De bekeringen van dominee Andries Campagne op de Ommerschans in het jaar 1842

Losse aantekeningen bij het jaarverslag over 1842 van dominee Campagne van de Ommerschans, gedateerd 22 mei 1843, zich bevinden in invnr 278 scans 064-065, zie ook De strafkolonie


(...) het gewoon jaarlijksch verslag der staat van godsdienst en zedelijkheid (...)

Marinus Bernardus van Dinter
Zoon van eenen Roomsch Catholijken vader en een Protestantsche moeder, lidmaat der R.C. kerk, had aan zijne moeder op haar sterfbed beloofd, wanneer, na haren dood, zijn vader niet voor hem zorgde, maar aan zijn lot overliet, gereformeerd te zullen worden. (...) nam hij onverwijld den toevlugt, door nood gedwongen, tot de kolonie, openbaarde zijn wedervaren en verzocht zeer nederig om onderwijs in de Christelijke Hervormde leer. Getrouw aan de eenmaal afgelegde belofte jegens zijne onvergetelijke moeder. (...)  verheugde zich over het geluk hem ten deel gevallen, verheugde zich bekend te zijn geworden met de voortreffelijke woorden uit de tien geboden: "Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen".'
(...) de pogingen, om toch niet van geloof te veranderen, door den kapellaan alhier aangewend,
(...) volstandig
(...) verheugde zich eindelijk ontslagen te zijn van dat bijgeloof
(...) betracht, voorzien van den kostbaren schat van Gods woord, voorheen aan hem verboden te lezen, getrouw zijne christelijke godsdienstige pligten.

Marinus 1e opname H1698, geboren 16-09-1823, aankomst 15 april 1840 uit Amsterdam, lengte 1,46, 27 juni naar VH, 7 juli 1841 ontslagen,  2e opnamen 4 augustus 1841 uit Amsterdam, lengte 1.55, I3045, 21 maart 1844 naar Veenhuizen, 26 februari 1846 terug naar Ommerschans, 28 februari 1846 ontslagen en in dienst bij de Marine.

Albert Kraandijk
(...)
Later tot onderscheid van jaren gekomen, vernomen hebbende, van zijns vader bloedverwanten, dat, voor het voltrekken des huwelijks, door zijne ouders bepaald was, de kinderen uit dit huwelijk voortgesprooten, zouden worden opgevoed in de christelijke hervormde leer, (...) om aan de overeenkomst tusschen zijne ouders gesloten, gevolg te geven. (...)

Albert Joseph Kraandijk, geb 27 maart 1792 Amsterdam, 2 sept 1840 binnengebracht vanuit Dedemsvaart I3079, ontslagen 1 april 1842. Tweede opname K1528, binnengebracht 17 april 1842 vanuit Amsterdam, gereformeerd, 3 januari 1846 gedeserteerd en 5 januari van desertie terug. Derde opname M4874, binnengebracht 21 december 1844 vanuit Zwolle, 4 januari 1845 naar VH, 1 april 1848 ontslagen.

Johanna Makkée
Dochter van Roomsch Catholijke ouders, gedoopt, opgevoed in en lidmaat der Roomsch Cath. Kerk. (...)  beschouwde zich, door eigen schuld hare ziekte op den hals gehaald hebbende, als een groote zondaresse (...) gramstoorig en vertrok, zonder haar eenigen troost toetedienen, met de woorden: gij hebt veel te slecht geleefd, ik kan u niet helpen, en liet haar alzoo aan haar treurig lot over. (...) in dat klaaghuis met haar lotgenooten, welke haar raadden om tot een protestantsche predikant den toevlugt te nemen (...) Zij is reeds met een dankbaar hart, geheel hersteld, na een alhier gehouden voorbeeldig gedrag, met een volledige kerkelijke attestatie vertrokken en dient thans in de gewoone maatschappij bij christelijk hervormde burgerlieden en hare levenswijze sedert eenige maanden, volgens ingekomen berigten, laat niets te wenschen overig.

Johanna Makkee, eerste en enige opname I3188, geboren Utrecht 1814, roomsch, binnengebracht 22 oktober 1841 vanuit Arnhem, pokdalig, 22 september 1842 ontslagen.

(...) Wat de overgangen aangaat van protestantsche leden dezer gemeente tot de Roomsch kath. heeft deze gemeente zich dienaangaande niet te betreuren (...)