Naar het overzicht
van de POSTDe POST van OKTOBER 1823

Woensdag 1 oktober 1823


1 oktober 1823, minister BZ, Verzoekt vanwege den Kooning, opgave van de som waarvoor zeker persoon Mattheus Oxholm, gewezen officier ter Zee, thans behoeftig te 's Hage, voor 't ?? in de vrije kolonien zoude kunnen worden gevestigd → rescr 7 oct, not 6 id art 27 (uit brievenboek invnr 20) =

Dit is de laatste brief van de minister, hierna komen berichten van de 'administrateur voor het armenwezen bij Binnenlandse Zaken'..


Vrijdag 3 oktober 1823

Ingekomen post invnr 67. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

Een kontract van aanbesteding van 7000 Nederl. ponden wol met de inschrij­vinsbillet­ten daartoe betrekkelijk, aangaande dezen aanbesteding en het daar bij voorgevallen dient de Permanente Kommissie tot informa­tie dat, toen bij het openen der billetten en monsters ons bleek de prijs door den Heer Goud­smit gevraagd naar evenredigheid der kwaliteits zijns monsters, voor de Maatschap­pij de aannemelijkste te zijn, wij evenwel oordeelden, dat die bij de tegenwoordige lage prijzen der wol, iets lager behoorde te wezen, om voor zulk een aanzienlijke partij te beste­den; ten gevolge daar van wierdt door den Heer Bouwer, den Heer Goudsmit gevraagd, of hij zijn gevraagde prijs tot ƒ32,50 wilde verminderen en hij in dat geval als leveran­ciers onder nader approbatie volgens voor­waarde zoude worden aangenomen; dit voor­stel wierdt door de andere inschrijvers als geheel wederregtelijk en strijdig met de voor­waarde van aanbesteding beschouwd, terwijl zij er bijvoegden deze handelswijs ter kennis van de Permanente Kommissie te brengen; hoe van alle grond ontbloot deze aantijging dier menschen ook zijn mogen, als hebbende zij, zoo dra de door hun gevraagde prijzen minder aannemelijk dan die van Goudsmit waren niets meer met de geheel zaak te doen, heb ik evenwel gemeend aan het voor­stel des Heer Bouwer geen verder gevolg te moeten geven, maar de gevraagde som van ƒ33,50 in het kontract te moeten invullen, terwijl ik tevens de vrijheid neem de Perma­nente Kommissie te adviseren deze aanbe­steding niet te abproberen; niet twijfelende of meergen. Goudsmit zal bij eene nadere on­derhandeling de prijs tot ƒ32,50 willen verla­gen, mits hem dit spoedig worde aangebo­den. 67)


3 oktober 1823, 32/10, directeur der koln no 409, zendt in (…) eene nota van in een zaal der O-Schans gebruikt wordend huisraad (uit brievenboek invnr 20)


3 oktober 1823


Ingekomen post invnr 67 scan 43. Sollicitatie van Andries Gerre Los voor een functie bij de Maatschappij. transcriptie
Zaterdag 4 oktober 1823


Ingekomen post invnr 67. Brief van directeur Visser over de dood van Maarten Alles en de vraag wat er nu met de kinderen moet gebeuren. transcriptieIngekomen post invnr 67. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

... dat de verschillen dit zich alzoo tijdens de laatste verificatie hebben ontdekt, waarschijn­lijk voortspruiten uit indertijd door de Ommer­schans foutive ingezonden opgaven, terwijl de alsnu bestaande kontrôle voor akkoord wordt gehouden.


4 oktober 1823, directeur der koln, Zendt terug den staat van in de Ommerschans opgenomen bedelaars van het Gouvernement tot 1e july 1823, verder ingevuld en opgehelderd, voorts eenige kwitantien van betaalde transportkostenvan Bed: → den staat verder opgemaakt en den 18 Oct aan den minister toegezonden, van de transportkosten een generale staat gemaakt  (uit brievenboek invnr 20)

Maandag 6 oktober 1823

6 oktober 1823, besluit PK, Om aan de direkteur te schrijven (…), en de terugzending van 9 Bed: uit Amst:, met bijvoeging van een extrakt uit den brief van C. Sepp N101/9, en (de aangekondigde aankomst) van F. Poels uit Z-Brabant (uit brievenboek invnr 20)

6 oktober 1823, besluit PK, Om aan Z. Exc. den Minister van Binnenl Zaken en Waterstaat optegeven de datums, waarop de vestiging van bedelaars in de Ommerschans tot boven de 1050 en 1100 is gelopen (uit brievenboek invnr 20)


Dinsdag 7 oktober 1823

In map gemeentebestuur Ommen FOTO van een brief van de gouverneur OV aan burgemeesters Ommen dat Barend Bodde = Berend Exterkotte,

7 oktober 1823, missive aan BZ, nadere bepaling verzoekende van de bij deszelfs brief van den 1 oct ll verzochte plaatsing van den persoon Matthias Oxholm (uitgaande post invnr 354, FOTO in map Post),

7 oktober 1823, missive aan BZ waarin gemeld wordt dat per 20-08 de 1050 is bereikt en per 20-09 de 1100, de 2e en 3e termijn van het contract van 200 bedelaars  (uitgaande post invnr 354, FOTO in map Post)


Woensdag 8 oktober 1823

Ingekomen post invnr 67. Visser stuurt contracten en andere stukken.


Donderdag 9 oktober 1823

Ingekomen post invnr 67. Brief van de gouverneur van Overijs­sel over de geneesheer op de Ommerschans Felix Swart, waarbij hij een brief meezendt met een vernietigende beoordeling van Swart door de provinciale geneeskundige commissie. transcriptie


Vrijdag 10 oktober 1823

10 oktober 1823, missive aan den minister van binnenl zaken ten geleide van den mutatiestaat voor het personeel in het bedelaars etablissement over de maand augustus (opschrift op uitgaande post invnr 354).
Men voegt toe een kolom 'verschillende renseignementen'.

?? oktober 1823, koncept-brief door den 2e Adsessor, vanwege de Perm Komm, aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe geschreven, omtrent de bevordering der kommunikatie in de kolonien en in 't bijzonder die te Veenhuizen (Verbetering van de wegen en de vaarten, opschrift op uitgaande post invnr 354).


Zaterdag 11 oktober 1823

Ingekomen post invnr 67. Uit een brief van de subcommissie Schiedam aan de Permanente Commis­sie:

Daar de moeder van de wed: Hille allen aan­drang doet om hare dochter en kleinkinderen uit de colonie ontslagen te zien, met verzeke­ring dat zij voor haar en de haren te Rotter­dam een genoegzaam bestaan heeft, zoo geeft de armenkamer UE in consideratie of men dit verzoek aan deze weduwe en moe­der, die in het hand valt van hare kinderen gescheiden te zijn, niet zou kunnen toestaan. Het is waar de wed. Hille heeft schulden in de colonie, doch behalve dat zij buiten staat schijnt te zijn om die nimmer op te winnen, daar haar gezondheid schijnt aftenemen, zoo bevindt zich hier een huisgezin, het welk verlangt in de colonie geplaatst te worden en gereed is de schulden van gezegde vrouw over te nemen. 67)

Ingekomen post invnr 67. Brief van Fenner aan Van Hemert. transcriptieUit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

Betreffende de ontslagen Maria Steenhuizen, en het in haar plaats zenden van zekeren Johannes van Lier te berigten dat, de gen. Maria Steenhuizen is de dochter van den kolonist van dien naam van Amsterdam, ont­slagen in gevolgen aanschrijving der Perma­nente Kommissie dd. 10 julij ll. en dat derhal­ven naar mijn inzien geen ander in hare plaats kan gezonden worden; ik neem intus­schen de vrijheid aantemerken dat de be­doelde ontslagene misschien is Maria Johan­na Steenhuizen, met den kolonist van den Bijlaard uit s'Hage als eigen kind mede geko­men, en deeze zomer met zijne vrouw de kolonie zonder verlof verlaten; in dat geval zoude aan deeze ontslag kunnen worden gegeven, den bewuste Johannes van Lier in haar plaats aangeno­men, en bij van den Bijlaard dit tot den R.C. godsdienst behoord kosteloos ingedeeld.

  over de aankoop van de 18 morgen. transcriptie

Nog heb ik de eer ter kennis der Perma­nente Kommissie te brengen, dat het hoofd­gebouw te Veenhuizen is afgewerkt, waarom ik ingevolgen art. 41 van het beste, door den aannemer ben geinformeerd, welke overeen­kom­stig datzelfde art. verlangt dat het ge­bouw worde opgenomen; ik neem de vrijheid de P.K. te verzoeken een geschikt persoon tot dat einde te benoe­men en mij daarvan te informeren. 67)


Maandag 13 oktober 1823

13 oktober 1823, brief subcie Bergen op Zoom, meldt het vertrek naar de kolonien op den 13e dezer van het aangenomen huisgezin van Lodewijk de Lang (uit brievenboek invnr 20)


Dinsdag 14 oktober 1823

2 besluiten der Permanente Kommissie houdende verhooging van het traktement van den adjunct Direkteur van den fabrieksmatigen en den Algemeene Boekhouder der Kolonien, invnr 960.
Zie http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Besluiten/1823_10_14Personeel.html14 oktober 1823, besluit PK, Om aan den Heer Van Hoorn van Burg, Thes. der BrandwaarborgMij te verzoeken de taxatie en verwaarborging van de gebouwen te Veenhuizen aangekocht en gebouwd (uit brievenboek invnr 20)

14 oktober 1823, Schout van Monster, Meldt den persoon Jan Eijden Bosch als bedelaar naar het gesticht te Hoorn te hebben opgezonden (uit brievenboek invnr 20)


Vrijdag 17 oktober 1823

Uit een brief van Ameshoff aan de Perma­nente Commissie:

Zoo ik verneme zullen met janr. aanstaande de ontvangers generaals vervallen, en de naamloze maatschappij zich met de ontvang­sten tegen 0/8%. Hoe dat ik in dit tijdvak overal op de tegenwoordige goedkoope en spoedige wijze onze schuldvorderingen zal innen begrijpe ik nog niet.
Men zegt dat de subk. te Hoorn gede­charcheerd is van het uitstellen der pretentie door Baart zoek gemaakt.
Is het waar dat den Heer Genl. vdBosch tot administrateur bij binnenlandsche zaken is aangesteld. Zoo ja, moet ZEd bestendig in den Haag wonen.
Met een paar woorden deswegens inlig­ting ontvangende zoudt UWE mij zeer ver­pligten. 67)

Brief van J.D. van der Plaats uit Leeuwarden over het weeskind Hette Ros, invnr 67.
transcriptie
Zondag 18 oktober 1823


Brief van directeur Visser, invnr 67, met onder andere:

- over de kinderen Alles.transcriptie

Dat aan het verzoek der Permanente Kom­missie ten aanzien van F. van Walraven en J.G. Nieuuwenhoven zal worden voldaan; en dat ik ter bespoe­diging van het inzenden van verantwoordingen, voor een paar dagen, den Heere von Hoff heb voorgesteld, het zenden van eenen extra geemploijeer­den naar de Ommerschans, zo die daar van eenig nut kan zijn; en den Heer Falck verzogt, des noods zich voor eenige dagen in perzoon derwaards te begeven, ten einde de geheele administra­tie van kolonie no.5 en Ommer­schans waar naa alles - zoo als de Permanente Kommis­sie bewust is - wagt, voor 't vertrek van den Heer von Hoff te zien bijgewerkt.

- over de kolonist Corba.transcriptie


18 oktober 1823, gouverneur van Groningen wil geen leden werven (uit brievenboek invnr 20)

18 oktober 1823, Missive aan den Minister van Binnen: Zaken, ten geleide van den Staat van aangekomene Bedelaars tot 1e July 1823, verzocht bij Z Exc: Missive van den 4 Sept, benevens van 2 daartoe betrekkelijke opgaven (uitgaande post invnr 354, FOTO in map Post), voegt bij een opgaaf van zowel de aangekomen maar niet geannonceerde bedelaars, als de wel geannonceerde maar niet aangekomen bedelaars. Plus een nominatieve, dus getalsmatige lijst daarvan, met aantekening in hoeverre de kontingenten door provincies zijn overschreden.


Maandag 20 oktober 1823


Visser stuurt de maandstaat van september. 67)


Dinsdag 21 oktober 182321 oktober 1823, PC vraagt boot voor de 24e om Johannes van Zwartsluit naar Amsterdam te brengen (uit brievenboek invnr 20)Woensdag 22 oktober 1823


22 oktober 1823, eerste brief administrateur, disponerende dat na expiratie van 1 jaar verblijf in de Ommerschans van Huigje Koreneef op het verzoek van den gemeente Maasland om haar ontslag regard zal worden geslagen --> notificatie (uit brievenboek invnr 20)

22 oktober 1823, ook administrateur, meldt dat een heelmeester te Waverveen(?) aan ZM gevraagd heeft om als zoodanig in de kolonien aangesteld te worden → notificatie (uit brievenboek invnr 20)


Donderdag 23 oktober 1823

Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

En eindelijk te informeren dat de uit S'Hage gezondene goederen zijn bevonden conform de facturen van den 11 en 14 dezer, met uitzondering van 3 pijen buizen, jongens 3e soort, welke aan de eerste bezending ontbra­ken en 20 vrouwen halsdoeken, die zich meer dan het opgegeven getal voor de twee­de bezending in de mand bevonden. 67)

Visser stuurt enkele stukken. 67)


Zaterdag 25 oktober 1823

25 oktober 1823, Minister van (…) Onderwijs, Geeft de noodzakelijkheid te kennen om het schoolwezen in de kolonien overeenkomstig de landel: verordeningen interigten, verzoekende van de bezwaren hiertegen geinformeerd te worden → in handen van den Hr VR, not 3 nov art 3, rescr 29 dec, not 31 id art 48 (uit brievenboek invnr 20)


Zondag 26 oktober 1823

Brief van directeur Visser, invnr 67, met onder andere:

Voorts in antwoord op de missive der Perma­nente Kommissie van den 15e dezer N37/10 en daarbij gevoegde kopie brief van den kolo­nist Mulder, met terugzending van denzelve te berigten, dat hij bij gen. brief opzigtelijk 's mans ongezondheid aangehaald, overeen­komstig de waarheid, en hij derhalve voor de inwoning in de kolonie ongeschikt is; blijken­de dit uit zijnen rekening, daar de ƒ145,93 lopende schuld op dezelve voorkomende, zeker zijn voor 2/3 voorschot op voeding: en neem derh. de vrijheid te advijseren het ont­slag aan gen. kolonist toetestaan, onder voorwaarde namentlijk, dat een schade ko­men ten laste van de sub-kommissie.

Gedeelte over de bijgevoegde sollicitatie van Textor.transcriptie

Bijgevoegd is de sollicitatiebrief van Textor, invnr 67. transcriptieOOK NOG NAAR KB'S. Ingekomen post invnr 67. Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat ser­geant F. Lindeman zijn diensttijd kan verlen­gen zodat hij bij de Maatschappij werkzaam kan blijven en dat sergeant Goosens Alberts van Veen voor onbepaalde tijd met behoud van soldij in dienst van de Maatschappij kan treden.


Maandag 27 oktober 1823


27 oktober 1823, besluit PK, om aan den Heer Van Hoorn van Burg, Thes: der Bataafsche Brandwaarborg Maatsch: te retourneren zekeren partikulieren brief van den Hr van Lier met de akte van taxatie van het gesticht te Veenhuizen, te melden de approbatie dezer akte, het voornemen de aangifte voortaan onmiddelijk aan de Direkteur zelve te zullen doen, voorts optegeven gebouwen waarvan de verwaarborging wordt opgezegd, en andere waarvan men de verwaarborging verlangt (uit brievenboek invnr 20)

27 oktober 1823, Missive aan Z: Exc: den minister van binnenlandsche zaken, ten geleide van den staat der tot dus verre voor rekening van het gouvernement uitbetaalde transportkosten van in de Ommerschans opgenomen bedelaars met verzoek om rembours (uitgaande post invnr 354, FOTO in map Post), Ze betalen die vanwege Z: Exc: missive van 30 januari 1823, bijgevoegd is een lijst van voorgeschoten transportkosten, totaal zo'n 1500 gulden.


Dinsdag 28 oktober 1823


Op dezelfde dag als Johannes van den Bosch trouwt, trouwen ook Wouter Visser (geboren te Sliedrecht op 17 oktober 1789) en Constantia Daniella Elisabeth de Sturler (geboren te Hasselt, gedoopt op 18 september 1799). De ouders van Visser heten Arie, aannemer van rijkswerken en Jaapje van Haaften. De laatste is overleden. Voor de ouders van Constantia zie boven, eveneens met schriftelijke goedkeuring. Aanwezig zijn: Johannes van den Bossch, Gijsbert Falck, Johannes Herman Heerspink (oud 39 jaren), William Reese (26) en hoofdboekhouder te Frederiksoord en Jan Hessels van Wolda (33).
Bij zowel Cecilia als Constantia de Sturler wordt als woonplaats Frederik­soord opgegeven, wat suggereert dat ze bij Johannes en Mina op Wester­beeksloot woonden.
Ook zijn aanwezig de huwelijkse bijlagen van Johannes van den Bosch, waaronder de overlijdensacte van zijn vader, de bekendmaking van het huwelijk, een inschrijving voor de Nationale Militie en een bewijs van het vervullen ervan, de overlijdensacte van zijn eerste vrouw etc.


Woensdag 29 oktober 1823


Brief van de Permanente Commissie aan de subcommissie Zaan­dam, invnr 354, over de kolonist Thesing.
transcriptie:Donderdag 30 oktober 1823


Brief van S J van Royen, met o.m.: zendt in opgave eene hermeting van het 4e blok in de marke van Arrien, verzoekende vanwege de Heer van Dedem betaling voor de meerdere grootte van dat perceel en voor de bekende 18 morgen. (uit brievenboek invnr 20)


Brief van de PC aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Bij onze missive van den 3e sept ll N 91/8 namen wij onder anderen de vrijheid, Uwe Exc met herinnering aan art 4 van het met dezelve gesloten kontrakt ter overname van 1000 bedelaars tevens een voorstel te doen wegens den termijn der verschijning van het bestedingsjaar van deze 1000 bedelaars.
Tot op heden nog niet met Uwe Excs antwoord op dat punt vereerd zijnde en intusschen ook deze epoque van het verschijnen des eersten jaars van het laatste 5e deel der gekontrakteerde 1000 bedelaars verstreken zijnde, gebruiken wij de vrijheid Uwe Excs attencie hierop te vestigen met verzoek om de voldoening van f 35,000.-  voor het verschenen jaar bestedingspenn: voor de volle 1000 personen wel te willen bewerkstelligen.

Samenvatting: Missieve aan Z Exc den Minister van Binnenlandsche Zaken houdende aandrang op de voldoening van de bestedingspenningen (invnr 354)Vrijdag 31 oktober 1823


Ingekomen post invnr 67. Brief van Fenner aan de Permanente Com­missie. transcriptie


Administrateur van het Armwezen, zendt in een lijst van 4 uit Utrecht opgezondene bedelaars. (uit brievenboek invnr 20)

31 oktober 1823, administrateur, verleent autorisatie tot het dadelijk ontslaan van 2 uit Groningen naar de Ommerschans opgezondene kinderen, die ten onregte zijn opgevat,
geschreven aan den gouverneur van Groningen 10 november, idem aan den direkteur (zie N 33/11) not 7 november art 21 (uit brievenboek invnr 20)

Brief van schout Wijhe aan de Ed Achtbare Heer President-Burgemeester van de stad Ommen

Wijhe, 31 oktober 1823

Mij omtrend de betaling van onderscheidene door de ambtsdienaar dezer gemeente gedane transporten van naar de Ommerschans bestemde bedelaars aan de Heer Direkteur dier colonie hebbende geadresseerd, is mij door zijn Ed onderrigt, dat de penningen voor het geheele transport door hem aan de politie-bediende van Ommen waren uitbetaald.
Ik neem dus de vrijheid UEd achtbare's tusschenkomst te verzoeken, teneinde de transportkosten van hier tot Heino, zijnde een distantie van twee uren, ten bedrage van vier guldens voor de hier onder staande transporten, aan de ambtsdienaar brenger dezes mogen worden gerestitueerd, terwijl ik mij ten allen tijde ter wederdienst aanbiede, en mij met hoogachting noeme
De schout van Wijhe

datum van de gedane transporten:
1822 29 december - Jan van der Wal
1823 31 May - Johannes de Lange
1823 2 juny - Charlotte Maartens
1823 6 juny - Ida de Jong
(uit gemeentearchief Ommen)