Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1826

2 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scan 01. Brief van dominee Meling Amshof over opengevallen posten van ouderling en diaken bij de hervormde gemeente aan de Ommerschans.
transcriptie
4 januari 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief PC aan Binnenlandse Zaken.
Ingevolge der ingewonnene informatie bij de bedelaarskolonisten J Heuker N412 en C Wagenaar N416, omtrent hun huwelijk, bevinden wij ons in staat UwHEG in antwoord op deszelfs missive van den 9 der vorige maand N 37 mee te deelen, dat gemelde personen niet met elkander gehuwd zijn, maar wel bijna 4 jaren in onecht hebben geleefd.

5 januari 1826
Ingekomen post 5 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Koninklijk besluit, waarbij aan de predikanten van Steenwijkerwold bij voortgang toegelegd wordt f 400 jaarlijks voor derzelver dienst in de vrije kolonien, ZM bedankt 19 januari N937, kopielijk naar de predikanten 18 januari N 946, not 16 id art 33.

6 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 45-47. De directeur onder meer klagend dat hij sommige billijke rekeningen niet kan voldoen.

6 januari 1826
Ingekomen post 6 januari 1826 volgens brievenboek van de ingekomen post met invnr 348. Bakkeleien met Zwolle over het niet mogen zenden van een arbeidershuisgezin, was al een paar bladzijden terug begonnen.

10 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 68-70. Brief directeur met onder meer opgave van het aantal roeden geschoten zand te Veenhuizen.

11 januari 1826
Ingekomen post 11 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. C. Sepp, met onzinverhalen.

13 januari 1826
Ingekomen post 13 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Ene Waardenburg uit 's Hage, verzoekt de bevordering der voldoening van eenige te goed hebbende penn van den wijkmeester Molenkamp, beantw 18 jan N953, not id art 30.

17 januari 1826
Ingekomen post 17 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Brief van Van Royen met onder meer.het verzoek als compagnon van den aannemer Wind om voldoening van aannemingspenningen, beantw 1 februari, not 28(?) jan art 12.

19 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans160-162. Brief directeur: Geeft een omstandig verslag omtrent de toestand der kolonien gedurende ten tegenwoordigen wintertijd.

20 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 163-164. Brief directeur met onder meer de inzending van een opgave der invalide bedelaars uit Veere, rapport van kleeding over december en bijzonder rapport aangaande de huishouding aan de Ommerschans.

22 januari 1826
Uitgaande post invnr 961. Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen omtrent het personeel van haar Bureau en andere, van den 22 januari 1826.
transcriptie
23 januari 1826
Ingekomen post 23 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Subcommissie Deventer bericht gunstig over sollicitatie van onleesbaar persoon.

26 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 200-202. Brief directeur met onder meer inzending van de akte van konsent voor het huwelijk van Maria van der Ham.

27 januari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 215-218. Directeur doet verslag van mishandeling Helmcke door Lindeman met konsideratie, meldt het misbruik van sterken drank door Odijk en dat Esselbrugge met vele schulden is bezwaard.

27 januari 1826
Ingekomen post 27 januari 1826 volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Directeur zendt oa een memorie over de rekening van de bakkerij (die staat paar blz later in brievenboek).


2 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 263-265. Brief directeur onder andere over huur logement (hetzelfde onderwerp wordt ook érgens' in januari in een brief genoemd)

Aangaande de verhuuring van het logement te Frederiksoord moet ik zoo vrij zijn de Permanente Kommissie te observeeren, dat de huur des Heeren Schuttelaar eindigt met den laatsten mei aanstaande, in plaats van den 1e dier maand, blijkens het huurkontrakt die den eersten huurjaren verscheenen geweest 1 Juny 1824(?) bij mij berustende, terwijl voor de volgende jaren geen schriftelijk kontrakt schijnt te bestaan, immers als mij niet bekend, waaruit dus volgd dat de verhuring niet tegen 1 mei aanstaande, naar de advertentie in de Haarlemmer Kourant geplaatst, zal kunnen geschieden tenzij de Permanente Kommissie mogt goedvinden alvorens eene overeenkomst met den Heer Schuttelaar te treffen, ten gevolge waarvan hij met 1e mei het logement zoude verlaten, niet twijfelende of zal daartoe wel genegen zijn.
Hieromtrent de intentie der Permanente Kommissie wenschend te verneemen, zal ik het plaatsen der advertentie in eenige provinciale dagbladen tot nadere beslissing dier zaak uitstellen.

Verder:
- geeft door het verzoek van gewezen winkelier Klaassen om ontslag
- idem van Pieter Kapellen / Pierre Capel

 2 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Brief C. Hulst, onderdirecteur binnen het 3e gesticht te Veenhuizen, verzoekt toelegging van traktement van zijne indiensttreding af, zijnde 1 nov 1823, en mitsdien voorbijziening van de letterlijke bepaling des besluit der 16 september 1825 te dezen aanzien, In handen des Gen. 6 feb art 17, beantw. 14 id N????, berigt aan direkteur 14 id N??? , not 13 id art 31.

 2 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Brief Administrateur voor het Armwezen, zend in lijst bedelaars uit Deventer.

 3 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 274-276. Brief directeur stuurt diverse stukken, draagt Haverkort voor als hoevenaar te OS plus:

Tenslotte neem ik de vrijheid de Perm. Komm. te informeren dat de leveranciers van winkelwaren, mij meermalen om de betaling der leverancie van de maanden Sept. Oct. & November A.P. hebben verzogt, en daar de tijd reeds weder gekomen is, pm over de prijzen voor de maanden Maart, April & Meij te onderhandelen, wenschte ik wel dat de eerstgen. maanden waren gelikwideerd, hetgeen op de onderhandelingen zeker een gunstigen invloed zoude hebben.

 8 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Brief kolonist Corba, verzoekt om uit de kolonien ontslagen te worden als kunnende elders zijn bestaan vinden, in advijs, not 13 feb art 15.

 9 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 310-312. Brief directeur, meldt dat de arb kolonist Dijkstra wil overgaan tot de vrije koln, geschreven aan de subie Bolsward 15 feb N1052, not 13 id art 16. Verder:

Aangaande de verhuuring van het logement heb ik de eer te melden, dat de plaatsing der advertentie in sommige prov. dagbladen als nu zal plaats hebben, en dat ten gevolge der annonce van de Haarlemmer Kourant reeds meerder personen uit Amsterdam, Zaandam & Zwolle zich per missive om eenige informatie en wel bepaaldelijk in de huurprijs hebben geadresseerd, zijnde de voorwaarden door mij onder approbatie der perm. kommissie opgegeven te zijn:
a. de huurtijd van drie jaren
b. de prijs van f 500 jaarlijks
c. grondlasten te betalen door verhuurders
d. de overige lasten voor rekening des huurders
e. reparatie door gewone slijtagie door verhuurders, de overige zoals b.v. gebroken glazen door de huurders te doen.

 9 februari 1826
Uitgaande post invnr 358. PC stuurt aan prins Frederik een brief door van Sijpkes met diens mening over de 'nog onafgedane zaak van den voormaligen Adjunkt-directeur Von Hoff met de Maatschappij'. Ze zullen de prins ook de meningen van de andere leden sturen, 'om daarna Hoogstdeszelfs intentie te mogen verneemen, aangaande de eindelijke afdoening dier zaak'.

 11 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Ameshoff meldt de ?? voor het Alg huis te Leiden voor 360 gulden bestedingspenningen onbetaald terug te hebben gekregen.

 11 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 343-345. Directeur zendt diverse dingen in, zoals een bestek voor een aardappelkelder bij het tweede etablissement te Veenhuizen en 'extrakt uit het gedragboek over januari'.

 13 februari 1826 Ingekomen post invnr 77. Brief van dominee Meiling Amshoff over het gebrek aan bijbels op de Ommerschans.
transcripte
 14 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Subcommissie Kampen sluit met negatief saldo, in handen van VR, beantwoord 2 april N2, not 27 maart art 26.

17 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Van Dompselaar, bed kolonist te Veenhuizen, verzoekt toestemming tot een huwelijk van hem met A.H. Klaassens dochter van den gewezen winkelier Klaassen - of anders zijn ontslag als kolonist, kopielijk aan directeur  23 feb N????, not 22 id art 15, afgewezen, 23 maart N1158, not 23 id art 22.
vermelding
17 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 388-390. Brief No 51 van directeur Visser, met onder andere:

- Stuk over kolonist van Belkum.

- De missiven van de Permanente Kommissie dd 8 en 14 dezer No 1023 en 1044 met alle de daar bij vermelde stukken en mandaten, heb ik de eer gehad te ontvangen: aangaande de brief der subcommissie van Woerden, hoop ik bij een volgende te kunnen berigten.

- Doet voorstel om getrouwde bedelaars in gezinsverband in Veenhuizen te laten wonen.

Geschreven aan Hoogkamer 4 maart N1084, beantw 21 + 23 febr en 4 maart N1064, 1068 en 1081, not 22 febr art 36.


transcriptietranscriptie
17 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 volgens scans 391-392. Directeur Visser stuurt diverse stukken, waaronder:
6. De stand der rekening, en verder berigt van de Wed: Doderlin de Win te Ommerschans.
→ Geschreven aan de Administrateur 4 maart N1082


vermelding
 19 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 417-419. Directeur reageert op bedenkingen PK bij kleine raad, reageert op het verlangen van den kolonist Korba om ontslag.

 20 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 420-422. Brief van directeur Visser over onaangekondigd aangekomen transporten in Veenhuizen. transcriptie
20 februari 1826 Besluit der P.K. van Weld. waarbij aan den Heer P.O. van der Chijs wordt opgedragen de redaktie van het maandwerk de Star, van den 20e february 1826, transcriptie
 21 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. G. van der Sluis, kolonist te Frederiksoord, verzoekt om zijn ontslag uit de kolonien, 7 maart N1096 aan directeur gezonden, not 4 id art 13.

 21 februari 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Brief van onderdirecteur Bosma met verzoek om kwijtschelding van zijn tekort

23 februari 1826
Ingekomen post invnr 77. Brief van de administrateur van het Armwezen over bedelaar Johannes van Dijcke.
transcriptie
23 februari 1826
Ingekomen post invnr 77. Brief van de administrateu van het Armwezen over bedelaars Geurs en Rodrigo. transcriptie
transcriptie
24 februari 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 486-488. Brief van directeur Visser aan de PC:

Ten gevolge voorlopige onderhandelingen met de gewone aannemers van Levensmiddelen en winkelwaren in de kolonien en Etablissementen, hebben zij de leverantien voor de volgende drie maanden, dat is Maart, April en Mei, op de wijze en tegen de prijzen als voor December, Januarij en Februarij, aangenomen;
met uitzondering alleen, dat Nijhuizen vraagt 60 cents per 50 Nederlandse pond op het zout, en, om uit hoofde der mindere kosten van transport, de geheele partij voor drie maanden ineens te leveren, zonder dat dit invloed op den tijd van betaling hebbe, terwijl Brouwer de olie op de reekening van Dec: Jan: en Febr op f 36:- gesteld heeft hoewel de andere leveranciers slegts f 35:- in rekening brengen; waarom ik over dat art. met Brouwer nader zal moeten handelen, zoo wel over de lopende als volgende drie maanden.
Daar het verschil over de massa van weinig belang mag worden geacht en de tijd reeds ver verlopen is; neem ik de vrijheid de Permanente Kommissie voortestellen en te verzoeken, deeze onderhandeling te approbeeren, aan mij overlatende de naast-prijs van het zout en de olie te bedingen; hoe ook de intentie der Perm. Komm. hier omtrent zijn moge, zal het mij bijzonder aangenaam zijn, dezelve spoedig te mogen verneemen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik de belangens der leveranciers omtrent de voldoening ... aantebevelen.

Over de aankomst van nieuwe gezinnen bij de Ommerschans waarbij veel kleine kinderen zijn (zodat zijn pleidooi ze in gezinsverband te laten wonen nog eens ondersteund wordt).

Bijgeschreven:  Beantw 4 Maart N1081 – Not 4 Maart art 15


transcriptie
24 februari 1826 Ingekomen post invnr 77 scans 489-491. Brief van directeur Visser:

Stuk over een in Veenhuizen geweigerd transport.

Stuk over bedelaar-veldwachter Vosperli.

Verder stuurt Visser hierbij een aantal stukken in, waaronder het verslag Raad van Tucht,


transcriptie

transcriptie
  24 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Subcie Vlissingen maakt opmerking over de tegenwoordige verslapping der deelneeming aldaar, beantwoord 3 april N6, not 27 maart art 26.
 24 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. J. Romein, executeur testamentair van Bonhomme, Buitenpost, zendt in informatie over het testament van Bonhomme, beantwoord 6 maart, N1088, not 4 id art 22.
 24 februari 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Hulst bedankt voor toelegging aan hem van traktement.


1 maart 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief van de PC aan de administrateur over de bedelaar-veldwachter Vosperli. transcriptie
 2 maart 1826
Ingekomen post in invnr 1440.  Brief van minister BZ met als bijlage kopie contract 1 maart 1823

2 maart 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 532-534. Brief van directeur:

In antwoord op de missive der Permanente Kommissie van den 28 feb: N1086 heb ik de eer te berigten:
Dat de bestedeling Casper Hoenhout nog niet met verlof vertrokken is, hem dus geen verlof zal worden gegeven
Dat om dezelfde reden als bij de mijnen dd 24 feb. N?? ten aanzien van den rekwestrant C. Vosperli gegeven, naar ons inzien het verzoek van den bed. kolonist en veldwagter Dompseler, behoord te worden gewezen van de hand.
Volgt verhaal over Coensen die bij zijn subcie Arnhem geklaagd heeft.

Samenvatting, directeur adviseert tegen het huwelijk van bed kol van Dompselaar, weerlegt de klagte van de kol Coense bij subcie Arnhem, beantw 7 maart N1096, aan Arnhem geschreven 9 maart N1105, not 4 id art 31.
vermelding
3 maart 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 666-556. Directeur zendt oa in raad van policie van 25 februari 1826.
4 maart 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief permanente commissie aan administrateur over bedelares Boon van Ostade. transcriptie
4 maart 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief PC aan subcommissie Woerden over Corba.
4 maart 1826
Ingekomen post invnr 77 scans 562-564. Brief directeur:

Door de Heeren Adjunct-Direkteuren van onderscheiden etablissementen geinformeerd van de behoefte aan onderscheiden art. van levensmiddelen en winkelwaren, heb ik mij verpligt gevonden den Heer Brouwer tot het afzenden der benodigde goederen voor de maand Maart, naar de Ommerschans en het 2e etablissement te Veenhuizen, te authoriseren, waardoor in geval van nood, ook voor eenige dagen in de behoefte van het 1e etablissement zal kunnen worden voorzien,
Intusschen zoude deze voorraad die na de tegenwoordige bevolking van het 2e etablissement berekend is, niet lang toereikende zijn, vooral bij de aanstaande vermeerdering van bevolking die van de Ommerschans aldaar zal aankomen.
Waarom ik dan zoo vrij moet zijn de Permanente Kommissie allerdringendst te verzoeken de voorloopige overeenkomst met de leveranciers, naar de mijnen dd 24 february N55A, te approberen, ofwel zodanige aanwijzing ter voorziening in de nodige levensmiddelen te doen, als zij zal vermeenen te behoren.
De Permanente Kommissie zal het mij wel gelieve ten goede te houden, wanneer ik hier op sterk aandringe, terwijl zij zeker het gewigt der zaak gevoeld.
Ook vertrouw ik dat de Permanente Kommissie mij niet ten kwade duide, dat ik met verschuldigde onderwerping aan hare gevoelens en besluiten, nogmaals verzoek dat de leveranciers voor de maand Sept., Oct en November A.P. spoedig mogten worden voldaan, of ten minste een aanzienlijke somme in rekening wierd gezonden, wijl zij mij daarom aanhoudend vragen, en verklaren buiten dien bijna in den onmogelijkheid te zijn hunne zaken gaande te houden.  

 6 maart 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief PC aan administrateu over de vele invaliden uit Veere. transcriptie
 9 maart 1826
Uitgaande post invnr 358. Brief PC aan de gouverneur van Noord-Brabant over diverse bedelaars, waarvan ik Pieter Oerlemans niet in de registers heb kunnen vinden, de andere wel. transcriptie
transcriptie
transcriptie
10 maart 1826
Besluit van de permanente commissie invnr 961 en invnr 964, houdende bepalingen der goederen welke in de koloniale winkels verkocht zullen worden en instelling van twee soorten van koloniale munt, transcriptie
16 maart 1826
Ingekomen post  invnr 77 scans 685-688. Brief directeur, rapporteert over verzoek van der Sluis, zendt rekeningen van de kolonisten de Kuit en Klaassens,

Omtrent de weduwe van Sent is de Raad van gevoelen dat deze vrouw, met eene ernstige vermaning en eenmaal voor den Raad van Policie geweest te zijn, zich nu wel van diergelijke misdrijven als waarmede zij was beschuldigd, zal wagten en welligt een hoede huisverzorgster worden, waarom het den raad aangenaam zal zijn, dat die vrouw in hare tegenwoordige functie mag kontinueren.

meldt dat Vosperly en van Dompselaar ontslagen en daarna gehuwd zijnde geen veldwachters zouden kunnen blijven, meldt dat zaalopziener Nieuwenhuis zijn schuld aan vdBroek in kaartjes heeft afgedragen, rapporteert omtrent de brieven over overleden Schouberg geschreven, geeft op welke der ontslagen 7 bedelaars nog present waren.

Dat de kolonist Jan Smit, wiens verzoek om als winkelier te worden geplaatst, hier nevens terug gaat, volgens vroeger ten zijnen aanzien genomen informatien, gedurende derzelfs verblijf te Veenhuizen, niet de man schijnt te zijn, waarvoor ik hem zelve, zoo wel als de subcommissie te Amsterdam, gehouden heb, dat is zedelijk braaf, en door omstandigheden buiten hem ongelukkig geworden, maar hij integendeel schijnt een man te zijn vol van eigenzinnigheid, en pretentien, levende in onmin en twist met deszelfs vrouw, waarom hij ons als weinig geschikt voor een winkelier der Maatschappij voorkomt.
Bovendien schijnt Andrea in die betrekking zeer goed te zullen voldoen, en neem dus de vrijheid de Permanente Kommissie te advyseren de laatste boven de eerste de voorkeur te geven.

Beantwoord 25 maart, geschreven aan de subcie Utrecht 25 mart N1155, subcie Den Haag N1159.vermelding
 17 maart 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Brief administrateur armwezen, met maar liefst 11 kopietjes van ontslagverzoeken OS uit Groningen en 13 uit Gelderland.
20 maart 1826
Ingekomen post  invnr 77 scans 758-760. De directeur zendt, met andere stukken, ook de jaarlijkse voordracht tot ontslag van bedelaars.

24 maart 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Hoogkamer bedankt voor info over wed Nobbe.
24 maart 1826
Ingekomen post  invnr 77 scans 806-808. Brief directeur, stuurt diverse stukken, waaronder kwitanties van leveranciers (die dus betaald hebben gekregen). Plus:

Aangaande het besluit der Permanente Commissie dd 10 dezer neem ik de vrijheid aan te merken, dat daarin bepalingen voorkomen welke, naar mijn inzien, moeijelijkheden in den uitvoering zullen  ondervinden zoo ten aanzien van mijzelven en verder geemploijeerden als der kolonisten, dan daar ik ieder ogenblik in de koloniën tegemoet zie, den Heer 2e ass. zal ik de eer hebben Z Ed Gestr mijne bedenkingen bij monde mede te delen en inligtingen te vragen, hopende dezelve wel te ontvangen en de zwarigheden uit de weg geruimd te zien in welk geval ik die vermeende zwarigheden niet verder de Perm Comm kennelijk zal maken, tenzij zij zulks mogt verlangen.
Het model waarvan in art 12 van genoemd besluit gesproken wordt heb ik niet bij de stukken getroffen, het zou mij aangenaam zijn hetzelve ten spoedigste te ontvangen.

 25 maart 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Woerden vraagt elucidatie over schulden Corba, geschreven aan de directeur 14 april N34, not 13 id art 12, beantwoord 3 mei N110, not 29 april art 63.
26 maart 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Arm- Gast en weeshuis Vlissingen, volharden in hun gevoelen van niet tot de betaling over vacatures verplicht te zijn.
26 maart 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Administrateur armwezen, zendt in een vrijwillig naar de OS opgezonden vrouw uit Deventer.NB: er zijn bij tijd en wijlen meer vrijwilligers.
29 maart 1826 Uitgaande post invnr 358. Brief van de permanente commissie aan Binnenlandse Zaken over het Zwolse echtpaar Heijfert/Albers. transcriptie
31 maart 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Administrateur armwezen, rekest arbkolonist D.K. de Vries om zijne in de kinderetablissementen opgenomen kinderen bij zich te mogen nemen, kopie naar directeur 12 april N34, beantwoord 9 mei N132, not 29 april art 63.
31 maart 1826 Ingekomen post invnr 77.scans 903-905. Directeur, mogelijk ten onrechte verlof voor bed kol Bierling, tekort op de rekening van kleeding en huisraad van Bosma.

april 1826
Algemene opmerkingen: Boel brieven van de zoon van de ontslagen winkelier Claassen / Directeur zendt af en toe ook extract uit het gedragboek / Af en toe vraagt een arbhuisgezin om overplaatsing naar de vrije kolonien / Directeur verzoekt af en toe ontslag voor een kol zoon / Besteders verzoeken af en toe ontslag voor hun bestedelingen / Bosma wil paar keer ontlast worden van de korting op zijn salaris / Diverse arbhuisgezinnen die ontslag vragen

1 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 2-3. Directeur zendt verschillende stukken, veel met betrekking tot transportkosten bedelaars, waaronder de scans 4-5.

1 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 6-8. Directeur Visser:

Ik heb de eer onder geleide dezes de P.K. te doen toekomen de aanvraag voor winkelwaren ten behoeve der onderscheidene kolonien en etablissementen, overeenkomstig haar besluit van den 10 maart.
De Permanente Kommissie zal uit die aanvrage ontwaren, dat daarop niet voorkomen onderscheidene behoefte voor levensmiddelen, als gort, erwten, vlas, boter, enz. voor de keukens der etablissementen.
Daar egter die art. niet in de magazijnen voorhanden zijn, zouden deze ingevolge art. 6 van gen. besluit bijzonder moeten worden aangevraagd,
en daar het ons niet moogelijk is, dit met eenige juistheid zoo spoedig als nu zoude worden vereischt, om gebrek aan eerste noodwendigheden voortekomen, ??, zullen wij voor dezelve ten minsten voor dit maal zonder die gedetailleerde aanvraag moeten aanschaffen.
Z.H.EdGestr, de Heer 2e ads. heeft mij beloofd hieromtrent den Permanente Kommissie te zullen schrijven en mij voorlopig toegestaan de goederen te ontbieden.


Ingekomen post invnr 78 scan 9. Verklaring van boekhouder William Reese over de kas.

 1 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Subcie Zierikzee bericht over vertrek Lagcher en vraagt of ze de transportkosten van de kontributie mag aftrekken, beantwoord 15 april N43, not 13 id art 32.
 2 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Weduwe Oerhaan te Zaandam, vraagt ontslag voor de gedeserteerde E. Oerhaan, aan directeur 14 april N34, daarna notulen 29 april art 66.
 3 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Subcie Edam, ongebruikte kwitantien plus klachten van de vrouw van arb gezin Beekman, die weer weg wil, kopie naar directeur 12 april N34, beantwoord 17 mei N148, not 25 id art 21.
4 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. De administrateur verwijst verzoek arbkol Cantzelaer om zaalopziener te worden naar de PC.
5 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Mendes de Leon verzoekt ontslag Vieyra, kopietje naar directeur 12 april N34, beantwoord 3 mei N107, not 19 april art 63.
 11 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. A. Stokheimer te Arnhem, verzoekt als boekhouder of magazijnmeester in de kolonie geplaatst te worden. 
13 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 114-115. Brief directeur met onder meer het voorstel het traktement van den adsistent Schuurman met f 1 te verhogen. En verder:
:
Daar de winkelier Jan Janink in kol N3, voornemens is die affaire met 1e mei aanstaande te quiteren, en het van belang is dat een ander dien winkelier opvolgt.
Daar verder de wijkm Jurgens in gen. kolonie, minder voor deszelfs tegenwoordige betrekking geschikt schijnt te worden, en zich gaarne als winkelier geplaatst zag, waartoe hij en zijn vrouw, de vereischte hoedanigheid schijnen te bezitten.
Daar eindelijk de te Veenhuizen provisioneel geemployeerden Gerrit Harmsen van Buiten, een bekwaam sujet is, den wijkmeester Jurgens bij deszelfs ontslag te vervangen,
Heb ik de eer de Perm. Kommissie voortestellen:
1e Den tegenwoordigen wijkmr Jurgens in kol N3 op zijn verzoek uit den dienst der Maatschappij te ontslaan, met vergunning van den winkel in die kolonie, van den tegenwordigen winkelier overtenemen en te continueeren op den voet en wijze als bij besluit der Permanente Kommissie is voorgeschreeven.
2e enzv.

14 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 111-112. Directeur zendt verschillende stukken in en vraagt ontslag voor de kolonistenzoon Dirk Hopman.

18 april 1826
Ingekomen post invnr 78. Brief van de Administrateur voor het Armwezen.

Ten vervolge der missive van den Administratie voor het Armwezen en de Gevangenissen, van den 9e Maart 1826 No 25/D, heb ik de eer Uwel Edel hierbij te doen toekomen twee mandaten van uitbetaling, het eene a f 1406:56 ½ het andere a f 38,625, welke sommen respectievelijk door UwelEd: zijn aangevraagd den 31 december en den 9 februarij jl.
Ik verzoek UwelEd: de rekeningen van het Gouvernement wegens de vondelingen enz: en de bedelaars voor opgemelde montanten te crediteren, en mij den ontvangst van deze te willen mededeelen.

Samenvatting: Ontvangen 20 april 1826, Administrateur, Zendt in een mandaat groot f 38,625 voor door voor door het Gouvernement aan de Mij verschuldigde bestedingspenningen en een ad f 1406,56 ½ voor uitgeschoten transportkosten van bedelaars.

18 april 1826 Ingekomen post invnr 78. Brief van de Administrateur voor het Armwezen over bedelaars Neeltje Meijer en Leendert Maade. transcriptie
transcriptie
18 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Van der Plaats uit Leeuwarden verzoekt zijn pupil Coopmans te ontslaan.
19 april 1826
Ingekomen post invnr 78. Brief van M. Claassens, gedateerd 19 april 1826. aan de permanente commissie, iwaarin hij vraagt zijn moeder uit Veenhuizen weg te laten gaan.

20 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 225-226. Directeur Visser stuurt drie brieven van de predikanten in de koloniën.

20 april 1826
Ingekomen post invnr 78. Brief van onderdirekteur Bosma, hernieuwd zijn verzoek om ontlasting van het ten zijnen nadeel uitgetrokken tekort a f 810
→ Afgeslagen, beantwoord 30 mei N172, not 25 id art 4.

21 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 249-251. Brief directeur Visser, met:

Accuseerende de ontvangst der missive van de Perm Komm dd 14 dezer N 34 heb ik de eer in antwoord op dezelve te berigten

1e- Over de strafkoloniste Maria Muntz.

2e Hij meldt dat Vieyra en gezin van hun verlangen tot ontslag niet aftebrengen zijn

3e. Over de kinderen van de kolonist Doede de Vries.

4e Hij meldt dat E. Oerhaan geen ontslag verdient

5e Over de bedelaar Eppe Jans Graf(t)huis.

Hij zendt in de rekening van Korba

→ geschreven aan de burg van Koog a/d Zaan N1109 en aan de subcie Woerden N1110 op 3 mei, not 29 april art 13.

transcriptietranscriptietranscriptie
21 april 1826 Ingekomen post invnr 78. Op 21 april 1826 schrijft de subcie Steenwijk dat de kinderen mogen vertrekken van de kolonie, dat de jongen een dienst kan gaan zoeken en de moeder slechts wacht op het ontslag om met het meisje naar Amsterdam te vertrekken

22 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur stemt in met verplaatsing bedelaarsgezin J.H. Heyspert als arbhuisgezin naar VH.
→ geschreven aan subkommissie Zwolle 3 Mei N112, en aan den Direkteur 2 id N95, not 29 april art 73
vermelding
23 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 275-277. Directeur adviseert tegen de verlenging van het verlof van Götz.
vermelding
25 april 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. G. J. Veeke te Zaandam, verzoekt ontslag van E. Oerhaan als zoude zij voor dezelve een dienst verkregen hebben, geschreven aan de burgemeester van Koog 3 mei, not 29 april art 66.
 29 april 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 326-328, met laatste gedeelte op scans 360-361. Brief directeur Visser, met:

Eerste gedeelte gaat over de arbeiderskolonist Beekman uit Edam (bijlage is Extract uit het rekeningboek van arb kol Beekman0

Dan gedeelte over het deficit in de rekening van onderdirecteur Schurer.

Over de kolonist Willem Brauckman.

Over een diefstal door veldwachter Van Erkel/van Arkel.. 

→ geschreven aan Edam 17 mei, beantwoord 26 meitranscriptie

transcriptie

transcriptie
 29 april 1826 Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende ontslag, benoeming en bevordering van geëmployeerden in de koln, invnr 961.
transcriptie

6 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 395-397. Brief directeur met onder meer bericht over de niet teruggezonden invalide bedelaars van het werkhuis te Veere.

 12 mei 1826
Ingekomen post invnr 78. Brief van de Generaal Majoor Directeur van het Personeel en Militaire Zaken over bewoners van de Ommerschans die zonder handgeld naar de Oost willen.
transcriptie
 12 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scan 456. Stukje van een brief van de directeur dat Johannes van den Bosch geregeld heeft dat onderdirecteur Faaken, of beter zijn vrouw, als logementhouder zal gaan fungeren. Zal horen bij:
Ingekomen
post volgens brievenboek invnr 348. Directeur draagt voor het logement aan den onderdirecteur Faaken voor f 250 te verhuren die alsdan zijn winkel; aan den boekhouder Poulie zoude overdragen. Gerescribeerd 18(?) mei N149, not 25 id art 16, beantw 8 juni, not 5 id art 58.

 13 mei 1826 Ingekomen post invnr 78 scans 479-481. Prins Frederik over kwestie von Hoff.
13 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 482-485. Directeur rapporteert op verzoeken weduwen van der Weerd en Wassenaar om ontslag, adviseert tot het ontslag van L. Bourgonje van Tholen, berigt dat de arb kol Cantzelaer niet geschikt is tot zaalopziener, berigt dat E. Oerhaan nog niet is geretourneerd.
16 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 496-497. Brief directeur: Johannes van den Bosch heeft de aankoop van zowel consumptie- als pootaardappene voor VH-2 en VH-3 bevolen en aannemen Wind heeft heel hard betaling nodig.

16 mei 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Armbestuurders Ned Herv Gem te Groningen, dragen voor tot huisverzorgster zekere P. van Zend in vervanging van den gedeserteerde P. Schuts.
19 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scan 520. Brief directeur:

Zoo op het ogenblik heb ik de eer te ontvangen de missive der Permanente Kommissie dd 18 dezer N149, met de mandaten N53-N55, doch ongeteekdn door Z.H. Ed Gestr.den Heer 2de Assessor.
Dan de generaal den 15e dezer naar 's Hage vertrokken zijnde, vind ik verpligt in haast ?? de mandaten bij deezen aan de Permanente Kommissie te retourneerem, met verzoek per omgaande post weder te mogen ontvangen.

19 mei 1826 Ingekomen post volgens brievenboek ingekomen invnr 348. Subcie Woerden ontslaat den kolonist P. Corba doch weigert zijn schulden te betalen en hem door een ander gezin te doen vervangen; met een verzoek om een volledige staat zijner rekening, en opgave van het gemaakte gebruik van de gestorte kontributien.
→ Corba ontslagen. Geschr aan den directeur 7 juni N199, beantw 26 sept N651, not 12 id art 1.

20 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 546-548. De directeur zendt onder meer in de rekening van geleverde winkelwaren over Dec: Jan: Feb: en verzoekt spoedige bepaling van de voorgestelde prijzen der winkelwaren voor de volgende 3 maanden.

ZHEdGestr den Heer 2den Assessor heeft bij deszelfs vertrek naar 's Hage zich wel willen belasten met de stukken betrekkelijk de prijzen der levensmiddelen en winkelwaren voor de drie volgende maanden, naamelijk nota's der prijzen en voorwaarden door de leveranciers ingezien, en eenen vergelijkende staat dier prijzen onderling in de lopende 3 maanden, benevens die welke ik vermeende de leveranciers te moeten aanbieden.
Ik neem de vrijheid de Permanente Kommissie aan deze aangelegenheid te herinneren, met verzoek hieromtrent spoedig bepaalde voorschriften te mogen ontvangen, daar de tijd en omstandigheden naar mijn inziens zulks gebiedend vorderen, terwijl ik niet mag nalaten hier bij te voegen, dat de prijzen van veele artikelen als olie, zeep, gort nog naar bekomen informatien rijzende zijn, en het mij dus niet zal bevreemden, wanneer de leveranciers hun aanbod gestand doende, geene veroninderde(?) prijzen, zoo als die door mij zouden worden aangeboden, zullen accepteren, waartoe ik egter altijd het mogelijke zal aanwenden.

22 mei 1826
Ingekomen post invnr 78 scans 551-553. Directeur meldt de aankomst te VH van 20 kinderen uit Noord-Brabant en 80 uit Amsterdam en vraagt hoe de PK denkt over het maken van kribben voor hen, geeft kennis van de overplaatsing van de hoevenaar de Vries naar de vrije koln op autorisatie van den Heer 2e Assessor.

25 mei 1826
Ingekomen post invnr 78. Brief van directeur Visser, met:

- Over de gezondheidstoestand en geneeskundige zorg op de Ommerschans

Ten gevolge der aanschrijving der Permanente Kommissie dd. 2 dezer N95 is den opziener bij S-Rijks Waterstaat, R. Elsinga door ons gekwalificeerd geworden tot het opneemen der kerken en pastorij te Veenhui­zen; dit thans geschied zijnde heb ik de eer der Permanente Kommissie verbaal van opneeming daarvan door gemelde R. Elsinga opgemaakt aan de Permanente Kommissie ter fine van finale goedkeuring te adresseren.

Voorts ontvangt de Permanente Kommissie hiernevens eene rekening van geleverde hoeven aan de etablissementen te Veenhuizen in 1824 en 1825; volgens schrijven van de leveranciers de wed. Hendr. Knijff en Zoonen, zoude deze rekening reeds eenmaal zijn ingezonden zonder daarop betaling te hebben ontvangen. Wat hier van zij kan ik mij niet met volkomen zekerheid herinneren, doch zal bij de Permanente Kommissie waarschijnlijk gemakkelijk kunnen blijken, in alle gevallen is de gepresteerd, en de hoeven den aanne­mer Wind in rekening gebragt.

- Gedeelte over de arbeiderskolonist/veearts Johannes Wilhelm.

- Stukje over een gezin uit Dirksland dat de toegang tot Veenhuizen geweigerd is.


transcriptie
transcriptie

transcriptie

Ingekomen post invnr 78 scans 608-611. Bijgevoegd bij de brief van de directeur: Douwe Petrus van Steenwijk over de geneeskundige zorg op de Ommerschans. transcriptie

Ingekomen post invnr 78 scans 612-613. Bijgevoegd bij brief directeur. Dokter Schuurman uit Steenwijk doet verslag van zijn bezoek aan de Ommerschans. transcriptie
 27 mei 1826
Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Ameshoff meldt wanneer en de wijze waarop E. Oerhaan naar de kolonie is geexpediteerd.


Ingekomen post invnr 79 scans 1-3. Controle van de kassen door adjunct-directeur voor de administratie Falck.

In de kas van de Ommerschans bevindt zich ook:
Aan blik en fabriekgeld, na het vertrek des Heeren von Hoff, door de kolonisten ingeleverdt .... ƒ 704.87

2 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 30-32. Brief directeur met onder meer:

Verder heb ik het genoegen der Permanente Kommissie te berigten, dat de leveranciers, Meyhuizen en Pik & Rietman, de door ons voorgestelde prijzen, overeenkomstig de aan de Permanente Kommissie ingezonden, en door haar geapprobeerde staaten, hebben aangenomen, terwijl Brouwer vooralsnog in de prijs der geele erwten heeft gedifficulteerd, en wij hierover nog in korrespondentie zijn, met voornemen om ingeval hij blijft persisteren, dan dat artikel door een der andere leveranciers te doen leveren, of wel van elders aantekoopen, niet twijfelende of zal overeenkomstig de intentie der Permanente Kommissie zijn.

De staat der benoodigde levensmiddelen gedurende de reeds begonnen maand, heb ik de eer hierbij der Permanente Kommissie te addresseren;
wij hebben ditmaal deze staat alleen bij wijze van recapitulatie opgemaakt, teneinde het inzenden derzelve te bespoedigen, zijnde het getal der zielen, en de waarde voor welke aan ieder derzelve volgens de laatste bepaling der Permanente Kommissie kan worden aangekogt, tot grondslag der berekening genomen.

Daarna vraagt hij of hij het zo goed gedaan heeft met de lijst en vraagt hij de leveranciers te betalen voor hun leveringen eerder. De lijst zelf gezocht van begin van het invnr t/m scan 169 maar niet gevonden.

3 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 46-49. Brief van directeur Visser met nummer 220A, met onder andere:

- Stukje over het salaris van onderwijzer Schuurman.

- Stukje over de arbeiderskolonist Willem Brauckman die naar de strafkolonie moet

Verder stuurt de directeur een aantal stukken en behandelt hij:
– ambtenaren van de Mij in gemeente Vledder moeten gemeentebelasting betalen + kolonisten in gemeente Vledder + ambtenaren in Steenwijkerwold
– Dat de bedelaars koloniste Rosette Blanchard no 818 is goed van gedrag en geschikt om in de gewoone Maatschappij terug te keeren.
– Hetzelfde geldt ook ten aanzien van Andries Erlie en Maria Harmse No 1245 en 1246.
– Over zoon van weduwe Zwak
– Dat wij omtrent de daders der vermiste kleding bij sommige koln nog een nader onderzoek zullen tragten te bewerkstelligen.transcriptie

transcriptie


vermelding
5 juni 1826
Besluit van de Perm. Komm. van Weldadigheid, houdende eene bestraffing van den zaalopziener Seyl te Ommerschans, invnr 961.
transcriptie
7 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scan 109. Directeur stuurt kascontrole Falk (scan 1-3) naar de permanente commissie.

7 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans153-154. Brief directeur, met onder meer:
Meldt dat het onderzoek van de kleinen raad omtrent de ontvreemde kleeding vruchteloos is geweest.

10 juni 1826
Koninklijk Besluit over betaling voor gedeserteerde bedelaars.
vermelding
16 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 262-264. Brief directeur met onder meer het voorstel om Martinus Uhl als kolonist te ontslaan en als onderwijzer aan te nemen en Boon aan te stellen als baas in de smederij van kolonie 2.

16 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 276-277. De directeur dringt aan, ondersteund door Johannes van den Bosch, op betaling van de leveranciers voor de in december-januari-februari geleverde winkelwaren.

16/19 juni 1826
Contract tussen de Maatschappij van Weldadigheid en het Gouvernement, dat de voorafgaande contracten voor de opname van weeskinderen en bedelaars vervangt, invnr 1440.
transcriptie
19 juni 1826
Ingekomen post invnr 79. Brief van de arbeiderskolonisten Van der Hak en Vrolijk. transcriptie
23 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 351-353. Brief directeur met onder meer de aanbeveling om de strafkolonist Pracht terug te laten gaan naar Veenhuizen en ook:

Eindelijk dat de veldwagter Blatter te Ommerschans, even als de geemployeerden, gedeelte in zilver uitbetaald, en daarom het verzoek van deszelfs vrouw niet te pas kan komen, zoo ware(?) zij mogt willen verzoeken om de verdiensten haars mans geheel in zilver te ontvangen; hetgeen mijn inziens even zoo min nodig is als van elken anderen geemployeerden.

Hij lijkt te reageren op een missive van de pc van 16 juni N231??

23 juni 1826
Besluit permanente commissie van 23 juni 1826, invnr 961. Houdende de demissie der magazijnmeester S. Giesse in het etablissement de Ommerschans.
transcriptie
24 juni 1826
Ingekomen post invnr 79 scans 374-375. Directeur zendt stukken, waaronder:
Algemene staat van aanvrage om benodigde winkelwaren gedurende de maand july.

30 juni 1826
Contract tussen de Maatschappij van Weldadigheid en het ministerie van Oorlog voor het overnemen van militaire veteranen, invnr 1587..
transcriptie

1 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 08-10. Brief van directeur Visser, met onder meer:een rapport van de onderdirecteuren belast met de keuring der geleverde winkelwaren.

8 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 68-70. Brief van directeur Visser, met onder meer:

Stukje over de arbeiderskolonist Conradi.

Stukje over de bedelaarskolonist Alexander Gerard Colombon

Nadere berichten over Elmpt en Smit.

Verder
In antwoord op de missive der Permanente Kommissie van den 29 July ll N262 aangaande de slegte confektie der kolonisten kleding, heb ik de eer te berigten, voor eerst dat ik den heer adj. direkteur Brouwer, en den onder direkteur der fabriek in de gewone kolonien daarover heb onderhouden en ten sterksten aangemaand, om allen aandagt op dit gewigtig gedeelte hunner bediening te vestigen. Voorts dat beide Heeren zich daarover verwonderden; en tenslotte aan de daadzaak door den Permanente Kommissie opgegeven niet kunnende twijffelen vermeenen zij dat, de reeden moet worden gezogt, in het te Ommerschans bereid naaigaren, hetwelk niet altijd eeven goed is gereciteerd(?), en daarom die tak der fabriek ook bijna stil staat; of wel dat, misschien sommige dier kleding stukken reeds lang in de magazijnen zijn geweest, en het daardoor mogelijk was, dat de naden meer of min verstikt zijn.transcriptie

transcriptie
10 juli 1826
Ingekomen post invnr 80. scans 87-81 Brief van prins Frederik over de geneeskundige zorg in het gesticht op de Ommerschans, waarbij hij ondermeer de arts Douwe Petrus van Steenwijk afserveert. transcriptie
10 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 74-77. Brief van directeur Visser met nummer 277A, met onder meer:

- Stukje over arbeiderskolonist Van Elmpt.

- Stukje over arbeiderskolonist Jan Smit (in het bijschrift staat dat de permanente commissie op 2 augustus brief N385 aan Jan Smit schrijft).

Verder:
De opgaaf der nog aanwezende kinderen te Ommerschans aldaar in onecht geboren, benevens de nog onbeantwoorde nota's van gevraagde renseignemeneten, hoop ik spoedig te kunnen zenden.
Betreffende het ontslag van de bed. kolonist Jan Fijssen op verzoek van den burgemeester van Soestdijk namens Z.K.H. den Prins van Orange, heb ik de eer gehad met de Heeren 2e Asses. & Administrtateur voor het Armwezen te spreeken, beide zijn van gevoelen, dat door de P.K. alsnog een voorstel tot ontslag van gen. persoon aan de administratie van het armwezen kan worden ingezonden, waaraan alsdan ten spoedigte gevolg zoude worden gegeven; latende tot dien tijd, de naam des bedelaars bij controle onafgevoerd.
Omtrent de afgewezene persoon van Anna Maria Kroon te Ommerschans uit hoofde van zinneloosheid, hoop ik de permanente Kommissie bij eene volgende te berigten.transcriptie

transcriptie
13 juli 1826 Besluit permanente commissie 13 juli 1826 N1, invnr 961 en invnr 964. Houdende verhooging van het respekt huisraad voor het 2e etabliss te Veenhuizen (bedelaars zijn groter dan weeskinderen en omdat dit gesticht nu voor bedelaars wordt gebruikt, moeten er grotere hangmatten gekocht)
transcriptie
15 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 107-110. Brief van directeur Visser met onder meer:over wijkmeester Schrieder.

22 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans-222. Brief directeur, met onder meer rapporteert omtrent de plaatsing van het bedelaarshuisgezin Rogge in de arbeiders etablissementen, en omtrent die van den arbeiders kolonist Manenberg naar de vrije kolonien.

27 juli 1826 Ingekomen post invnr 80 scans 318-319. Brief van arbeiderskolonist Johannes Gerardus Titsing. transcriptie
28 juli 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 340-342. Brief directeur, zendt onder meer in den staat van aanvragen voor benoodigde winkelwaren gedurende de maand augustus.

Bij deezen gelegenheid moet ik zoo vrij zijn de Perm. Komm. te herinneren, dat met die maand de bestaande kontrakten met de leveranciers eindigen, en daar ZHEdGestrenge den Heer 2de ads. mij voorloopig heeft kennis gegeven dat de Permanente Kommissie van meening is voortaan een andere wijze en wel die van publieke aanbesteding in te voeren, het van belang zal zijn hieromtrent spoedig vaste bepalingen daar te stellen.wijl anders bij de geringe voorraad op het einde van iedere maand, wij gevaar zoude loopen van gebrek aan maardere art. in de onderscheidene winkels te ondervinden;
iets dat naar ons inzien in alle geval behoord te worden voorgekomen.
Ook mag ik niet nalaten de Permanente Kommissie te informeeren dat de tegenwoordige leveranciers van winkelwaren zoo wel als die van materialen aan de kerken en andere gebouwen, en eindelijk de houders van pretenties van vroegeren datums, mij telkens om voldoening derzelve aanmanen.

28 juli 1826 Ingekomen post invnr 80 scans 345-348. Brief van directeur Visser, met ondermeer:

- Gedeelte over ontvluchtingen tijdens het transport van bedelaars van de Ommerschans naar Veenhuizen.

Stuk over de arbeiderskolonist Helfrich.

Stuk over de krankzinnige zoon van kolonist Winkelhuis.

Verder:
Nog heb ik de eer gehad te ontvangen de missive der Permanente Kommissie van den 26e dezer no.343 en bijgevoegden staat van 32 bedelaars, die zich verbonden hebben voor den dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen, en dientengevolge behoren te worden ontslagen; aangaande deze personen en de overgave derzelve aan de militaire authoriteit mede eene aanschrijving van den Heer Provinciale Commandant in Overijssel ontvangen hebbende, zal daaraan nu zoo spoedig mogelijk gevolg worden gegeven.
In verdere voldoening aan laatstgenoemde missive der Permanente Kommissie heb ik de eer te vragen een aanzienlijke partij halsdoeken als zijnde dezelve groot benodigd en mij reeds verpligt geweest, om in de dadelijke behoefte aan de Ommerschans te voorzien, eenige honderd stuks aan te koopen.
Ik heb de eer te zijn, de Directeur der Kolonien, Visser.transcriptie


transcriptie

transcriptie
29 juli 1826
Aanteekeningen op een reisje naar de coloniën der Maatschappij van weldadigheid in 1826. Reisdagboek door Guillaume Groen van Prinsterer, waaruit geciteerd wordt in De bedelaarskolonie pagina's 17, 256 en 260 en dat in zijn geheel op internet staat.

4 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 437-438. Brief van directeur Visser aan de boekhouder van 's Landsdrukkerij dat ze hem ten onrechte een rekening gestuurd hebben.

5 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scan -481. Directeur Visser, over onder meer het ontslag van de arbeiders kolonist Ording, de gedeserteerde arbeiders kolonist De Vos, de deserteurs G. Romijn en A. Bellaard,

12 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 620-626. Brief directeur met onder meer:
- advyseert omtrent het huwelijk van den bestedeling van Dordrecht A. van Anker en zijne plaatsing op de opene hoeve;
- rapporteert op de klagte van de subkommissie te Oudewater omtrent J. Hendriks;
- zendt in het signalement van E. Oerhaan;
- berigt omtrent de sterfte in de Ommerschans;
en andere onderwerpen.

23 augustus 1826 Ingekomen post invnr 80 scans 765-767.  Brief van de subcommissie Amsterdam met onder andere:

- Stukje over de voortvluchtige kolonist Volkhemer.

- Stukje over de voortvluchtige kolonist Titsing.transcriptie

transcriptie
25 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scan 790. Brief van de subcommissie Middelburg dat ze een achtergebleven dochter van Jacob Heijdt naar de kolonie sturen vermelding
26 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 798-800. De directeur zendt onder meer in de rekeningen van in maart, april en mei geleverde levensmiddelen.

30 augustus 1826
Ingekomen post invnr 80 scans 858-860. Brief directeur met onder meer: zal van het adres om vrijheid ter plaatsing van een rosmolen een afschrift zenden. (de rosmolen is in een van de brieven eerder deze maand ook ter sprake geweest).


1 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de Provinciaal Commandant van Gelderland, waarin hij zijn recht op een arbeidershuisgezin afdraagt aan de stad Arnhem

2 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 12-15. Brief van de directeur met onder meer:

Eindelijk is mij ook geworden de missive der Permanente Kommissie van den 31 dezer N515 met de vier mandaten ten behoeve der leveranciers van winkelwaren, als daar bij vermeld; welke ten spoedigste zullen worden uitgereikt en daarnaa de kwitanties an de Permanente Kommissie gezonden.
Bij deze gelegenheid moet ik der Perm. Komm. informeeren, dat op dit oogenblik nog geen kontrakt voor de levering der winkelwaren gedurende de reeds begonnen maand is gesloten kunnen worden, dog hoop dit nog heden te kunnen doen, zullende dit om de kortheid des tijds, alleen aan de approbatie des Heeren 2de Assessor alhier aanwezig, worden onderworpen.
, z
4 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de commisaris van oorlog over de komst van militaire veteranen. transcriptie
5 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Den Haag over de arbeiderskolonisten Leendert Pronk en Dirk Vrolijk. transcriptie
6 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van Binnenlandse Zaken met het besluit dat het weeskind Anna Maria Olm bij haar moeder mag gaan wonen.
transcriptie
8 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 89-93. Directeur geeft onder meer op de wijze van verzending der brandspuit naar de kolonien.

9 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 117-119. Directeur stuurt onder meer de aanvrage van winkelwaren voor september.

12 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van Binnenlandse Zaken met vragen over de weeskinderen Anne Teunisse en Weke Teunisse Bakker (zie ook 11 oktober). transcriptie
 13 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Amsterdam, met diverse onderwerpen, waaronder nieuwe voordrachten voor de vrije kolonie en Veenhuizen.
transcriptie
14 september 1826 Ingekomen post invnr 81. Brief van Binnenlandse Zaken dat vier Amsterdamse kinderen ontslagen mogen worden. transcriptie
14 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans164-166. Directeur zendt onder meer in vier kwitantien van de leveranciers van levensmiddelen.

18 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Texel. Met:

- Stuk over de gedeserteerde arbeiderskolonist Meindert Vos

Betreffend het weeder opzenden van de gedeserteerde Marrijtje Pieters Meijs na de kollonie, haar door een ander geschikt voorwerp te doen remplaceren, ingevolge uw Missive van den 29 juli ll no.360, moeten wij, wat het eerste betreft, insgelijks bekennen, daartoe buiten staat te zijn, alzo ons het eigentlijk verblijf van gemelde M.P.Meijs, dat gezegd word in Noord-Holland te zijn, niet bekend is. Wij wenschten alzoo gaarne dit voorwerp door een zeer geschikt meisjen van 8 jaaren te doen remplaceren, en verzoeken Uw Edelene mitsdien, tot een ontfang van dit meisjen in de kollonie (indien zulks vereischt wordt) de nodige orders te willen geven.
De Subkommissie van de Maatschappij van Weldadigheid te Texel


transcriptie
19 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 223-224.  Briefje van directeur der koloniën Visser aan de secretaris van de permanente commissie naar aanleiding van de komst van de militaire veteranen. transcriptie
21 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Leiden over de nalatige dorpscommissies in haar ressort. transcripties
23 september 1826 Ingekomen post invnr 81 scans 264-266. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken, Armwezen N38, over weeskind Wilhelmina Brijs en bedelaarskind Machiel Bette. transcriptie
25 september 1826 Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Middelburg met een lijst van kledingstukken die de naar Veenhuizen gezonden wezen dragen. transcriptie
26 september 1826
Diverse besluiten, genomen door Johannes van den Bosch en Jeremias Faber van Riemsdijk tijdens hun overleg in Frederiksoord, inclusief de stukken, alles invnr 961, mapje 1826. Waaronder:

- Brief van strafkolonist Willem Brauckman met verzoek om vrijlating.

- Brief van de vrouw van arbeiderskolonist Titsing, wier man gevlucht is..

- Brief van J.H. van Wolda over de salarissen van de onderwijzers

- Brief van J.H. van Wolda over het gebruik van Engelse lampen op de scholen.
transcriptie

samenvatting

transcriptie

transcriptie
29 september 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de bedelaarskinderen Johanna en Cornelis Simons/Sijmons. transcriptie
30 september 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 353-354, De directeur verzoekt tijdens zijn 14 daagse afwezigheid de mandaten aan de ordre van den adjunct-directeur Falck te stellen. En informeert de permanente commissie dat haar medelid Faber van Riemsdijk denkt aanstaande woensdag weer in Den Haag te zijn.


2 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van het ministerie van Oorlog over de komst van de veteranen. transcriptie
3 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 387-389. Brief van adjunct-directeur Falck, met onder meer het voorstel de geemployeerde Van Boven op het algemeen bureau te ontslaan wegen onbetamelijk gedrag.

4 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van Binnenlandse Zaken met de vraag om te reageren op het verzoek om de wees Pieter van Grieken bij zijn moeder te laten wonen. transcriptie
5 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Kampen:
In antwoord op UWE geëerde missive van den 21 september ll. dient, dat wij aan de WelEd: Achtb: Heer Burgemeester dezer Stad, van derzelver inhoud kennis gegeven hebben, en ter oplossing van het bezwaar der wed: Louwe Jans van der Weerd die verzekering, ter verzorging harer kinderen alhier in het Groot-burgerweeshuis, na haar eventueel overlijden, gevraagd, welke de volledigste wegruiming harer bezwaren moet zijn. Wijl nogtans, ingeval zij in haar voornemen mogte volharden, het noodzakelijk zoude zijn, dat wij eerste hare schulden in de kolonie kenden, ten einde bij UWE haar ontslag te verzoeken en een ander huisgezin voortedragen; zoo zal het ons aangenaam zijn, zoo UWE ons de hieromtrent gevraagde inlichting gelieven te geven; opdat wij naar bevind van zaken zouden kunnen disponeren.
Wij hebben de eer te zijn de Subkommissie der Maatschappij Van Weldadigheid te Kampen, vanwegens derzelve,  B. Doorenweerd, secretaris.

9 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de subcommissie Gorinchem over de arbeiderskolonist Mans. transcriptie
 11 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van Binnenlandse Zaken met het besluit dat de kinderen Anne Teunisse en Weke Teunisse Bakker naar hun familie op Terschelling mogen. transcriptie
 11 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 471-473.  Brief ministerie van Binnenlandse Zaken (Armwezen N12) over een transport van kinderen uit Haarlem. transcriptie
14 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 524-526. Brief van adjunct-directeur Falck bij afwezigheid van directeur Visser met voorstellen voor de personeelsbezetting te Veenhuizen. transcriptie
16 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van de administrateur over de in Noord-Nederland heersende ziekte. transcriptie
18 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scan 563. Brief van de directeur dat hij na zijn verlof weer terug op zijn post is en dat heden de eerste militaire veteranen zullen aankomen (maar dat wordt een dag later). transcriptie
21 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81 scans 590-593. Directeur Visser stuurt een heleboel stukken naar de permanente commissie, waaronder vier kwitanties van leveranciers en onderstaande hoeden-overzicht.

21 oktober 1826 Notitie van de magazijnmeester Lindeman bij de ingekomen post, invnr 81 scan 594.
Staat der Uitgegevenen Hoeden in onderstaande Kolonien en Etablissementen van 1 april 1825 tot ultimo maart 1826

Achtereenvolgens 'Voor 1e Mise', 'Op loopende schuld', Totaal
Kolonie no.1: 3, 6, 9
Kolonie no.2: 6, 5, 11
Veenhuizen 1: –, 18, 18
Veenhuizen 2: –, 24, 24
Veenhuizen 3: –, 2, 2
Totaal generaal: 9, 55, 64

Opmerkingen: Bij de Etablissementen worden geen Hoeden voor 1e mise verstrekt. Worden aangekogt voor f 0,95

Frederiksoord, den 21 October 1826
Lindeman, MM (magazijnmeester)


21 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81. Brief van kolonist Johannes Molewijk aan de Permanente Commissie met het verzoek zijn zoon Gerrit Steven Molewijk in de kolonie te mogen opnemen. transcriptie
21 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81 scan 595. Brief van Binnenlandse Zaken met het besluit over het verzoek de wees Pieter van Grieken bij zijn moeder te gaan wonen. transcriptie
24 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 629-630. Sollicitatiebrief van kapitein Thonhäuser aan de permanente commissie. transcriptie
24 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81. Brief van het Weesarmhuis Zaandam over velof en Maarten Bas. transcriptie
25 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 643-644. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken over een verzoek de wees Hermina Dina Merk naar familie te laten gaan.. transcriptie
26 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81 scans 655-657. Brief directeur die onder meer bericht dat de huisverzorgers Smit en Koops uit hoofde van het zich te buiten gaan in sterken drankt op last van den Hr. 2e Adsessor (= Johannes van den Bosch) zijn ontslagen. En:

In afwagting van meer bepaalde voorschriften omtrent de publieke uitbesteding van winkelwaren voor een tijdvak van drie maanden, heb ik mij verpligt gevonden, ter voorkoming van ongelegenheden door gebrek aan winkelwaren, op nieuw met de gewonen leveranciers voor de behoefte gedurende de aanstaande maand november, onder nadere approbatie der Permanente Kommissie, te kontrakteren, en betreffende de prijzen overeen te komen als op nevensgaande nota gemeld, dat wij de laagst mogelijke, in vergelijking der waren, hebben bedongen.
Het is waar dat sommige art. en daarin vooral de olij & zeep hoger zijn dan voor de maand oktober word betaald; dan het is niet voortekomen dat die nota aan de algemeene
enzovoort, ret niet getranscribeerd.  

27 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81 scans 678-680. Brief van directeur Visser:

-  over een commandant voor de veteranen.

Verder:
Ik maak van deezen gelegenheid gebruik de Permanente Kommissie te informeeren, dat gisteren zich bij mij vervoegde een gewezen zaalopziener in het Bedelaars instituut te Wortel, voorzien van een allergunstigst getuigschrift des Heeren Kapitein van den Bosch, terwijl ik mij herinner dat de Heer 2e Assessor eenige dagen voor deszelfs vertrek van hier, een brief van aanbeveling voor dien man had ontvangen, waarom Zijne Hoog EdGestr toen reeds dagt hem bij deszelfs aankomst te Ommerschans te plaatsen.
Het kwam mij egter vreemd voor dat die man te Wortel zijn ontslag had gekregen, op den 15 dezer, zonder mij daarvan voldoende redenen te kunnen opgeven en nu dadelijk hier wenscht te zijn geplaatst; waarom ik het niet op mij durfde neemen, hem zelfs provisioneel aantestellen, maar hem adviseerde zich per rekwest of in persoon aan de Permanente Kommissie te adresseren; verder heb ik niets van hem vernomen en veronderstel dus dat hij naar ’s Hage zal zijn vertrokken; in welk geval de Permanente Kommissie hiervan zoodanig gebruik zal kunnen maken als zij zal vermeenen te behoren.
Ik heb de eer te zijn,
De Direkteur der Kolonien, Visser


transcriptie
28 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 694-696. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken (Armwezen N60) over een rekwest over Chartier de Fontenille. transcriptie
30 oktober 1826 Ingekomen post invnr 81. Brief van S.J. van Roijen met bijgevoegd een besluit van de gouverneur van Drenthe over de plaats waar koloniejongens voor de dienstplicht ingeschreven moeten worden plus een modellijst. transcriptie
31 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scan 713. Brief van Bestuur Wezen Armen te Tholen over twee kinderen Aarnoudse en de mogelijkheden die naar de kolonie te transporteren. transcriptie
31 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 714-716. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken over rekwest over A. Giessen in het kindergesticht.
transcriptie
31 oktober 1826
Ingekomen post invnr 81 scans 720-721. Brief ministerie van Binnenlandse Zaken over de meisjes Ciri, dochters van tot gevangenisstraf veroordeelde ouders. transcriptie

3 november 1826
Ingekomen post invnr 82. scans 25-27. Brief directeur:

Bij de mijnen van den 26 Oct. N423 had ik de eer de Permanente Kommissie te informeren, dat, in afwagting van bepaalde voorschriften omtrent de uitbesteding der leverancien van winkelwaren aan de etablissementen en kolonien gedurende een tijdvak van drie maanden, ik onder hare nadere approbatie voor de nu lopende maand had gekontrakteerd, en daarbij tevens de bedongen prijzen op te geven.
Thans in aanmerking nemenddat de tijds omstandigheden gebiedend vorderen, niet alleen dat deeze aanbesteding, hetzij dan publiek, of bij wijze van onderhandeling met de tegenwoordige of andere leveranciers, spoedig plaats hebbe, maar ook dat de leverantie zelve voor de maanden Dec, Jan & Feb aanstaande zoo mogelijk nog in den loopende maand geschieden, neem ik de vrijheid de Permanente Kommissie voortestellen:
1e Dat de bedoelde aanbesteeding spoedig word geeffectueerd, in het algemeen
2e dat het geschiede publiek na gedane bekendmaking in de nieuwspapieren, naar zoodanige wijze als de Permanente Kommissie zal gelieve te bepalen,
3e dat het door mij geschiede bij wijze van onderhandeing, met de met de gewone ?? leveranciers, onder nadere approbatie der Permanente Kommissie, waarvan ik echter gaarne wenscht te worden verschoond, of wel
4e dat ieder adjunct-directeur daar toe afzonderlijk wierd geautoriseerd, onder approbatie als voren. Deze maatregel zoude ik de verkiesselijkste & doelmatigste oordeelen.

Welk deezer wijze van aanbesteeding de Permanente Kommissie ook als de beste mogt oordeelen, komt het mij voor dat als de algemeen winkelier ...
(rest niet getranscribeerd)
Ingekomen post invnr 82 scans 89-90. Onvolledig bewaard gebleven brief directeur met onder meer voorstel tot ontslag of korting van het traktement van den zich aan dronkenschap schuldig gemaakt hebbende Helmcke, zendt in een missive van de heelmeester Smit, verzoekt opgave van de voorraad goederen in het magazijn bij de PK voorhanden.

10 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 158-160. Brief van directeur Visser, gedateerd 10 november 1826 en met nummer 445A, aan de Permanente Commissie.

Over de gezondheidstoestand bij het derde gesticht te Veenhuizen

Over de onderinsitituteur Goossen van Veen en het weesmeisje Neeltje de Kam

Met bijgevoegd brief van Van Veen aan Neeltje de Kam

De post van onder Instituteur als nu vaceerende, neem ik de vrijheid de Perm: Komm: te verzoeken, mij zoo dra mogelijk iemand te zenden om dezelve te vervullen, terwijl ons op deezen of onder de tegenwoordig geemployeerden niemand bekend is, die ik dan zou kunnen voordragen.
Den geweezen adsistent Helmke heeft alsmede het besluit der Permanente Kommissie omtrent zijn al of niet continueren in den dienst der Maatschappij niet afgewagt, en is ook vertrokken; zoo dat mij nu ook een zodanigen geemployeerden mankeeren.

Over de verwachte komst van nog meer militaire veteranen.

Ik heb de eer te zijn, de Direkteur der Kolonien, Visser.
transcriptie

transcriptie


transcriptie


transcriptie
11 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 178-181. Brief directeur met onder meer:
- Verzoekt autorisatie tot het ontslag van den onderdirekteur Van Midlum en zijne vervanging door den luitenant Frederiks.
- Meldt het overlijden van den Adjunkt-Direkteur Van Lemel en deelt mede het verzoek zijner weduwe om het te goed hebbend traktement en reis- en bureaukosten te ontvangen.

11 november 1826
Uitgaande post invnr 359. De PC schrijft aan de minister van oorlog.
vermelding
17 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 247-249. Brief directeur met onder meer:
- Retourneert het mandaat voor tractement van den overleden adj-dir v Lemel met verzoek om hetzelve aan de order zijnen weduwe te stellen.
- Advyseert om den zoon van den kolonist Molewijk aan te stellen in plaats van de adsistent Helmcke.
- Stelt voor de direktie te Ommerschans voortaan geene betaling van brievenport uit de kas der Mij toetestaan.

17 november 1826
Uitgaande post invnr 961 mapje 1826. Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende de vervanging van den onderdirecteur Van Midlum door den luit Frederiks, binnen het gesticht te Ommerschans, van den 17 november 1826.
transcriptie
18 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 258-260. Brief directeur met onder meer:
- Deelt mede een ongunstig berigt omtrent den tot zaalopziener benoemden J. Hogeman.
- Verzoekt om de door denzelve te 's Hage achtergelaten papieren.

21 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 395-397. Directeur met onder meer:

(...)
Voorts geword de Permanente Kommissie hierbij den staat van prijzen van de winkelwaren, zoo als die door ons zijn bepaald om te strekken tot grondslag der aanbesteeding voor de drie volgende maanden, ten einde de Permanente Kommissie, des verkiezende vooraf zou kunnen nagaan hoe veel op het montant eener leverancier zal behoren te worden gekort of bijgevoegd; om daardoor bij het ontvangen der berigten van den uitslag der aanbesteedingendes te spoediger haar besluit te kunnen opmaken; ik hoop dat de Permanente Kommissie mij deze vrijheid kan goedkeuren, de omstandigheden vorderen eenige spoed en de Heeren Adj. Direkteuren schijnen die niet genoeg te penetreeren; immer alleen van den Heer Bersma heb ik zijn rapport ontvangen.
ZEd is met de gewone leveranciers overeengekomen voor 1 1/2 pct toelaag, dus (gereekend het gewoon transport a 2 pct) 1/2 pct minder dan voor de loopende maand.

23 november 1826
Ingekomen post invnr 82. Brief van de minister van Oorlog aan de PC (Frederik) dat het goed is dat Thonhäuser aangesteld wordt.
transcriptie
24 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 283-286. Brief directeur: rapporteert omtrent de klagten van 25 bedelaars kolonisten bij rekwest aan Z.M. ingediend.2
29 november 1826 Ingekomen post invnr 82 scans 348-351. Directeur deelt mee de afloop van de uitbesteding van de leverancie van winkelwaren.NOG TRANSCRIBEREN/LEZEN.

29 november 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 352-354. Brief van directeur Visser met nummer N476A, aan de permanente commissie

Frederiksoord, den 27 november 1826
Meermalen wierd ik door den aannemer Wind en deszelfs borge den Heer van Rooijen dringend verzogt om eenig verder voorschot op hare gemaakte werken, in afwagting der finale afreekening, te mogen ontvangen;
dan hieraan kon door mij om zeer gegronde, bij de Permanente Kommissie bekende redenen, niet worden voldaan;
gaarne had ik dit nu nog langer uitgesteld, en wel tot dat de reekening finaal kon worden opgemaakt, of de reeds vroeger aan de Perm. Komm. ingezonden, maar tot verandering en inligting terug ontvangen, andermaal kon worden geretourneerd;
dan daar de tijd ons steeds ontbroken heeft, en nog ontbreekt, om dien reekening te veranderen of met latere werken te vervolgen, en het egter meer dan zeeker is dat Wind sedert eenen geruimen tijd geld te goed heeft, neem ik de vrijheid de permanente Kommissie te verzoeken, mij in afwagting, dat de gehele staat van agterstallige schulden en de totale pretentie van Wind zal zijn opgemaakt en ingezonden, ten minste f 2000.- ten behoeve van meergen. aannemer te doen toekomen.
(…)
stukje over 'het verkeer van den geempl. Reyl met eene gehuwde vrouw'
(...)
De geemployeerde N. van den Mei, genoemd de Bie, hier aangekomen, en heeft mij de missive der P. K dd 24 dezer N886 met al het daarbij vermelde overhandigd, de brieven zullen aan hare respectiven adressen worden bezorgd.
Ik heb de eer te zijn
de Directeur der Kolonien
Visser.


2 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 429-431. Directeur deelt onder meer mee dat de bestedeling A Broers uit Rotterdam in de kolonien aanwezig is, doch P Bakker van verlof is achtergebleven.

2 december 1826
Uitgaande post invnr 359. Besluit van de permanente commissie om kapitein Johannes Thonhäuser aan te stellen als commandant van de veteranen. 
transcriptie
4 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 455-457. Directeur geeft onder meer op de reden voor het onstlag van de zaalopziener Drees.

6 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 469-471. Kopie van een brief van adjunct-directeur Harloff over de misdadige activiteiten van de stiefzoon van Steunenberg.

9 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 507-512. Brief directeur:

- rapporteert aangaande de afwijzing van bedelaars uit Groningen.

- meldt het vertrek van den wijkmeester van der Linden en zijne provisionele vervanging door den arb. kol. Rutten.

- deelt mede de oneerlijke handelwijze van den zaalopziener Braaksma; zijne suspensie, en provisionele vervanging door den veteraan van Eek.

- zoomede het employeren van de veteranen Schabel en Vermeulen; met konsideratien aangaande hun salaris in het algemeen.

Nog bekomt der Permanente Kommissie hier bij extrakt eener missive van den Adj. Dir. Harloff, houdende kennisgeving van eene gepleegde misdaad door den zoon van den bouwman Steunenberg te Ommerschans, met verzoek mij te willen informeren of deze jongen aan de ciciele autoriteit, overeenkomstig mijne gevoelens, behoord te worden overgegeven.

- en stuurt nog een aantal financiële stukken.

12 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 540-545. Brief directeur


ook weer hoogst interessant,14 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 565-567. Directeur bericht over het ontstaan van brand in VH-3 en beklaagt zich over het gedrag van de zaalopziener Bolman in dat geval.

16 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 576-578. Directeur zendt diverse stukken, waaronder vernieuwde afrekening met den aannemer Wind en aanvrage voor winkelwaren voor Dec, Jan & Feb.

17 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 594-596. Directeur:met onder meer:
- Meldt de sollicitanten Stous en Penscheidt tot hunnen overkomst te hebben aangeschreven en dat na de aanstelling van den bedoelden Serg. Maj. de employen vervuld zijn.
- Stelt voor den persoon van J.A. Steenmeijer op de proef naar Veenhuizen te zenden voor den dienst der apotheek.

22 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 638-641. Brief directeur met onder meer:

De winkelier André aan het 2de etablissement te Veenhuizen overleden zijnde, heeft deszelfs nagelatene weduwe verzogt den post te mogen continueeren, om daardoor in haar en haren kinderen onderhoud te kunnen voorzien;
ik heb alvorens daaromtrent een voorstel aan de Permanente Kommissie te doen, noodig geoordeeld Het gevoelen van den Heer Adj. Dir Drijber te vragen, Zijn Edle is van oordeel dat die vrouw met behulp van een knegt, welke zij natuurlijk voor hare rekening behoorde te huuren, wel in staat is de werkzaamhedenvan winkelier waar te nemen, en te bestieren, en maakt daarom geen zwarigheid de wed. gunstige te recommandeeren.
Mij met het gevoelen van den Heer Drijber vereenigende, neem ik de vrijheid de wed. André bij deze als winkehoudster in het 2de etablissement der Permanente Kommissie voortedragen.

26 december 1826
Ingekomen post invnr 82 scans 662-664. Brief directeur (de laatste van dit jaar) met onder meer rapporteert omtrent het van den Hr Sloet gekocht hooi.