Dat allen deze der­waarts vertrokkenen aldaar in welstand zijn gekomen, en met genoegen en ijver in hunne nieuwe loopbaan verkeeren

Vijfenveertig plaatsen mochten een gezin naar de proefkolonie sturen (zie het overzichtje van proefkolonisten achterin De proefkolonie en op de site van dat boek). Schiedam behoorde daar niet toe, waarschijnlijk omdat er ook al gezinnen uit Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam gingen en de permanente commissie een landelijke spreiding wilde.
Als het later dan toch zo ver komt dat men kolonisten mag sturen, pakt men publicitair flink uit. De  subcommissie van weldadigheid Schiedam (zie deze pagina) plaatst onderstaande stukje propaganda in de Staatscourant van 3 oktober 1820.

Schiedam, den 30 september.

De sub-commissie der maatschappij van Weldadigheid binnen deze stad geeft bij deze kennis aan derzelver contribuanten, en aan allen, welke deel nemen in de goede pogin­gen, die in het werk gesteld worden, ter ont­ginning der onvruchtbaar geweest zijnde landerijen, en ter voorziening in den nood der behoeftigen, welke tot dat gewigtig en heil­zaam doel werkzaam zijn, dat, in het begin der maand maart dezes jaars, naar de kolo­nie Frederiksoord, van hier vertrokken zijn,
Arie Kammans en zijne huisvrouw Margaret­ha Broekhuizen, met hunne zes kinderen, en, den 14 augustus laatstleden, de volgende zes kinderen:
Jan Grebe, oud 16,
Nicolaas Barnouw, oud 14,
Jan Barnouw, oud 12,
Hermanus Jurgens, oud 14,
Christiaan Ba­rend Pinger, oud 9 en
Frederik Hanneman, oud 6 jaren.

Ieder voor de som van ƒ 60 in het jaar, met bijvoeging van eene huisver­zorgster, genaamd Adriana Broekman wed. Cornelis Tuijlen, en van twee huisgezinnen,
het een van Frans Mandos en Geertruij Hal­verhout, met hunne drie kinderen,
en het ander van Jan Wardenier en Elisabeth Tim­merman, ook met hunne drie kinderen, allen zonder eenige betaling;

als ook, dat, op den laatstgemelden dag, van hier verzonden zijn twee huisgezinnen, tegen betaling van ƒ 25 per hoofd, en waarvoor 3/4 der contributie in bereke­ning komt; zijnde deze huisgezinnen dat van
Abraham Prins en Hester de Jel, met hun kind, en dat van
Herman Beekman en Agneta Klei­poot, met 2 kinderen.

De sub-commissie voornoemd, berigt ontvangen te hebben, dat alle deze der­waarts vertrokkenen aldaar in welstand zijn gekomen, en met genoegen en ijver in hunne nieuwe loopbaan verkeeren, verheugt zich, dit een en ander openlijk te kunnen melden, tot blijdschap van die allen, welke tot hiertoe hunne penningen daartoe gegeven hebben, en die ter hunner aanmoediging, om hierme­de voort te gaan; als ook ter opwekking van anderen, die met deze heilzame inrigting niet bekend zijn, om ook hierin, door hunne gif­ten, de behulpzame hand te leenen, volko­men overtuigd zijnde, dat voor de kolonis­ten in allen opzigte wordt gezorgd, aan de kinde­ren gepast school-onderwijs verleend en aan allen, ieder naar zijne godsdienstige denk­wijs, de gelegen­heid voor godsdienstig on­derwijs, en de openlijke godsvereering beschikt.

De sub-commissie voor­noemd,
W.J. Heiligers, president.
J.T. de Greve.
P. Loopuijt.
C. van Herwerden, secretaris.
J.L. Loggen, thesaurier
C.J. Nolet.


Nadere informatie over betrokkenen
Wordt nog aangevuld; vet is een externe link, bij een niet-vette link blijf je op deze pagina's.


Arie Kamans
vestigt een kolonie-dynastietje, en een verre nakomeling komt voor op deze pagina.

De wees Hermanus Jurgens neemt later de achternaam van der Most aan en is een voorvader van de ondernemer die een pretpark van kerncentrale Kalkar heeft gemaakt. Genealogische informatie staat in de Kwartierstaan van der Most.

Adriana Broekman weduwe Coenraad Tuilen zorgt acht jaar voor Schiedamse en andere wezen en heeft er dan genoeg van en gaat ervandoor.

Frans Mandos is een van de weinige kolonisten die géén nakomelingen op de kolonie achterlaat.

Jan Wardenier heeft weer wel nageslacht dat op de kolonie blijft, zie bijvoorbeeld deze pagina waar ze misschien prinselijk bloed in de familie krijgen.