Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1827

2 januari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 22-27. Brief van directeur Visser met onder meer: 'Doet voorstellen omtrent het inrigten eener woning voor den geneesheer in de vrije kolonien benevens omtrent een apotheek.'


Ingekomen post invnr 83 scans 46-47. Brief van directeur Visser die onvolledig bewaard is gebleven waarin hij Kuipers voordraagt als nieuwe onder-instituteur te Wateren.

8 januari 1827
Ingekomen post invnr 83. scans 126-128. Brief van directeur Visser, onder meer over het op handen zijnde vertrek van de adjunct-directeur voor de administratie Falck.

17 januari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 186-188. Brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie, met onder meer over het vertrek van 'den onzinnigen zoon van Winkelhuis', de vraag of aan veteranen verlof mag worden gegeven, en over tekeningen die (door Hendrik van Geelen) gemaakt zijn van koloniale gebouwen en welke hij verder besteld heeft..

21 januari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 234-235. Brief van directeur Visser die instuurt het verslag van de inwijding van de kerken te Veenhuizen.

22 januari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 245-247. Brief van directeur Visser met onder meer uitgebreid over de huiselijke problemen bij de onderdirecteur voor de kleding, en over huizen die buitengewoon hebben geleden van de storm van 14 januari. En:

Eindelijk moet ik ter kennis van de Perm. Komm. brengen, dat den Heer Adj. Directeur Drijber zich verpligt gevonden heeft, de wed. Andrea, welke de permissie had bekomen, het houden der winkel te continueeren, dir voorregt te ontneemen, ten oorzake van eene reeds bespeurd te kortin de winkel. ZEd heeft de opziener over de buitenbewoners Pakes provisioneel met de funktie van winkelhouder belast.
Na nader onderzoek of vollediger bekomen rapport zal ik mede de eer hebben den Perm. Komm. hier breedvoeriger te berigten, intusschen niet twijfelende of zij zal ?? het verrigte der Heer Drijber goedkeuren.


3 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 347-350. Brief directeur Visse met onder meer melding van het vertrek van Falck, voorstel plantsoen aan te kopen voor VH-2 en VH-3..

4 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 355-356. Brief van de directeur met onder meer: 'Zendt in afschrift eener missive van eenige leveranciers van hooi, houdende dringende aanmaning om betaling' (die aanmaning is scan 357)

6 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 375-376. Brief van de directeur met onder meer:'Vraagt of aan de weduwe van den veteraan Slot de korporaalstoelage moet geschieden.\

10 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 428-430. Brief van de directeur die onder meer inzendt een verslag over de huishouding van de veteranen, dat zal verschijnen in de Vriend des Vaderlands. De directeur heeft de vorige brieven al een paar keer geklaagd dat hij een brief met mandaten niet gehad heeft, en schrijft nu:

Naar den vermisten brief van 3. dezer N1061 zullen wij van onze zijden onderzoek doen, doch kan ik niet bereekenen dat dit van eenig goed gevolg zal weezen.
Ik neem de vrijheid de permanente kommissie in overweging te geven of het niet nodig is, maatregelen te neemen, tegen het misbruik op een of andere wijze, van de bij die missive gezondene mandaten, wanneer dezelve in verkeerde handen mogten geraken;
en daar het mogelijk is dat de perm. komm. reeds aan den Heer kassier geschreven heeft, zal ik de bewuste mandaten in geen geval afgeven, gesteld dat ik die heden, morgen of overmorgen ontvang, dan na alvorens hier van UwEdGeb. speciaal te hebben geinformeerd.

De volgende dag (11 februari, scans 431-432) heeft hij de mandaten echter.

12 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 448-450. Brief van de directeur met onder meer:
- Zendt terug het duplicaat der mandaten N456-N465 als hebbende de prima's thans ontvangen.
- Zendt in 'Eene teekening van het onderdirekteurshuis van het 1e Etablissement Veenhuizen, gezien van de zijde van het Etabl. zelve.'voor het tijdschrift der Mij
- Meldt gemeend te hebben dat de veteranen over het algemeen zeer te vreden waren (ondanks het feit dat hij een pariculieren brief van den Heer 2de Assessor ontvangen had, dat er wel degelijk klagten tegen de inrigting en ontevredenheid van de veteranen zou bestaan)
- Herinnert zijn voorstel omtrent de uitbesteding der leverancie van winkelwaren.

18 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 515-517. Brief van de directeur die onder meer inzendt een staat van betaald hooi (= een van de vorige scans)

24 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 583-585. Brief van de directeur die bericht dat de eerste veteranen baantjes hebben gekregen, zaalopziener, asistent van de boekhouder, enzv. Hij vraagt wat hij ze moet betalen en voegt een staat bij van geemployeerde veteranen, scan 589.

26 februari 1827
Ingekomen post invnr 83 scans 602-604. Brief van de directeur met onder meer een aanvraag van fondsen.


3 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 26-29. Brief van de directeur met onder meer 'Zendt terug het voorstel van den kolonist De Vries omtrent de oprichting eener touwslagerij met het advys van den adjunct-directeur voor den fabriek'.

10 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 83-85. Brief van de directeur met onder meer 'Tarief der uit te betalen traktementen aan mindere geemployeerden naar aanleiding van het besluit der permanente kommissie dd 16 september jl N21 of N24' (= scan 81-82, geen koloniale munt daarin genoemd)

15 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scan 142. De adjunct-directeur van het 3e gesticht te Veenhuizen, De Geus, stuurt de inschrijvingen voor de leverancien winkelwaren voor de maanden maart, april en mei voor het tweede en derde gesticht.

16 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 150-152. Brief van de directeur die onder meer verslag doet van het functioneren van pastoor Boers te Veenhuizen, met daarbij een opgave van het aantal katholieken in Veenhuizen op een aparte lijst die is 'losgeraakt' en nu scan 337 is, en een opgave van de verdiensten der veteranen stuurt.

16 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 153-155. Directeur 'deelt mede den uitslag der uitbesteding van de leverancie van winkelwaren, waartoe hij 17 februari 1827 N149 geauthoriseerd is.

16 maart 1827 Ingekomen post invnr 84 scans 156-158. De directer vertelt eerst dat de boekhouder de Rooy zich aan dronkenschap heeft schuldig gemaakt en half bewusteloos ontslag heeft genomen. Daarna:

Ook de winkelier Jurgens te Ommerschans maakt zich aan het gebruiki, zoo niet misbruik, van sterken drank schuldig, het welk te meer in hem strafwaardig schijnt, wijl het langs dien weg gemakkelijk gemaakt wordt, immers gemaakt kan worden, de jenever in het etablissement te brengen.
Ik heb namentlijk in persoon, den zoon van Jurgens met eene volle fles aangehouden, die hij bij Kruisinga gekogt had, en voor zijne vader bestemd was, hetgeen deeze laatste mij ook heeft bekend de waarheid overeenkomstig te zijn.
Ik heb nodig geoordeeld dit meede ter kennis van de permanente kommissie te brengen, en neem de vrijheid te verzoeken mij te willen informeren, welke straffen deze beide geemployeerden zal behooren te worden opgelegd.

Op de brief is genoteerd: Afdoening opgedragen aan den Generaal van den Bosch, notulen 22 maart art 58

18 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 181-183. De directeur doet nader verslag van de uitbesteding van winkelwaren, met bijvoeging van een brief van een boze leverancier.

24 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 253-255. De directeur doet verslag van zijn bezoek aan Veenhuizen.

27 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 276-279. Directeur geeft onder meer nieuwe opheldering over de uitbesteding van leverancie van winkelwaren.

28 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 291-293. Directeur zendt onder meer in de rekening van de winkel van het tweede gesticht, waar de weduwe Andrea de honneurs had waargenomen. En:

De tegenwoordige provisioneele winkelhouder Pakes schijnt wel te voldoen; het is mij echter nog niet genoegzaam gebleken, om hem der Permanente Kommissie tot eene bepaalde benoeming voortestellen.
vermelding31 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 328-329. Lijst van arbeidershuisgezinnen en veteranen die enig emplooi hebben.

31 maart 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 331-334. De directeur geeft onder meer op wat er in de koloniale scholen jaarlijks aan pennen, inkt en papier verbruikt wordt.


2 april 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 331-334. De directeur heeft het laatste pakket buiten het valies niet aangenomen omdat er meer dan 90 gulden porti op zat. Met enige uitleg.

9 april 1827
Ingekomen post invnr 84 scan 418. De subcommissie Workum bericht een brief te hebben gekregen van de ontevreden bakkersbaas bij het eerste gesticht te Veenhuizen Gerben Martens de Vries.
vermelding
13 april 1827
Ingekomen post invnr 84 scans 468-471. Directeur stelt onder meer voor de kolonist Leeuwenberg te ontslaan.


Ingekomen post invnr 84 scans 494-495. Afrekening februari 1827 van Veenhuizen 2 & 3.

NOG BEKIJKENIngekomen post invnr 84 scans 549-550. Afrekening maart 1827 van Veenhuizen 2 & 3.

NOG BEKIJKEN


13 april 1827
Ingekomen post invnr 84 scan 476. Brief van de subcommissie Utrecht, gedateerd 13 april 1827. aan de permanente commissie, dat ze een brief van Kniesenburg.uit de strafkolonie gehad hebben.
transcriptie


NB: In invnr 85 zitten eerst de scans van juni 1827 en daarna pas die van mei 1827.
4 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 402-404. Directeur meldt onder meer de boekhouder De Rooij te Ommerschans te hebben gedemitteerd.

7 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 439-441. Directeur onder meer over de desertie van de kolonist Götz en dat de portier van Veenhuizen-2 Koster de dienst der Maatschappij heeft verlaten.

13 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 492-493. Directeur bericht onder meer dat de opziener van Midlum zijn dienst op de Ommerschans heeft verlaten.

18 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 554-556. Brief van de directeur, gedateerd 18 mei 1827 en met nummer N209A::

Met terugzending der rekwesten van de wed. Jans Strijks en Jan Baptist Aards mij bij missive der Perm. Komm. van 28 april gezonden, heb ik de eer te berigten dat de schrijver van het eerste is G. Bode bed.-kolonist te Veenhuizen die verklaard op verzoek van bed.-koloniste Hendrikje Strijks dit stuk in minuut te hebben gesteld zonder van de ondertekening iets te weeten, terwijl de gen. bedelares zegt dit aan hare moeder te hebben gezonden, met het verzoek hetzelve te teekenen en daarna aan het ministerie intezenden.

Hoe zeer deze gezegden op waarheid kunnen gegrond zijn, vinden wij toch ook wel reden om daar aan te mogen twijfelen, vooral omdat de Perm. Komm. zich herinnerd dezelfden G. Bode, nog te Ommerschans zijnde, een rekwest te zijnen behoeven heeft geschreven met de ondertekening van deszelfs broeder te Amsterdam.

Bij mijnen voorgaanden had ik reeds de eer de Permanente Kommissie te observeeren, dat deze beide personen op den staat der voordragt tot ontslag voorkomen.

Zij gelieve in nadere overweging te neemen in hoeverre dezen nog regt hebben om door haar in de suppletoire voordragt tot ontslag aan het Gouvernement te worden begrepen.

Omtrent den schrijver van het tweede rekwest is ons niets gebleken, daar S. Hemelaar bij aanhoudenheid verklaard niets daarvan te weten en dat hetzelve zonder haren voorkennis is geschreven.

Stuk met een reactie op een brief van strafkolonist Kniesenburg.transcriptie

Verder is hier bijgevoegd een berigt omtrent het gedrag van vijf Bed.Kolonisten in meergen. missive der Perm. Komm. vermeld.

Eindelijk gaat hiernevens een berigt aangaande den arbeiderkolonist De Vries waarvoor ik de vrijheid neem mij te gedragen.

Ik heb de eer te zijn De Directeur der  Kolonien
Visser

Samenvatting op de achterkant: Ontv. 21 mei 1827  N630. Directeur der Kol.: Zendt terug met een rapport 2 schijnbaar valsche rekwesten van Bed.Kol. om ontslag en een brief van de strafkolonist Kniesenburg met advys hem nog niet terug te plaatsen. Zendt nog in eene opgave van het gedrag en de  ... van 5 Bed.... en een rapport op het verzoek van de kol. de Vries om verbetering van zijn bestaan. ->
    Geschr. aan de Adm. van het Armwezen 30 mei  N461 en nader den 16 Juny N492 en 493, als ook aan de S.K.te Utrecht 6 Juny N468 en aan de S.K. te Workum den 16 Juny N490, not. 11 id art.49


samenvatting
18 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 557-558. Directeur zendt in een supplementoire voordracht tot ontslag van bedelaars (zie 25 mei)

20 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 587-589. Directeur verzoekt onder meer de opgave van het drinkwater bij het derde etablissement te Veenhuizen weg te laten uit het enige dagen eerder door hem ingezonden maandelijkse koloniale bericht (voor in de Vriend des Vaderlands).  
22 mei 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 590-592. Directeur verzoekt onder meer approbatie der gedane aanbesteding der winkelwaren voor de maanden juni, juli en augustus en over de geneesheer voor de vrije kolonien en een woning voor die geneesheer..

25 mei 1827 Nominative Staat eener tweede jaarlijksche voordragt tot ontslag aan kolonisten, uit de bedelaars etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid, ten gevolge der met het Gouvernement aangegane kontrakten daar in opgenomen; zijnde een vervolg op die den 25 april 1827 ingezonden, invnr 1470.

Volgen 64 personen, bijvoorbeeld

955 Johanna Haakweg, geb 1799, uit het gesticht te Middelburg, aankomst 25 jult 182?, dom v ond Middelburg, Heeft als oppaster van zieken sints twee jaren een prijzenswaardig gedrag betoond – ontslagen

25. Petronella van der Spijk, geb 1804, uit 's Gravenhage, 7 maart 1824, dom v ond 's Gravenhage, Is langdurig ernstig ziek geweest, en tot hiertoe niet van wangedrag te beschuldigen. Reeds in het vorige jaar voorgedragen doch het ontslag geweigerd – Ontslag geweigerd.

Aldus opgemaakt door de Permanente Kommissie van Weldadigheid te 's Gravenhage den 25 Meij 1827NB: In invnr 85 zitten eerst de scans van juni 1827 en daarna pas die van mei 1827.

1 juni 1827 Ingekomen post invnr 85 scans 1-2. Brief directeur dat Johannes van den Bosch uit de koloniën is vertrokken en dus geen mandaten meer kan tekenen.

1 juni 1827 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van de administrateur armenwezen over ene Franciscus Hemelaars die wil weten hoe het met zijn zuster Johanna Hemelaars in de OS gaat.
1 juni 1827 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van de subcommissie Rotterdam. Vraagt ontslag bestedelingen Johannes Grunberg en Johannes Heyzer. Meldt over de ontslagaanvraag van Ph Leeuwenberg dat de HH Contractanten daar op hun eerstvolgende vergadering over zullen spreken. Geeft in bedenking om het huisgezin van de subcommissie Kethel niet te plaatsen.
3 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 31-33. Directeur zendt onder meer terug de niet door Johannes van den Bosch getekende mandaten.


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van H. Drees uit Den Haag, die zaalopziener wil worden.

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van het Hoofdbestuur Nut van het Algemeen, betuigen hun genoegen over de aan hen gezonden eerste 4 nommers van de Vriend des Vaderlands.

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van de Administrateur armenwezen, over bedelaarskolonist van Koll.

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van Burgemeester en wethouders van Haarlem, namenlijst kinderen die ter vervanging gestuurd zullen worden.

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Brief van de Directeur der kolonien, Meldt dat de zoon van de weduwe Groen die ontslag verzoekt niet is K. maar A., oftewel Arie Groen die reeds als Milicien in dienst is.
6 juni 1827
Uitgaande post invnr 360. Brief van de permanente commissie (N468) aan de subcommissie Utrecht, met 'bedenkingen tegen de door den strafkolonist Kniesenburg verlangde herplaatsing in de gewone Koloniën'.
transcriptie
12 juni 1827
Uitgaande post volgens brievenboek invnr 927. Brief permanente commissie aan de directeur, oa ontslag van Midlum, goedkeuring huwelijk Doodhagen met N. Wijn & het ontslag van Jan Smies.

14 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 113-114. Directeur meldt dat Johannes van den Bosch op uitnodiging van de minister van Binnenlandse Zaken naar Brussel is vertrokken.

18 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 131-132. Brief van de directeur, 'Berigt den Geneesheer Muller voor eenige dagen zich heeft schuldig gemaakt aan het misbruik van sterken drank', maar meldt dat Muller niettegenstaande als een braaf en zedig mens beschouwd wordt.
19 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 141-142. Directeur zendt onder meer in twee staten van Middelburgse bestedelingen.

21 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 156-158. Directeur met een heel verhaal over pastoor Boers te Veenhuizen.

22 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 175-177. Directeur stuurt voorstel voor een wijziging van de instructie voor het bijhouden van stamboeken.

 22 juni 1827
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Pieter Swart, arbeidershuisgezin, verzoekt ontslag uit de kolonie, notulen 29 juni art 27, beantwoord 3 july
 23 juni 1827
Invnr 1440 en invnr 1601. Contract voor extra vergoeding invalide bedelaars, wezen en 1826-ers. transcriptie
 24 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 226-228. Directeur rapporteert over de tegen kolonist Van Dalen ingebrachte klachten. verzoekt approbatie op het naar de strafkolonie sturen van Van Dalen en enige anderen.
Notulen 29 juni artikel 41, beantwoord 20 juni No 622 en 2 juli No 560.
vermelding

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. Diverse brieven van administrateur vh armenwezen, onder andere of ze een bedelaarskolonist willen ondervragen of die misschien naar Sapnhe terug wil.
 29 juni 1827
Ingekomen post invnr 85 scans 330-332. Brief van de directeur, met onder andere het voorstel om de onderdirecteur van kleeding Esselbrugge om wangedrag uit den dienst der Maatschappij te ontslaan.
 30 juni 1827
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 349. De gewezen president van de subcommissie Nijkerk deelt mee dat de subcie is opgehouden te bestaan.

3 juli 1827
Uitgaande post volgens brievenboek invnr 927. Permanente commissie aan subcie Enkhuizen: kennisgeving der desertie op 26 mei jl van Jan Bult en zijn zoon Jacob.
3 juli 1827
Uitgaande post volgens brievenboek invnr 927. Permanente commissie aan subcie Rotterdam, kennisgeving van de desertie van het huisgezin Paulus Bulk.
 3 juli 1827
Uitgaande post invnr 360. Permanente commissie aan subcie Amsterdam, wederlegging van hunne bedenkingen op de verevening der 16 jarige schuld van 4 huisgezinnen welke zij verlangd te plaatsen. Met als bijlage een door Amsterdam gemaakte staat van de vier nieuwe huisgezinnen.
18 jui 1827
Ingekomen post invnr 86 scan 165. Directeur Visser komt net met dominee Sluiter terug van Vveenhuizen.

23 juli 1827
Ingekomen post invnr 86 scans 198-200. Directeur vraagt onder meer 1200 gulden om uit te betalen aan straks met ontslag vertrekkende bedelaars.


Ingekomen post invnr 86 scans 337-338. Onvolledig bewaard gebleven brief van Visser, waarin onder meer moet hebben gestaan:
- Berigt op het voorstel der met verlof gaande kolonisten te verpligten hun pas aan de subkommissie der plaats waar zij aankomen te vertonen.
- Kan zich in het algemeen wel vereenigen met het denkbeeld der PK ter afschaffing der betaling voor het afhalen en distribueren van brood.
- Zal tragten de kontrole der geemployeerden in onrde te brengen om dezelven van de sterkte der bevolking op 1 augustus te doen brengen.


6 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 scans 441-443. Directeur met onder meer:
- Berigt over de in de kolonien in gebruik zijnde bakkertroggen.
- Alsmede over der huisgezinnen D. van den Berg en C. Wijnstok met opmerking dat enkele andere op autorisatie des Heeren 2e Assessor zijn ontslagen.

9 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 scans 474-476. Directeur verzoekt onder meer te worden geautoriseerd om de bouwboer Ter Smette te ontslaan, en om den wijkmeester Ketelaar op de ledige hoeve te plaatsen.

17 augustus 1827
Invnr 1440.  Koninklijk besluit 17 augustus 1827 N124  en Koninklijk Besluit 17 augustus 1827 N125.
transcriptie
20 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 de scans 622-624. Brief van de provinciaal commandant van Utrecht (N551) aan de permanente commissie met een aanbeveling van Hendrik van Vianen als employé voor de Maatschappij. transcriptie
23 augustus 1827
Besluit van de permanente commissie 23 augustus 1827 N1, invnr 965: Verstrekking van brood in de gewone koloniën en rekening met de kolonisten deswege enz,
transcriptie
27 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 scan 727. Leverancier Meihuizen uit Hoogezand meldt dat hij op het punt staat andere (denkelijk juridische) wegen in te slaan als hij niet betaald wordt.

 30 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 de scans 767-768. Brief van Johannes Machiels met klachten over zijn loon. Samenvatting: ontv 1 Sept 1827 N1155, J. Machiels, boekhouder te Ommerschans, verzoekt verhoging van traktement en de betaling van hetzelve in geld, en indien dit niet kan worden geaccordeerd, zijn ontslag, geschr aan den Direkt 15 sept N837, not 13 id art 25 – Machielse ontslagen not 13 Oct art 38.
transcriptie
30 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 scans 770-772. Directeur met onder meer:
- Zendt in afschrift eens briefs van den leverancier Meihuizen (zie 27 augustus);
- Berigt het hem doelmatig is voorgekomen den kolonist Visser provisioneel als wijkmeester aantestellen.

31 augustus 1827
Ingekomen post invnr 86 scan 781. Employé Pieter Siebes Schrieder biedt de permanente commissie aan zijn werkje Taferelen van een gelukkig leven.
transcriptie

2 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 16-18. Directeur bericht onder meer dat de adjunct-directeuren niet zijn gebleven binnen de bepalingen en voorschriften door den Heer 2e Assessor gegeven.

3 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 27-28. Brief directeur aan de adjunct-directeuren dat ze veel te veel geld hebben aangevraagd én dat ze de verantwoordingen over juni en juli nog niet hebben ingeleverd. Ze krijgen geen geld meer tot de directeur de verantwoordingen heeft.

3 september 1827 Ingekomen post invnr 87.Verzoekschrift van J. Kuster uit de Ommerschans aan prins Frederik om vrijlating. transcriptie
8 september 1827 Ingekomen post invnr 87 scans 90-92. Brief van directeur Visser met onder andere:
In antwoord op de missive der Permanente Kommissie van den 25 Aug N (opengelaten) heb ik de eer te berigten dat in het vervolg ten aanzien van het salaris van met verlof gaande ambtenaren overeen komstig hare intentie zal worden gehandeld; dat het mij intusschen onaangenaam is, dit salaris aan den zaalopziener Nieuwenhuis aan wien voor zijn vertrek de inhouding van zijn salaris was aangezegd, en wiens gedrag en werkzaamheden verre zijn van eene bijzondere gunst te verdienen, te moeten uitbetalen; te meer nog daar hij zich openlijk beroemd van het bij de Permanente Kommissie ten deze verder te zullen brengen dan den Direkteur zelve, welke handelwijze indien dezelve met een goede uitslag wordt bekroond, voortaan voor elken superieur, en de belangens der Maatschappij de nadeeligste gevolgen hebben moet.
- berigt over de bestedelingen Dubbelman, Hoenhout en van Heusden,
- C. Broers is aangekomen en de vestigingskosten bedragen f 22:40,
- de nagelaten schulden van P. Maart en L. van Lekkum.

9 september 1827 Ingekomen post invnr 87 scans 103-105. Brief van directeur Visser (N362) over onder andere emplooi voor Hendrik van Vianen. transcriptie
 9 september 1827 Ingekomen post invnr 87 scans 109-112. Brief van directeur Visser (N363A) met onder andere:
- over de hoevenaar Tersmetten die met ontslag wil;
- over de pleegkinderen van Trijntje Flap, over Grunnekemeijer en over Jan Kist, dus veel Hoogeveen),
- alleen haast ik mij de Permanente Kommissie te informeeren, dat de kolonist Deems verklaard, niets te weten van het verblijf van Wouter van Duin en ook geen geld van hem te vorderen te hebben, terwijl Maarten van Duin nog niet schijnt ontslagen te wezen, immers hebben wij daarvan geen mutatie van Veenhuizen ontvangen, hoewel de Heeren Poelman en de Geus beide bij Missive dd. 2 julij No 269 reeds daartoe zijn verzogt, ik schrijf dan nu heden weder aan die Heeren Adjt Dirn en twijfel niet, of Maarten van Duin zal nu wel spoedig bij zijn moeder aankomen.
- over de kinderen van de overleden arbeiderskolonist K.F.E. van den Bosch.

transcriptie
transcriptie
 9 september 1827
Ingekomen post invnr 87. Brief directeur Visser over divers, met onder andere:
Aangaande de hoeden door Abendrooth en Everaards te Utrecht te leveren, aangeboden, diend dat over het algemeen thans weinig hoeden in de kolonie worden gedragen, en die dan vrij goed voor f -90 te Meppel verkrijgbaar zijn; dat de petten wel tegen f -80 de kolonisten worden verstrekt, doch der Maatschappij aan grondstoffen niet meer kosten dan p.m. 30 cents, terwijl de petten van zeehondenvel zeeker zoo sterk en doelmatig zijn, hoewel door de kolonisten niet zoo gaarne gedragen worden, dan hoeden; dat het intusschen misschien niet ondoelmatig zijn zouden de grootste weesjongens te Veenhuizen en enkele kolonisten, welke steeds genoegzame fondsen laten staan om ruimer in de behoefte van kleeding te voorzien, gelegenheid te geven om een hoed in plaats van een pet te kunnen bekomen, waardoor wat meerder hoeden zullen benodigd worden en dus wel een honderdtal tegen de prijs van 75 centen, zoo mogelijk vragt vrij te Steenwijk, uit Utrecht konde worden gezonden, en zoo die aan de opgave voldoen, in het vervolg naar rato der behoefte meerder ontbieden.

10 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scan 123. Verdediging door wijkmeester Michael Schnell op tegen hem ingebrachte klachten.
transcriptie
10 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scan 125. Verdediging door wijkmeester Schnell en kolonist Raaphorst op klachten die tegen Schnell zijn ingebracht. transcriptie
11 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scan 149-153. Brief van directeur Visser met onder andere:
- - berigt over de ingebragte klagten tegen den wijkmeester Schnell door den kolonist Lehmbroek, met hierbij gezonden bijlagen,
- (over brieven van de permanente commissie:) 'Die van den 5de dezer N. 773, door den Kolonist Leembroek voorgebragt behoeft geen antwoord, dan alleen dat aan het verlangen der Permanente Kommissie daar in uitgewerkt, wordt voldaan.
Als één vervolg op de mijne van 8 dezer N 361 betrekkelijk den kwekeling Nicolaas van Heusden heb ik de Eer hier bij te voegen éénen Brief van den Heer Instituteur Mulder van den 9e dezer N147.
Nog gaat hier nevens de Staat der Kas op den 9e dezer benevens de aanvraag om fondsen voor de lopende Maand, en eindelijk een Rekwest van den Sergeant Veteraan J. van der Wolff.
Ik heb de Eer te zijn
De Direkteur der Koloniën'

transcriptie
19 september 1827
Uitgaande post invnr 361. Brief van de permanente commissie aan de provinciaal commandant van Utrecht dat Hendrik van Vianen als employé is aangenomen en kan komen. transcriptie
21 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 285-292. (hele lange) Brief van directeur Visser dd 21 september 1827 (N 382A), met onder andere:
- zendt in den staat der achter gelaten schulden van de sedert 1o juny ontslagen arbeiders huisgezinnen,
- advyseert tegen het geven van verlof aan den veldwachter Taverne (bedelaards-veldwachter, mooi stukje wel),
- zendt in een rapport van den Adj Diret. Poelman betreffende de jaren van een zevental kinderen uit Amsterdam opgezonden,
- over de ondergane straf voor desertie van het kind Kouwer,
- dat ene Arie Lukouw te Veenhuizen niet bekend is,
- stuurt schets van de plattegrond van het 2e Gesticht te Veenhuizen, met beschrijving derzelve,
- stuurt een brief van dominee Heerspink,
- vindt goed den Arbk Souverijn in de vrije kol te plaatsen,
- zendt in een rekwest van den Serg Maj Bekker om niet ontslagen te worden,
- en stelt voor den boekhouder Machiels zijn ontslag te vergunnen.
transcriptie

transcriptie
27 september 1827
Ingekomen post invnr 87 de scans 334-335. Brief van de provinciaal commandant van Utrecht (N625) aan de permanente commissie dat de als employé aangenomen Hendrik van Vianen naar de Ommerschans zal vertrekken.,
transcriptie
30 september 1827
Ingekomen post invnr 87 scan 365. Subcommissie Amersfoort informeert naar plaatsing van iemand in de koloniën voor 60 gulden per jaar.


Ingekomen post invnr 87 de scans 366-381. Extract uit het journaal van het tweede gsticht te Veenhuizen over de maand oktober 1827.


4 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 438-440. Brief van directeur Visser, vraagt onder meer autorisatie om de weduwe Rausch te ontslaan
4 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 441-443. Directeur zendt onder meer in de quitancien voor de mandaten aan de leveranciers Brouwer, Meijhuizen en Van Velzel afgegeven als mede dat voor de traktementen van september.

6 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 468-469. Directeur Visser vraagt geld aan en meldt dat die mandaten moeten worden gesteld op de naam van adjunct-directeur voor de administratie Heemskerk die de honneurs waarneemt tijdens Vissers afwezigheid.

10 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 517-519. Directeur Visser stuurt onder meer een contract van ruiling met de Heer Van Royen te Doldersum.

13 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 550-552. Directeur:

Daar de tegenwoordige winkelier in kol N2 van Eeden voor die betrekking heeft bedankt om tegen 1 november aanstaande uit de kolonie te vertrekken, heeft de wijkmeester Keijzer mij verzogt om die winkel te mogen waarnemen en daarbij zijne post als wijkmeester te behouden.
Dit ter kennis van de Permanente Kommissie brengende, neem ik de vrijheid te berigten dat gemelde wijkmeester een braaf, oppassend en actief jongeman, hebbende sedert eenen geruimen tijd engagementeerd met een meisje wier ouders te Vledder voor eerlijke lieden bekend zijn, terwijl zij bij den onderdirekteur Faaken verscheidene jaren tot nu toe diende & voorheen de winkel waarnam, en waarmede hij dus eene wettig huwelijk wenscht aantegaan;
dat meergemelde wijkmeester en deszelfs aanstaande vrouw alzoo zeer geschikt schijnen, om de opgenoemde betrekking waar te nemenen het mij derhalve aangenaam zijn zoude aan hun het houden der winkel op den gewonen voet en wijze, in de oost vierdeparten, na het vertrek van den tegenwoordigen winkelier van Eeden te mogen vergunnen.

13 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 553-555. Directeur zendt onder meer in een missive van dokter Schuurman, houdende voorspraak om den kolonist van Steenwijk weder in zijne vorige betrekking te herstellen, en de rekening van de ontslagen hoevenaar Arend. 
15 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 593-593. Directeur met onder meer het advies de bouwboer Verboom geheel te ontslaan of naar een van de vrije koloniën over te plaatsen.

18 oktober 1827
Uitgaande post 18 oktober 1827 N?, invnr 965 (en invnr 962 mapje 1827). Plan van schikkingen bij de afwezigheid des 2e Assessors medegedeeld aan Z.K.H. Prins Frederik.
transcriptie
23 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 687-689. Bij afwezigheid van directeur Visser stuurt adjunct-directeur voor de administratie Heemskerk (heel fijn handschrift) stukken op, inclusief drie modellen kolonisten boekjes om dezelve met eenige verandering te doen drukken.

30 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 773-774. Directeur Visser vanuit Amersfoort dat hij op de terugweg naar de kolonie is.

31 oktober 1827
Ingekomen post invnr 87 scans 805-807. Brief kapitein Thonhauser aan directeur Visser, dat aan sommige nieuw aangekomen veteranen de bij hun rang horende toelage is toegekend en aan sommige niet, dat hij ze met een beroep op een circulaire van Z.K.H. de Heer Kommissaris van Oorlog wel laat uitbetalen.Ingekomen post invnr 88 de scans 01-20. Journaal van het tweede gesticht Veenhuizen over november 1827.

2 november 1827
Ingekomen post 2 november 1827 volgens brievenboek invnr 349. IJlst draagt voor het gezin van Kamstra.

3 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 63-66. Directeur met onder meer wie in het tweede gesticht te Veenhuizen al die rekwesten schrijft.

5 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 75-77. Directeur zendt onder meer, in inschrijfbiljetten, wegens de aanneming van winkelwaren.

9 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 147-150. Directeur doet verslag over Veenhuizen, onder meer dat er te veel geld wordt uitgegeven..

9 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 151-154. Directeur met onder meer:
- Geeft kennis van het ontvreemden van goederen uit het magazijn van kleeding van het 3e Gesticht en van de ontdekking der dader
- Berigt de arbeiderskolonist J. Heidt in het huwelijk was getreden en zijne vrouw in de sterkte gebragt.
- plus diverse dingen over arbeiderskolonisten en een brief van Tonckenstranscriptie
13 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 206-208. Directeur bericht voornemens te zijn te Meppel de aanbesteding van winkelwaren te doen of door aankoop van eenige artikelen in de eerste behoeften te voorzien. En

Ten aanzien der aanbesteding van levensmiddelen en winkelwaren te Veenhuizen, geb ik geene eenige reden of vermoeden van verkeerde handelwijze aan de zijde der direktie kunnen vinden, doch het schijnt dat de leveranciers onderling waren overeengekomen, hoewel die alle ontkennen,

Hij somt ook op welke artikelen hij desnoods direct zal kopen als het aanbesteden in Meppel niet lukt: zout, zeep, olij, tabak, koffijen azijn.

16 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 234-236. Directeur bericht dat het hem gelukt is de levensmiddelen en winkelwaren aan te besteden...

aan den koopman Jan de Vries te Meppel, tegen eene korting van 3½ procent, en zulks nadat de leveranciers Pik & Rietman eindelijk hadden gepresenteerd goederen voor 3 procent beneden het tarief te leveren.

En doet verslag van zijn inspectie te Ommerschans.

16 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 237-240. Directeur bericht onder meer over de geneesheer Hanzon op de Ommerschans.

19 november 1827
Ingekomen post 19 november 1827 volgens brievenboek invnr 349. Delft wil van vervangingskosten ontslagen worden.

19 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 276-278. Directeur zendt onder meer de rekening van de weduwe Rausch en een brief van de echtgenote van kolonist Van Dalen.

19 november 1827
Ingekomen post 19 november 1827 volgens brievenboek invnr 349. Subkommissie Epe, verlangt de overleden bedelaar te OS te doen vervangen.
vermelding
20 november 1827 Ingekomen post invnr 88 scans 298-299. Brief van directeur Visser aan kapitein Thonhauser, dat hij zijn verslagen niet rechtstreeks aan het ministerie van Oorlog moet zenden, maar via de permanente commissie.

20 november 1827
Ingekomen post 20 november 1827 volgens brievenboek ingekomen invnr 349. Commissaris Sepp wil weten wat de jaarlijkse kosten van een plaatsing zijn.

22 november 1827 Ingekomen post invnr 88 scan 313. Brief van kapitein Thonhauser aan directeur Visser. Hij heeft zich persoonlijk tot Z.K.H. de kommissaris van Oorlog gewend om te horen of hij zijn maandelijkse verslagen rechtstreeks of via de permanente commissie moet zenden.

23 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 336-338. Brief van de directeur met nummer N436A, onder meer over het gezin Muisson.
transcriptie
23 november 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 339-341. Directeur bericht onder meer over eenige ontstane geschillen met den kapitein Thonhauser. Verzoekt de genoemde kapitein te informeeren dat hij wel degelijk onder de order van hem en den adjunct-directeur Drijber bevind.. Zendt in kopie van een van denzelve ontvangen en aan hem geschreven brief.

23 november 1827 Ingekomen post invnr 88 scans 415-416. Brief van kapitein Thonhauser aan directeur Visser over diverse kleinere zaken..


1 december 1827
Ingekomen post invnr 88. Brief van directeur Visser, waarvan de scans zijn 'losgeraakt'. Het begin met scans 792-794 en eindigt met de scans  423-424..
- Berigt de klagten over de kleedingstukken der veteranen te hebben onderzocht en voor zooverre dezelve met de waarheid overeenkomstig zijn zullen worden geredresseerd. Het komt er op neer, zoals in zijn brief van 23 november gemeld, dat de dekens en sommige kledingstukken met 'de mot' waren besmet. De oplossing die Visser daarvoor biedt is dat hij de veteranen belooft dat er in de toekomst nieuwe dekens en kledingstukken zullen komen.
- over de winkel. Tekst: Voorts had men ontdekt dat somtijds in den winkel te ligt gewogen wierd, maar was het teevens duidelijk beweezen dat dit alleen door de dienstmeid van den winkelier geschiedde en dan zeeker door onkunde, wijl het ook meermalen gebeurde dat zij meer dan ruim gewigt gaf; dit niettegenstaande is de winkelier verpligt geworden de bedoelde dienstmeid dadelijk te doen vertrekken, en voor het vervolg opnieuw voor de eerlijkheid zijner huisgenooten verantwoordelijk gesteld en daarboven het te min ontvangene gerestitueerd. Het verdient opmerking dat dit alles reeds was voorgevallen en geredresseerd voor mijn laatst voorgaand verblijf te Veenhuizenen dat de kapitein Tonhauser, op mijne destijds bepaaldelijk gedane vraag omtrent de tevredenheid , zoo wel als het gedrag der veteranen, een aller gunstigst rapport maakte, 
- dat geene der veteranen klagten hebben ingebragt.
- dat de fuseliers Kardoesch en Sandfoort bij hun verzoek om gagement persisteren
- Zendt in een afschrift van een brief van kapitein Thonhauser waaruit blijkt deze niet gezind is onder de order van den adjunct directeur Drijber te gaan
- berigt over de ziekte en sterfte te Veenhuizen en de vrije kolonien
- over de deugdzaamheid van het brood in de beide bakkerijen te Veenhuizen

4 december 1827
Uitgaande post 4 december 1827 N1, invnr 965 (en invnr 988). Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen, omtrent de geneeskundige dienst in de Kolonien en de gestichten.
transcriptie
10 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 525-527. Directeur onder meer over van Waardenburg.

14 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 585-590. Diretteur over divers waar onder dat hij aan den heer Wardenburg het voornemen der PK heeft medegedeeld (staan heel zootje antwoordbrieven naast) en over een rekwest waarvan kolonist Reemst bekend heeft het geschreven te hebben
14 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 600-602. Directeur onder meer over arbhuisgezin Charldorf (?) die eerder al zelf om ontslag had gevraagd, wat volgens de directeur geen geschikt gezin is, die eigenaar is geworden van een kapitaaltje en dus zijn schulden kan afbetalen, heeft aan zaalopziener Nieuwenhuisen verlof gegeven.

16 december 1827
Uitgaande post 16 december 1827 volgens brievenboek invnr 927. Permanente Commissie aan adjunct-directeur van de Ommerschans Harloff. Vermaning tot meerdere activiteit in zijne zorg voor de voeding en bepaaldelijk voor het brood in de Ommerschans.

17 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 621-624. Directeur stelt voor Textor (de zoon) aan te stellen als boekhouder, Bergner over te plaatsen en diverse andere personeelszaken.

18 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 629-631. Directeur stuurt verschillende stukken waaronder een opgave van de leden van de kerkeraad te Veenhuizen.

18 december 1827 Ingekomen post invnr 88 scans 632-633. Directeur zendt onder meer de verdediging van Waardenburg.

18 december 1827
Uitgaande post 18 december 1827, invnrs 965 (en invnr 988). Verordeningen nopens het schoolonderwijs.
transcriptie
19 december 1827 Ingekomen post invnr 88 scans 651-652. Directeur stelt onder meer voor enkele geemployeerden twee weken op half traktement te zetten wegens de slordige opmaking van staten van vondelingen en bedelaars.

20 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 666-668. Directeur meldt onder meer:

Voorts acht ik mij verpligt ter kennis van de Permanente Kommissie te brengen dat de boekhouder Poulli van kol N1, sedert eenige maanden zodanig ziek is dat het hem onmogelijk is iets aan zijn menigvuldige bezigheden te doen, en wij dus verpligt waren den assistent van het algemeen bureau Morrien met de administratie van kol 1 te belasten, zonder dat hier voor eenige korting op het traktement van genoemde boekhouder wierd gedaan, en Morrien als naar gewoonte op het algemeen bureau betaald, dat verder de ongelukkige toestand van Poulli, wel verre van te verbeteren en dus het vooruitzigt te openen van weder in de gelegenheid te zijn, zijn administratie als te voren te kunnen waarnemen, dagelijks verminderd, en men algemeen vreest, dat hij aan een teering laboreert dien hem waarschijnlijk voor altijd buiten staat stelt iets te kunnen doen

21 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 714-715 . Brief van B & W van Rotterdam, gedateerd 21 december 1827 aan de subcommissie Rotterdam, door laatstgenoemde doorgezonden aan de permanente commissie over het gezin Muisson.
transcriptie
24 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 673-675. Directeur met onder meer;

Op den 18e dezer wierd door ons uitbetaald de agterstallig verschuldigden gratificatie aan de kolonisten met medailles vereerd, en hier onder ook den kolonist Nicolaas Scheffers, kol N3;
dan in plaats zoo als men met zeekerheid zou verwagten, van deeze gelden (F 10.-) een nuttig gebruik te maken, wierd hij des avonds, zodanig beschonken bevonden, dat men verpligt was hem naar zijnen woning te geleiden, en dit alleszins onbetaamlijk gedrag niet onbestraft kunnende blijven, neem ik de vrijheid der Permanente Kommissie voortestellen aan genoemde Scheffers de medaille en de daaraan verbonden voordeelen voor het vervolg te onrnemen.

31 december 1827
Ingekomen post invnr 88 scans 790-791. Onvolledig bewaarde brief van directeur Visser, waar volgens de samenvatting onder meer in gestaan moet hebben:
Berigt van den kolonist Janssen zijn medaille gelden provisioneel in voldoening zijner schuld zijn ingehouden. Verzoekt van de intentie der P.K. deswege te worden geinformeerd.


Ingekomen post invnr 88 scan 797. Staat der kas van den Directeur over de week van den 24e tot en met den 31 December 1827.