Naar het overzicht
van de POSTDe POST van APRIL 1824

Algemeen: Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348:
- Er zijn af en toe rekwesten van bedelaars om ontslag aan de minister van Binnenlandse Zaken
- Diverse plaatsen melden het regt op plaatsing van een arbeidershuisgezin af te staan, 'als daartoe geen geschikte voorwerpen kennende'.


Donderdag 1 April 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van weduwe Martens over haar als bedelares opgepakte dochter Elisabeth Marten. transcriptieZaterdag 3 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van de subcommissie Zaandam. transcriptie


Ingekomen post invnr 69. Brief van directeur Visser met ondermeer:

- over de magazijnmeester en suppoost te Veenhuizen A. Vorheim. transcriptie

Bijgevoegd bij de brief van de directeur is een besluit van de rechtbank te Nijmegen over de bedelaar Hendrikus van der Steen. vermelding

3 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Directeur Visser, zendt o.m. in het konsent van de Fontenille voor zijnen zoon te 's Hage om in militairen dienst te treden, berigt de op geregtelijke rekwisite gedane uitlevering van den bedelaar Hendr van der Steen, volgens bijgaande kopijstukken

3 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt om opheldering omtrent de bedoelde gemeente Zuiderhuisen in Overijssel, als domicilie van onderstand opgegeven voor den bedelaar J.K. Meinlage oid.


Dinsdag 6 april 1824

Ingekomen post invnr 69. Koninklijke Besluit 6 april 1824 N167. transcriptie


Donderdag 8 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Visser stuurt stukken, waaronder het contract met Wind voor de bouw van Veenhuizen II en III waarvoor ťťn werkloods gebouwd wordt. Voorts het bestek en contract voor de bouw van 3 dubbelde wijkmeesterswoningen bij Veenhuizen I.

8 april 1824 Ingekomen post invnr 69 scan 45. Brief van de subcommissie Amsterdam, met ook stukje over de weduwe Haarman.transcriptie

Vrijdag 9 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Uit een brief van de subcommissie Rotterdam aan de Permanente Commis≠sie:

- over de bedelaar die zich Jacob Toornvliet noemt. transcriptie

- p.s.-je over Van Thiel. transcriptie


Zaterdag 10 april 1824


10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt om konsideratien wegens de bedenkingen door den gouverneur van Henegouwen ten aanzien van de 3 daarbij vermelde en in de Ommerschans aanwezige bedelaars gemaakt --> geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35

10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt om nadere renseignementen wegens de bedoelde 4 bedelaars in de Ommerschans, vermeld bij nevensgevoegde van gedeputeerde staten van oostvlaanderen-->  geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35

10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt nadere renseignementen omtrent den als in de stad Bergen geboren opgegeven bedelaar, in de Ommerschans onder nummer 385 gevestigd, die aldaar onbekend is --> geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35

10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt nadere opgave omtrent de plaats en tijd van geboorte van den bedelaresse A. Martiense, als te Deventer domicilie hebbende opgegeven --> geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35

10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt om berigt, konsideratien en advys op bevensgevoegden brief van den gouverneur van zuid-holland, ter zake van het domicilie van onderstand van zekeren E. Arkel in de Ommerschans aanwezig --> geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35

10 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt nadere renseignementen omtrent de geboorteplaats van de bedelaresse M.E.Meyer, welke noch te Hoogstraten noch in de environs bekend is --> geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35


Zondag 11 april 1824


Ingekomen post invnr 69 scan 79. Brief van directeur Visser met ondermeer:

Over Van Midden.transcriptie en Koeleman.transcriptie

Stukje over Reemst.transcriptie


Maandag 12 april 1824


Besluit der Permanente Commissie van 12 april 1824 houdende de demissie van den suppoost A. Vorheim te Veenhuizen, invnr 960. transcriptie:

Woensdag 14 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

Over Coenraad Hulst.transcriptie

En over Travers.transcriptie

Bijgevoegd de sollicitatiebrief van Hulst uit Assen. transcriptie:

Geen verdere bijlagen gevonden.

14 april 1824 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Gouverneur Groningen, meldt dat de geannonceerde bedelaar A.H. Jonker onderweg naar de Ommerschans is ontvlugt geschreven aan den direkteur 17 april , not 17 april art 2, beantwoord 7 mei, not 4 mei art 35


Donderdag 15 april 1824


Besluit der Permanente Commissie van 15 april 1824, invnr 960, houdende buiten dienst stelling van den zaalopziener G. Reemst, in het 1e Etablissement te Veenhuizen. transcriptie
Zaterdag 17 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

De Permanente Kommissie heb ik de eer hier nevens ter fine van approbatie te doen geworden een rekening met de aanneemers Smit en Bodestaf, betrekkelijke den opbouw van 24 koloniale woningen op kolonie N7.

Voorts een bestek, teekening, begroting van kosten en contracten van aanbesteeding van een school en woning voor den onderwijzer in eene der zalen van het hoofdgebouw te Veenhuizen, als mede kontract wegens de wasempijpen, uitlatingen aan de wijkmeesters woningen etc.

ZijnHoogEdGestr. den Heere 2 Adsessor mij het verlangen hebbende te kennen gegeven om met primo meij aanstaande het instituut te Wateren geheel of gedeeltelijk te zien bevolkt, neem ik de vrijheid der Permanente Kommissie te verzoeken mij te willen zenden de nodige hangmatten com≠pleet, kunnende al het meer benodigde uit het Algemeen Magazijn worden verstrekt.

Nog heb ik de eer te vragen authorisatie tot het aanleggen van een grootboek voor het bedelaars etablissement te Diever, en zulks op den zelfden voet als te Veenhuizen met dat onderscheid dat het aspect grond≠ontginning niet in twee onderdelen worde gesplitst om reden hier geene turfgraverij zo als te Veenhuizen kan worden aangelegt en voorts met bijvoeging van het aspect gebouwen, overeenkomstig de laatsten bedoeling der Permanente Kommissie.
De aanleg van dit grootboek wordt te meer vereischt om reden er reeds een begin is gemaakt met het graven der boksloot, volgens een in der tijd aan de Permanente Kommissie ingezonden plan, en zulks om de kolonis≠ten uit de vrije koloniŽn het meeste in het nodige werk te verschaffen. Ik heb geene zwarigheid gemaakt, mij van dito maatregel tot het zoo even gem. einde te bedienen, daar de Permanente Kommissie eenen vergelijker handel≠wijze te Wateren wel heeft gelieven goed te keuren.

P.S. Nog gaat hier nevens een proces verbaal van de opneeming en bevin≠ding der gebouwen, door den gekwalificeerde Elsinga. 69)

Geen bijlagen gevonden.Zondag 18 april 1824


Ingekomen post invnr 69 scan 131  Brief van de subcommissie Harlingen over de door kolonist Blom achtergelaten schuld. transcriptieDinsdag 20 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Visser stuurt enkele stukken, waaronder een lijst met een drietal arbeiders≠gezinnen uit Veenhuizen die hij volstrekt ongeschikt voor de kolonie acht. Hij stelt dan ook voor deze gezinnen terug te mogen zenden. Als reden voor hun ongeschiktheid wordt opgegeven:
Martinus Harmsen vermelding:
Elsje Smit: vermelding.
Adrianus van Lopik: vermelding


Ingekomen post invnr 69. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

Bij het opmaken der bereekening van de benodigde grondstoffen voor het 2e kwartaal 1824, wierd dezelfde bevolking op de vrije koloniŽn als naar ge≠woonte tot grondslag gelegt, daar na zijn in het etablissement te Veenhuizen ruim 60 huisgezinnen aangekomen, waar onder een gedeelte niet geschikt voor den veldarbeid in hunne behoefte te voorzien, vooral in den eersten tijd hunner aankomst, en daar volgens het bestaand reglement voor die kolonie geen verstrekking dan in vergelding van arbeid word gegeven, was de direktie verpligt hier in door het geven van fabriek arbeid te voorzien. Het spinnen van vlas en wol was een gereed middel, dan bij sommige onvoldoen≠de, wijl enkelde vrouwen dit niet kunnen. Ook kon men daar op niet al te sterk aandringen, omdat in het algemeen meer gesponnen dan geweven, geconfectioneerd, en door de kolonisten verbruikt word. Hierbij komt dat geene genoegzame wevers voorhanden waren om het gesponnen garen tot linnen, of andere stoffen te fabriceren; om welk reden men dan ook eenige linnen en andere grondstoffen ter confectie van hier derwaards heeft gezon≠den, waar door de voorraad is verminderd en onvoldoende om in de behoef≠ten der kolonisten in de vrije koloniŽn te voorzien.

- over de hoevenaar Dominicus Meeder, met bijgevoegd een brief van Meeder. transcriptie
Ingekomen post invnr 69. De commissaris-generaal van oorlog meldt dat hij van de koning te horen heeft gekregen dat de staat aan de Maatschappij oudgedien≠de militairen zonder beloning zal aanbieden tegen een nader overeentekomen vergoe≠ding.
NB: De PK had hem gevraagd dit aan de koning te vragen.


Donderdag 22 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van de staatsraad administrateur voor het armwezen aan de Perma≠nen≠te Commissie over de bedelaar Reymenants. transcriptieVrijdag 23 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Visser stuurt de verantwoording over december 1823.Zaterdag 24 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Visser stuurt enkele stukken en denkt de komende week É13067,83 nodig te hebben.


Ingekomen post invnr 69. Brief van J. Waterboers aan de Permanente Commissie over de bedelares Mietje Mozes. transcriptie:

Dinsdag 27 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van de subcommissie Rotterdam aan de Permanente Commis≠sie over de bedelaar Torenvliet. transcriptie:27 april 1824  Ingekomen post volgens brievenboek invnr 348. Administrateur, verzoekt om konsideratienm en berigt op bijgevoegde brieven ten aanzien der betaling van de bestedingspenningen voor in de Ommerschans opgenomen bedelaars --> beantw 7 mei, not 4 mei art 25

Woensdag 28 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van de staatsraad voor het armenwezen aan de Permanente Commis≠sie over de bedelaar Torenvliet. transcriptie::

Donderdag 29 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Brief van ex-suppoost Vorheim aan de Permanente Commissie: transcriptieVrijdag 30 april 1824


Ingekomen post invnr 69. Visser stuurt de maandstaat van januari.