bepaling 1e dat de bedelaars én kinders in de Gestichten hunne eigen kleding moeten behouden. 2e dat de zaalopzieners geen bedelaars of wezen in het werk mogen stellen tot het verrigten van schrijfwerk enz. 3e dat de zakboekjes steeds in handen der kolonisten moeten zijn.
transcriptie