Nationaal Archief toegang 1.01.03 (archief van de Staten-Generaal 1576-1796) inventarisnummer 3823, gedrukt register van de ordinaris resoluties 1768


Uit de zitting van van 13 april 1768. NB: Onder de aanwezige leden zijn ook Wolter Reinold de Sitter uit Groningen en Gerard Brantsen uit Arnhem.

By resumtie gedelibereert zynde op de Missive van den Consul Welscher, geschreeven te Palermo den 4 December laatstleeden, en den 12 January daar aan alhier ter Vergadering ingekoomen, kennis geevende van het overlyden van den Consul Don Giacomo Françisco Danze te Messina, en wyders versoekende om tot Consul Generaal van geheel Sicilien te werden aangestelt, met magt om de electie van Vice-Consuls binnen het selve Rijk te mogen doen; breeder onder de Notulen van gemelde 12 February vermelt;

als meede op een Missive van den Vice-Consul Jan Brechtel, geschreeven te Messina den 17 November des voorleeden jaars, en den 22 December daar aan alhier ter Vergaderinge ingekoomen, houdende communicatie als vooren, en versoek om met het vacante Consulaat te Messina te worden begunstigt;

en laatstelijk op de Requeste van Mr. Johannes Munniks, Advocaat voor de Hoven van Justitie in Holland, woonende te Amsterdam, houdende gelyk versoek, om met het laatstgemelde Consulaat te worden begunstigt, geappuyeert met een voor den Suppliant favorabel Request van verscheide Kooplieden, alle Ingezeetenen van deesen Staat, op de Kusten van Italien commercieerende.

En in agtinge genoomen zynde, dat de Consulaten van Messina en Palermo volgens haar Hoog Mog. Resolutien van den 27 Juny 1740 en 26 April 1743 van den anderen behooren gesepareert te zyn en te blyven, en dat de voornoemde Welscher op deese selve gronden soude behooren te worden afgegaan, om aan den Suppliant sijn voorsz versoek te accordeeren;

en gereflecteert zynde, dat boovengemelde Consul Brechtel by de Ingezeetenen deeser Landen op de Kusten van Italien commercieerende, met betrekking tot desselfd bequaamheden niet is bekent, en dat in teegendeel deselve sig seer interesseeren voor den laatstgemelde Suppliant, als tot het voorsz Consulaat na hunne gedagten de noodige kundigheid en bequaamheid hebbende.

IS goedgevonden en verstaan, dat het voornoemde Consulaat van Messina op gemelde Mr. Johannes Munniks, op de Conditien en Emolumenten daar toe staande worden geconfereert, soo als het selve op den Suppliant geconfereert word mits deesen, daar toe ten sijnen behoeven Commissie in behoorlyke forma sal worden gedepecheert, doende den eed daartoe staande, des nogtans dat deselve en sijne Successeurs voortaan gehouden sullen zyn, soo als de meeste Consuls in de Middellandsche Zee, alle ses maanden aan de Directeuren van den Levandschen Handel Lysten te senden van de nationale Scheepen, dewelke in de Dependentie van het voornoemde Consulaat sullen arriveeren.

En dat wyders in de versoeken der gemelde twee andere Sipplianten sal worden gedifficulteert, en deselve geweesen van de hand.


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNa →Tg 1.01.03 invnr 3823