TRANSCRIPTIE van brief Etta uit Woerden gedateerd 4 juni 1798, uit Nationaal Archief, toegang 2.01.12, Archief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813, invnr 132, briefnummer 1354 of 1390

De brief is in het Frans, hier de Nederlandse vertaling.

Burgers directeuren!

Sta toe dat een burgeres, pattriottisch en onderdrukt slachtoffer door de invloed van sommige aan de macht zijnde vijanden, die hebben bewezen ook de vijanden te zijn van de gelukkige constitutie die door het Bataafse volk is aangenomen; de constitutie waaraan ik voor God trouw en respect beloof, waardoor ik durf om ten mijnen gunste een beroep te doen op het 29ste van de basisartikelen.

Sinds meer dan drie jaar beroofd van mijn vrijheid, bezittingen en inkomsten, zonder ooit te te hebben kunnen te weten komen waarvan ik beschuldigd zou zijn; alleen heb ik begrepen door een eigen uitlating van hem, burger, Hugo Gevers, dat hij mijn vijand zou zijn en oorzaak van mijn arrestatie!

Burgers Directeuren, verwaardig u de totale ondergang te voorkomen van een vrouw, alleen op de wereld, vreemdelinge in haar geboorteland, maar wier burgerschap publieke en eervolle onderscheidingen van de Franse republikeinen heeft gehad; maar die het ongeluk heeft gehad een gelukkig bestaan te verlaten, door een eervolle missie te accepteren die haar werd aangeboden door de uitvoerende macht met wetenschap van het comité de Salut Public van de Nationale Conventie van de Franse Republiek, per november 1792, en die naar Den Haag is gereisd om aan de regering van de Verenigde Republieken of zij een afgevaardigde van de Franse Republiek zou willen erkennen en ontvangen; de bewijzen hiervan zouden zich moeten bevinden tussen mijn papieren tijdens (?) mijn arrestatie, ik durf de getuigenis in te roepen van de Burger Directeur Fijnje; en kan precies mijn instructies quoique laten volgen en doelwit van de haat en de vervolging en de activiteiten van de agenten en vrienden van Pitt.

Burgers Directeuren, verwaardig u in overweging te nemen dat al mijn bezit zich in vreemde handen bevindt, zonder te weten of degenen aan wie ik het in handen heb gelaten nog in leven zijn, of wat er van is geworden; en omdat dat raakt aan de verzorging voor mijn leven, wat moet er van mij worden als ik alles verlies door mijn lange opsluting.

Ah Burgers Directeuren, verwaardig u medelijden met mij te hebben, en voorkom mijn totale ondergang door me mijn vrijheid terug te geven. Sta mij toe een beroep te doen op uw rechtvaardigheid équité (?) en menselijkheid, waarvan de erkenning (? reconnaissance) slechts eindigt met het leven.

Een rechtvaardige en menselijke groet,

weduwe Palm, geboren D'Aelders


in het kasteel te Woerden, 4 juni 1798


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 2.01.12 → invnr 132