Naar het overzicht
van de POSTDe POST van NOVEMBER 1822

Vrijdag 1 november 1822

Besluit der P.K. volgens brievenboek invnr 20. Om den Heer G. Bosch koopman te Amst. per missive dank te zeg≠gen voor de aan de M. ten geschenke gege≠vene toestel van een bietwortel- en suikerfa≠briek, geschikt ter bereiding van aardappel≠meel.

Besluit PK volgens brievenboek invnr 20. Om diverse dingen aan de directeur te zenden, waaronder:
- het rapport van Hoffman van de inspektie der gebouwen in de Ommerschans, met het kontrakt van aanbesteding van t gesticht, om daarover de aannemer te onderhouden.
- plus te melden de prolongatie van verlof van von Hoff tot 1e april 1823,
- id het ontslag van A J Vorstman, bestedeling van den Hr Vorstman te Delft,
- aanneming gezinnen Verdoner (Nut) en J J Kok (Rotterdam).
- t vertrek van W Laborius van Enkhuizen,
- nog te vragen of F Stout van Rotterdam aangekomen is en
- F Regter opgespoord is.(nog niet in kolfiles)


Ingekomen post invnr 63. Brief van Prins Frederik aan de Permanente Commissie:

Hiernevens heb ik de eer aan de Permanente Commissie terug te doen geworden, de mij ter bezichtiging toegezondene teekening van een verbeterd kolonistenhuisje. Ik betuig mijnen dank voor de mededeling van deze teeke≠ning, uit welke ik met veel genoegen gezien heb, de voordeelen die deze nieuwe woningen voor de kolonisten schijnen te zul≠len hebben.Zondag 3 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie over de Ommerschans. transcriptieIngekomen post volgens brievenboek invnr 20. J.G. Vorstman bedankt voor het verleend ontslag van zijn zoon.


4 november 1822

4 november 1822 Uitgaande post invnr 353. Brief aan den Minister van Binnenlandsche Zaken &c, houdende accusatie van den ontvangst van missives en verzoek om spoedige terugzending van het ingezonden geteekend kontrakt voor bedelaars

4 november 1822 Uitgaande post invnr 353. Brief aan den Minister van Binnenlandsche Zaken &c, houdende konsideratien en advys op het, tot dat einde gerenvoyeerde verzoek van de koloniste Maria Muntz aan Z.M., om het gebruik eener geheele koloniale hoeve.


4 november 182 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. , S.J. van Royen te Vledder, zendt in ter approbatie een kontrakt in duplo, met het bestuur van Vledder, wegens de gezamenlijke bekostiging van de vergrooting en omheining van het kerkhof aldaar, geschikt ter begraving ook van kolonisten; met zijnEd aanmerkingen --> het kontrakt geapprobeerd


Dinsdag 5 november 1822

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Besluit van Z.M. dd 29 Oct: ll N116, verleenende aan de P.K. op haar verzoek een detachement van 1 off:, 1 serg, 4 korp, 1 tamboer en 20 man, ten gebruike aan de Ommerschans; met autorisatie op den Kommissaris Generaal van Oorlog om hieraan executie te geven. vermelding

Woensdag 6 november 1822

Een gebonden jaarverslag van de Zuidelijke Maatschappij onder de titel Premier Rapport fair ŗ la Commission de l'Indigence. De zui≠delijke Commis≠sie staat eveneens onder het voorzitterschap van Prins Frederik. Ook heb≠ben zitting: Johannes van den Bosch, jhr. de la Coste, J.F. van Wicker≠voort Crommelin, A.T.A. Desprez, Baron J. Fagel, C.W. Goc≠kinga, Baron van Keverberg van Kessel, mr. R. Netelenkamp, J.B.H. Rosier, J. van Coers en M. van Velsen. Secretaris is jhr. W. van Hogendorp. 63)

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. A. Blassť de Jonge te Leiden, geeft nader berigt, wegens eene ongepaste uitdrukking van zekere koloniste, te Ommerschans  vermelding


Koninklijk Besluit van 6 november 1822. transcriptie:


Donderdag 7 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van oud-kolonist Muller aan de Perma≠nente Commissie:
Ingekomen post invnr 63. Visser stuurt enkele stukken en meldt de terugkomst van een drietal deser≠teurs, waar≠van er een alweer gevlucht is.Zondag 10 november 1822


Ingekomen post invnr 63. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie met ondermeer

achterstand administratie Ommerschans. transcriptie:
Dinsdag 12 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van Johannes vd Bosch aan W.A. Oc≠kerse over de kolonist Hazelip. transcriptie
12 november 1822 Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Minister BZ, zendt in 2 nominative staten bevattende 25 bedelaars uit het werkhuis te Amsterdam, die naar de Ommerschans zullen worden opgezonden --> rescr 16 nov, wegens de ziekelijkheid en den langen konfinementstijd van sommigen dezer, not 20 id art 4


Besluit der P.K volgens brievenboek invnr 20. Schrijft diverse dingen aan de directeur, waaronder te vragen of alles te Ommerschans voor het militair detachement in gereedheid is. vermelding


Woensdag 13 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van ex-kolonist Nicolaas Verhulst.transcriptie


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. De Kommissaris Generaal van Oorlog, vraagt of het verleende detachement militairen ter bewaring der rust en orde aan de Ommerschans, zonder bezwaar der ingezetenen kan worden gehuisvest --> rescr 20 nov, not 20 id art 13  vermelding


Donderdag 14 november 1822

Uitgaande post invnr 353. Missive aan Z.K.H. Prins Frederik ter bespoediging van de koninklijke approbatie en de uitlevering van het met den minister van binnenlandsche zaken en waterstaat aangegaan kontrakt voor 1000 bedelaars


Zaterdag 16 november 1822

Contract begraven in Vledder:

Aangezien het  kerkhof te Vledder grootendeels bestaat uit begraafplaatsen van particulieren in eigendom toebehoorende en het overig gedeelte voor algemeene begraafplaatsen bestemd, op verre na niet toereikend is, de overledenen uit de koloniŽn der Maatschappij van Weldadigheid, in deze gemeente gevestigd, aldaar te kunnen begraven. Terwijl het voor sommige koloniŽn, buiten deze gemeente gelegen, van dienst kan zijn, het regt te hebben, hunne dooden op het kerkhof te Vledder, te kunnen en mogen begraven, alsook om bij overlijden, zoo wel als bij het begraven der dooden, de kerspelsklok te mogen luiden, zoo zijn de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid residerende te 's Gravenhage met het gemeentebestuur van Vledder overeengekomen:
1e Dat het gemeentebestuur van Vledder het voorschrevn kerkhof zal doen vergrooten, zoodanig dat hetzelve voor het begraven der dooden niet alleen voor de koloniŽn in deze gemeente, maar ook voor de naastaangrenzende koloniŽn, voor zoo ver daarvan gebruik zullen willen maken, toereikend is, en hetzelve in een behoorlijken staat doen brengen, en met de vereischte omheiningen voorzien.--
2e Dat welgemelde Kommissie het regt zal hebben, om hare dooden uit voorschreven koloniŽn niet alleen dr te doen begraven, maar ook dat de kolonisten, zoo wegens het verluiden hunner dooden als bij het begraven van dezelve, van de kerspelsklok het gewone gebruik zullen mogen maken.--
3e Dat de Kommissie de noodige orders zal stellen dat door de kolonisten bij het begraven hunner dooden, zoo ten opzigte van de diepte der graven, als ten opzigt van de regelmatigheid der begraafplaatsen worde geobserveerd, de bepalingen door het gemeentebestuur deswege gemaakt of nog te maken.--
4e Dat door de Permanente kommissie tot de kosten, wegens voorschrevene vergrooting en omheining van het kerkhof veroorzaakt zal worden, bijgedragen eene som van (ander handschrift) tweehonderd guldens.

En zijn hiervan gemaakt twee eensluidende en door contractanten wederzijds geteekend in Vledder den 31e Oktober en te 's Gravenhage den 16 november 1800 twee en twintig.

Handtekeningen -. van Hemert en Faber van Riemsdijk
En S.J.van Royen, schout, J.Helinge, H. Eleveld, J.W. Van der Veen (of Gerveen) en H.G. Haveman.46??)

16 november 1822 Uitgaande post invnr 353. Missive aan den Minister van Binnenle Zaken & Waterstaat, houdende konsideratien op den ziekelijken toestand en den langen tijd van konfinement van sommige der bij Missive dato 12 nov ll opgegevene bedelaars uit Amsterdam.


Zondag 17 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie, met ondermeer:

- over de kazernering van militairen op de schans. transcriptie

- over de voormalige kolonist Muller. transcriptie

- over de koloniste Molenaar die de bedelaars 'slaven' genoemd heeft. transcriptie


En eindelijk ... aangaande de afscheiding der aan te komen bede≠laars van Amsterdam, met aansteekende kwalen besmet ... ik de eer zal hebben aan het verlangen der P.K. te voldoen.

Nog moet ik de P.K. rapporteeren dat voor eenige dagen 4 bedelaars van Hoorn des nachts uit het instituut te Ommerschans zijn ontvlugt, twee van hen hebben de Duitsche grensen weten te bereiken, de andere twee zijn door de dienaar van het schoutampt Hardenberg gearresteerd en terug gebragt. Dit en de daarop gevolgde straf schijnen eene diepen indruk op de gemoede≠ren der overigen te hebben gemaakt, immers scheen mij deeze week; eenen beteren geest, onder de hoornsche bedelaars te heerschen, dan bij mijn vroeger 2 daags verblijf te Ommer≠schans; over het geheel genomen vond ik reden van tevredenheid, zoo over de order in de inrigting, als te vredenheid der kolonisten.

Bijgevoegd:

Enkhuizen 12 november 1822

Door onze huisverzorger Cornelis Reedijk bij herhaalde missive geinformeert zijnde van de aanhoudende indispositie van Pieter Wolven≠dijk nemen wij de vrijheid UWelEdGestr. ons besluit ter kennisse te brengen, en te gelijk aan UWelEdGestr. oordeel overlatende, of het niet voegzamer voor de patient zoude zijn met groot verlof hem te permiteeren na her≠waarts ter zijner genezing overtekomen.
UWelEdGestr. na inspectie met dit ons besluit overeenstemmende verzoeken wij bij deezen door een onbepaald verlof aan onzen bovenge≠noemde pupil Pieter Wolvendijk ge≠lieve te verleenen, en in dit geval UWelEd≠Gestr. te solliciteeren, door het meergevor≠derde saisoen ter zijner spoedige overkomst alles te willen bewerkstelligen, en zo gene toevallige gelegenheit mogte voordoen; komt ons voor, als de daartoe geschiktste roete over de Lemmer te verkiezen.

Regenten van het wees en arme huis der stad Enkhuizen en uit dezelver naam M. Rijzen Engelsman.

Alzoo de hierbovengemelde Pieter Wolven≠dijk sedert eene geruime tijd aan een onge≠mak aan het been (waarvoor ik geen naam weet) laboreerd en de middelen tot genezing van hetzelve tot heden vrugteloos zijnde, waardoor dit kind ten wezenlijke last van het huisgezin verstrekt, is het den ondergeteek≠ende voorgekomen, dat het voorstel van HH regenten wel kan worden aangenomen.

De Direkteur der koloniŽn
Visser
Dinsdag 19 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Visser stuurt de generale staat over novem≠ber.

19 november 1822 Uitgaande post invnr 353. Missive aan den Minister van Binnenl Zaken &c, houdende accusatie van den ontvangst Z. Excs missive dato 16 dezer, met een nominatieve staat van 78 bedelaars uit de provincie Z-Brabant.


Woensdag 20 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Visser stuurt de verantwoording over sep≠tember en enkele andere stukken.

20 november 1822 Besluit P.K. volgens brievenboek invnr 20. Om aan directeur Visser te schrijven oa besluit tot het stichten van een broodbakkerij, en: te zenden eene nominatieve lijst van 114 voor de Ommerschans bestemde bedelaars; met verzoek om bij aankomst van bedelaars niet slechts hun ligchaamsgestel te onderzoeken, maar ook nategaan of er ook korrektioneel gedetineerde onder bevinden


Uitgaande post invnr 353. Missive aan den Komm Generaal van Oorlog, in antwoord op de zijne van 13 dezer, houdende verzoek om provisioneel slechts de manschappen of een gedeelte derzelve onder een onderofficier, op 's Konings besluit van 29 Oct: ll, als een detachement aan de Ommerschans te plaatsen. vermelding


Donderdag 21 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van G. van Gennep aan de Permanente Commissie over Van der Palm. transcriptie:


Uitgaande post invnr 353. Missive aan den Koning, ter erkentelijke accusatie van den ontvangst van Z.M. Besluiten dato 29 October ll, betreffende de verleening van een militair detachement aan de Ommerschans, vermelding
en van 6 november ll, wegens de overneming van het Gouvernement van vondelingen, weezen, huisgezinnen en bedelaars. vermelding.


Grondaankoop Veenhuizen, invnr 1173. transcriptie:


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Subcie Rotterdam, diverse onderwerpen, ook commentaar op het uit de kolonie geleverde linnen.


Vrijdag 22 november 1822


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. SubKom te Epe, verzoekt vernietiging of buiten effekthouding van het gesloten kontrakt voor de plaatsing van 1 persoon in de Ommerschans uit hoofde de daartoe bestemde persoon voor 5 jaren is gekonfineerd. vermelding


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Minister van Binnenl Zaken en Waterstaat, berigt zich met het ingezonden kontrakt vereenigd te hebbende, hetzelve geteekend aan den Koning ter bebekrachtiging te hebben ingezonden --> deze aan de Prins medegedeeld met verzoek om ZKH intercessie ter spoedige verkrijging des approbatie


Grondaankoop Veenhuizen, invnr 1173. transcriptieZaterdag 23 november 1822

Grondaankoop Veenhuizen, invnr 1173. transcriptie
Zondag 24 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Uit een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie:

- over de kolonist Hazelip. transcriptie

Nog heb ik de eer ter kennis van de Perma≠nente Kommissie te brengen dat de huisver≠zorgster wed. Koster van Hogeveen in kol. no.3 gevestigt, is een aller ongeschikst voor≠werp voor hare bestemming; als zijnde door hare jaren niet in staat werk van eenig aan≠belang te verrigten, van het eigentlijke vrou≠welijke huiswerk als stoffen, naijen enz. kan zij niets immers doet zij niets, waardoor de kinderen altijd met onrijne gescheurde kle≠ding gaan, en men dikwijls verpligt is, aan dat huisgezin meer dan de gewone verstrekking van kledingstukken te geeven; om niet te spreeken van de nadeelige invloed die zulk eene huismoeder op de zedelijkheid der aan hare zorgen toever≠trouwde kinderen hebben moet.

Zoo ook wenschte ik de huisverzorger Gan≠zinga van Vlissingen uit de kol. te zien verwij≠dert, en andere in deszelf plaats aangesteld; deezen man was van den beginne verdagt van sterken drank te drinken, zelfs moet hij voor zijne komst in de koloniŽn als zodanig zijn bekend geweest; dan nimmer hadt men daar van, hoe wel beschuldigt, de bewijzen in handen; nu echter is hij geheel beschonken gevonden, en wordt door hem ook niet ont≠kend. 63)Maandag 25 november 1822

Nov 25 Vledder, geboorteakte, 26 november 1822, aktenr. 48
Kind: Nicolaas Visser, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 25-11-1822, zoon van Nikolaas Visser, beroep: arbeider; oud: 35 jaren, en Marijtje Ruiter, oud: 33 jaren.

Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Brief subcie Leiden wil kontrakteren voor bedelaars en ingedeelden. (uit brievenboek.


Dinsdag 26 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van ex-kolonist Nicolaas Verhulst aan de Permanente Commissie:transcriptie


Besluit der Perm: Komm: van Weldadigheid, omtrent het doen aankoopen en planten van meerder houtgewas, ter beschutting en beschaduwing der koloniale gronden en huisjes, van den 26 Nov: 1822 N5, invnr 960, mapje 1822. transcriptie


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. J.A. Friedenberg uit Middelburg, verzoekt om den bedelaar C.R. de Neve, in het instituut te Ommerschans, de bijgevoegde procuratie ter afdoening van den boedel zijns overleden vaders te Vere, ter teekening te doen geworden en daarna weder terug te zenden  vermelding


Woensdag 27 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van de minister van Binnenlandse Za≠ken en Waterstaat aan de Perma≠nente Com≠missie:

In antwoord op UWEdeles missive van den 16 november ll, no.35/11 heb ik de eer dezel≠ven te informeren dat ik de noodige orders heb gegeven ten einde de bedelaren van het werkhuis te Amsterdam, welke met eenige ziekte van besmettenden aard aangedaan zijn, provisioneel niet naar de Ommer≠schans worden gedirigeerd.

27 november 1822 Uitgaande post invnr 353. Missive aan Z.K.H. Prins Frederik, kennisgevende van die des Ministers van Binnenle Zaken &c dd 23 november, berigtende de teekening en aanbieding ter sanctie aan Z.K.M. van 't kontrakt over 1000 bedelaars, met verzoek om appui.


Twee besluiten van de Permanente Commis≠sie houdende het ontslag van den onderdirekteur Fenner, en de in plaats benoeming van den wijkmeester Harloff, benevens verdere bepalingen, invnr 960. transcriptie


Ingekomen post volgens brievenboek invnr 20. Subcie Hellevoetsluis, lijkt mij zo te lezen ook verantwoordelijk voor de verscheping van linnen uit de kolonie naar Curacao en St Marten.


Donderdag 28 november 1822

Ingekomen post invnr 63. Brief van Johannes vd Bosch aan de Perma≠nente Commissie,

- over de bouwkudige keuring van het bedelaarsgesticht, met bijlagen. transcriptie

- over de grondaankopen in Veenhuizen. transcriptie


Ingekomen post invnr 63. Brief van Johannes vd Bosch aan W.A. Oc≠kerse:

Frederiksoord den 28 november 1822

Amicisseme

Zo het met het verlangen der Kommissie strookt dan kan de man waar van in uwe laatste gewag gemaakt word even als van Konteren(?) naar de Ommer≠schans gezon≠den worden.
Ik heb het thans zeer druk, zo met de bakkerij als met de reglemen≠ten van land≠bouw en nodige order in de Schans voor het volgende jaar die ik eerdaags expedieer met scheepsgelegenheid ter beoordeling der Kommissie.
Leef wel en ontvang beneffens de da≠mes onze groeten, blijvende ik

TT
VdBosch 63)

Volgens bijschrift gaat het om Harmen Drees die als opziener is aangesteld.


Brief C. van Midlum te Amsterdam, Insteert nader op spoedige plaatsing.
rescr 2 december, not 29 november art 13. (uit brievenboek invnr 20)


Besluit der permanente commissie volgens het brievenboek met invnr 20 om diverse zaken aan de directeur te sturen, wo de brief en procuratie van den Heer Fredenbergh, voor den bedelaar of bedelaresse de Neve, te Ommerschans, vermelding
plus kopie brief Verhulst N 98/11.


29 november 1822

Uitgaande post invnr 353. Missive aan den Minister van Justitie, houdende terugzending van het gewijzigd kontrakt voor de overname van kinderen van gedetineerde vreemdelingen in de koln op deszelfs missive van den 21 ll.Zaterdag 30 november 1822

Uitgaande post invnr 353. Brief van Faber van Riemsdijk aan Kol van het bankiershuis Vlaer en Kol. transcriptie