TRANSCRIPTIE van een brief van Anthony Adriaan van Iddekinge aan Wolter Reinolt de Sitter over het huwelijk van Etta, Groninger Archieven toegang 694 invnr 39

'S Hage Den 3 aug; 1762

Amice!

ik congratulere U met het gelukkig succes van de affaire van uw susters Dogter; ik heb van haar een brief van Dankzegginge ontfangen; en daar in gevonden hebbende één periode van aanbelang heb ik gemeend U deselve te te moeten communiceren.

Ze bestaat hier in: dat zij, naar eenige klagten over gebrek aan middelen van subsistentie, mij schrijft; dat ze gehoord had van verscheijde Regenten, dat er een erffenis van haar Oom uit Engeland, te Amsterdam voor haar zoude leggen, fideicommis op haar, gemaakt.

Dat gij het Testament onder U zoud hebben; dog dat zij het nooit gezien had; dat ze daar van iets aan haar Tante, uw huisvrouw had gezegd, die haar jaa nog neen had geantwoord: zeggende alleenlijk dat als dat zoo was zij (nicht) het alsdan immers zou moeten weeten.

Zij heeft mij teffens om raad gevraagd, welken ik haar gegeeven heb, in deeser voegen: dat ze wel zou doen om daar van bij provisie stil te zwijgen, en te wagten totdat ik in de Provincie zoude gekomen zijn, als wanneer ik mij op haar intrest geerne zoude informeren en het zelve waar neemen.

Gij nu best weetende wat hier van is kund ook uwe mesures daar naar neemen; ik heb aan de vrienschappligt voldaan, met u te waarschouwen.

Voorts heb ik haar nog geraaden;
om zoo mooglijk te trouwen buiten de stadt, en als dat niet weezen kan, dan ten minste in stilte,
aanstonds te verreijzen, als ze permissie krijgen kan, met haar gemaal, naar Arnhem,
en aldaar door alle moogelijke submissie, zeedig gedrag, enz. de gunste van de ouders Palm, te winnen.
en eijndelijk, aldaar te overleggen of de jonge Heer sijne studien zal voort ztten, of iets anders aanvangen en dat het mij voorkwam best te zijn, in 't eerste geval, dat zij bij die ouders bleef, en dat hij elders als te Groningen ging studeren.

Dit alles communiceer ik u meede , om zoo gij het gouteerd, u daar naar meede te kunnen reguleren, of anders te doen naar uwen raade, waar meede ik blijve

Amice T T   AAvIddekinge


Je bent hier: OpeningBronnenGrATg 694invnr 39 → deel 04