Naar het overzicht
van de POST







De POST van SEPTEMBER 1825

Donderdag 1 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van de weduwe Rhode aan de Permanente Commissie, met bijgevoegd een brief aan haar van adjunct-directeur Harloff. transcriptie:



Maandag 5 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van Antje Molewijk aan de Permanente Commissie. transcriptie


Ingekomen post invnr 75. Brief van D.F. Gevers, commies bij Binnenlandse Zaken, aan de Permanente Commissie. transcriptie:

.



Dinsdag 6 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Uit een brief van de subcommissie Leiden aan de Permanente Commissie:

Wij hebben de eer UEds. medetedeelen dat het huisgezin van Jasper, sterk man, vrouw en 7 kinderen, den 2den dezer van hier naar de kol. vertrokken is, gaande de verlangde stamlijst daarvan hiernevens.

Wat eindelijk den persoon van Stephanus betrefd, waarvan in UEd. geŽerde van 18 aug., onze subkommissie houde zich overtuigd dat dezelve alhier niet veel zal willen en kunnen vinden, daar zelfs de moeder mij geen werk voor hem weet optegeven. Wij slaan u dus voor, om hem nog dezen winter bij het huisgezin van vdHeyden te laten, en hem aantesporen om tegen het voor≠jaar, gelijk hij dit jaar gewild, maar ons niet tijdig genoeg om ontslag geschre≠ven hadt, zich bij eenen boer te verhuren of daar anders een bestaan te zoeken, hetgeen hij hier zeer onzeker vinden zou.


Woensdag 7 september 1825

Besluit der Perm. Komm. van Weld. houdende ontslag van den Boekhouder Heyzer, zijne provisionele vervanging en het opnemen van van zijn administratie van den 7 september 1825 N1. transcriptie





Donderdag 8 september 1825

Ingekomen post invnr 75 scans 777-779. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

Extract uit de rekening van den kolonist Beukers - kunnende de rekening van Rhode nog niet worden ingezonden, reden dit huisgezin door ziekte verhin≠derd word te vertrekken.

Geen bijlagen gevonden.



Zaterdag 10 september 1825

Ingekomen post invnr 75 scans 788-789. Visser stuurt enkele stukken.

Nota van door de leden der Perm Komm in de koloniŽn gemaakte bepalingen en genomene besluiten, nader gearresteerd den 16 sept 1825 (zie not: van dien dag, nr 21). transcriptie




Maandag 12 september 1825

Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende reorganisatie van de Policie der KoloniŽn; van den 12en September 1825  N2, invnrs 963 & 988 & volgens mij nog eentje? transcriptie



Besluit der Perm Komm houdende maatregelen tot het doen dragen van enkel koloniale kleeding, tot derzelver onderhoud en ter handhaving van de zindelijkheid bij de kolonisten, van den 12e september 1825 N1. transcriptie




Dinsdag 13 september 1825

Besluit houdende benoeming en verplaatsing van koloniale geemployeerden van 13 September 1825 N3. transcriptie



Woensdag 14 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van de subcommissie Leiden aan de Permanente Commissie:

In mijne laatste van 6 sept. sloeg ik vůůr den jongen Stephanus nog dezen winter bij van de Heijden te laten en tegen het voorjaar een boeren-dienst te doen zoeken. En zie daar, zoo even brengt zijn moeder mij een brief van zekere Backer aan de Bles-dijke in dato 11 sept., inhoudende dat S. niet alleen des zomers landwerk bij hem erlangen, maar ook van nu af aan tot half meij bij hem door weven van linnen of ander diergelijke arbeid weke≠lijksch É15.- verdienen kan, buiten eenige klederen, die hij hem geven zal. Zie daar nu, en de van der Heijdens en S. zelf geholpen; vrouw S. verlangde UEds. dit zelve vrijdag voortedragen; vooraf neem ik de vrijheid, in deze omstandigheden, om een spoedig ontslag van den jongeling te verzoeken, waaraan na UEds. missive van 18 aug. niet twijfele;



Vrijdag 16 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van de subcommissie Rotterdam aan de Permanente Commis≠sie over Dina Bakker, met bijgevoegd brief van haar oma. transcriptie



Ingekomen post invnr 75. Algemeen boekhouder Reese vraagt bij absentie van directeur Visser om geld. Onder aan de brief staat: gezien J. vd Bosch.





Zaterdag 17 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Reese stuurt enkele stukken.


Ingekomen post invnr 75. De Administrateur van het Armenwezen bericht dat er door het Gouverne≠ment voor de bedelaars É29.000,- vooruit is betaald en dat voor de vondelin≠gen de Maatschappij nog krijgt É108.000,-.



Dinsdag 20 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van directeur a.i. Reese aan de Permanente Commissie:

Ik neem de vrijheid bij deze aan de Permanente Kommissie intezenden, eene missive van den Kommandant van het huijs van korrektie te St. Bernard, en daarbij gevoegd kopij besluit van Z.M. den Koning, inhoudende ontslag en afslag van de personen op de daarbij gevoegde nominative lijst voorkomen≠de; de opinie van den HoogEdelGestr. Heer! 2e Assessor echter zijnde, dat genoemde Heer Kommandant geene bevoegdheid heeft zich te verledigen, met het geven van orders aan den Adj. Dir. Harloff en dien ten gevolge aan de bepalingen daar in vervat geen gevolg kan worden gegeven, zonder authorisatie der Permanente Kommissie, zo verzoek ik de Permanente Kommissie ten vriendelijkste, mij haar verlangen hoedanig hier mede te handelen wel te willen mededelen.

Geen bijlagen gevonden.


Ingekomen post invnr 75. Brief van de subcommissie Beemster over kinderen Alles. transcriptie




Woensdag 21 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Directeur a.i. Reese vraagt É4000,- voor de aankoop van vee, waarover Johannes al in een brief aan Faber van Riemsdijk heeft geschreven.


Donderdag 22 september 1825

Sep 22, overlijden onecht kind van dochter van Haften
Vledder, overlijdensakte, 22 september 1825, aktenr. 12
Overledene: Cornelis van Hoften, geboren te Ommen op 20-07-1825; beroep: zonder; overleden te Doldersum (Vledder) op 22-09-1825, zoon van NN NN en Zeijtje van Hoften.


22-09-1825, Oosterhout, huwelijksakte, Aktenummer: 24
Bruidegom: Johannes Keulemans, geboorteplaats: Oosterhout, zoon van Jacobus Keulemans en Geertruida van Oosterhout
Bruid: Cornelia de Wals, geboorteplaats: Oosterhout, dochter van Jacobus de Wals en Catharina van Beek


Vrijdag 23 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Brief van Sepp aan de Permanente Commissie over Molenkamp. transcriptie




Maandag 26 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Directeur a.i. Reese stuurt enkele stukken.


Ingekomen post invnr 75. Directeur a.i. Reese stuurt de kolonieberichten voor de Star.


Ingekomen post invnr 75. Uit een brief van de Administrateur van het Armenwezen aan de Permanente Commissie over rekwest Chartier de Fontenille. transcriptie:




Vrijdag 30 september 1825

Ingekomen post invnr 75. Uit een brief van de subcommissie Rotterdam aan de Permanente Commis≠sie:

- over Dina Bakker. transcriptie

- over de kolonist Philip Leeuwenberg, met bijgevoegd een brief van Leeuwenberg, transcriptie



Ingekomen post invnr 75. Uit een brief van de Administrateur van het Armenwezen aan de Permanente Commissie over rekwest Aagje Vaderlandslief. transcriptie