Overzicht van bronnen, en op deze site en in de verantwoording gebruikte afkortingen

In de eerste kolom de afkorting zoals die op de site gebruikt wordt, in de tweede kolom de volledige omschrijving met in de meeste gevallen een verwijzing naar een pagina met meer informatie. Als er geen verwijzing staat heb ik in die bron niets noemenswaardigs gevonden.

Aanmerkingen
Aanmerkingen op een werk betytelt: Aan de Batavieren over het stadhouderschap, van De Mirabeau, door EP. Nederlandse vertaling van het boek hierboven. Zie gehele tekst met verwijzingen naar Aan de Batavieren, over het stadhouderschap.
Album
Album Studiosorum Academiae Groninganae, Historisch Genootschap Groningen, 1915, zie mijn aantekeningen.
Ami
Drie door EP met een brief meegezonden artikelen in L'ami de peuple van Jean-Paul Marat over de Nederlandse patriotten, geen transcripties, alleen de links naar de artikelen.
Appel
Appel aux Francoises sur la régénération des moeurs et nécessité de l'influence des femmes dans un gouvernement libre, door Etta Palm, née d'Aelders, Parijs 1791. Zie de tekst.
Aulard
M.F.A. Aulard, Le féminisine pendant la Révolution française, in Revue bleue, 19 mars 1898. In vertaling als feuilleton verschenen in het Sociaal Weekblad, Haarlem 1899, pagina 23, 35, 47: Het feminisme gedurende de Fransche omwenteling. Zie de tekst uit het Sociaal Weekblad.
Avenel
G. Avenel, Anacharsis Cloots, l'orateur du genre humain, 2 delen, Paris, 1865. Zie een paar aantekeningen.
Bacourt De Bacourt, Correspondance entre Mirabeau et le Comte de La Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791, 2 delen, Bruxelles, 1851. Zie klein stukje tekst.
Berkel
Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen, deel 1: De oude universiteit, 1614-1876, Hilversum 2014. Zie een paar aantekeningen.
Blanc
Olivier Blanc, Les libertines, Plaisir et liberté au temps des Lumières, Parijs 1997. Enkele aantekeningen bij dit boek staan op deze pagina, waar ik ook wat heb opgenomen over zijn boek De laatste brief. authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. Amsterdam, 1988
Bois
Jean-Pierre Bois, Histoire des 14 Juillet, 1789-1919, Rennes, Editions Ouest-France, 1991. Volgens Rosendaal wordt op pgs 52-53 en 62 EP gesignaleerd bij de viering van 14 juli 1790, maar er staan slechts algemene opmerkingen over haar.
Bolt
Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het 25e lustrum van het Natuurkundig Genootschap te Groningen, 1926, door dr. M. Bolt, GrA Tg 2392 invnr 44, maar ook afgedrukt in Groninger Volksalmanak 1927. Zie fragmenten.
Bordeaux
Paul Bordeaux, La Médaille d'honneur offerte par la Municipalité de Creil a Madame Palm Daelder en février 1791, Beauvais-Paris 1908, zie de tekst van dit boekje...
Bouche de fer
La Bouche de fer, het blad van de Cercle Social die de vergaderingen van de Vrienden van de Waarheid organiseert, met daarin diverse bijdragen en vermeldingen van EP, zie mijn aantekeningen erbij, met ook stukken tekst. Op diezelfde bladzij een reconstructie van de data van de eerste zittingen van de Vrienden van de Waarheid.
Buchez
Buchez, P. J. B. en Roux, P. C., Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815 VIII en XI, Paris, 1834. Zie enkele aantekeningen.
Choudieu
Klein stukje tekst uit Pierre René Choudieu, Mémoires et Notes du représentant du Peuple à l'Assemblée législative, à la Convention et aux armées (1761-1838), zie een stukje tekst hieruit..
Condorcet
Sur l'admission des femmes au droit de cité, door Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1790. Zie mijn aantekeningen, waarbij ik ook meeneem uit 1791 de Déclaration de l'Assemblée Nationale, die door EP in het Nederlands wordt vertaald, en uit 1792 het Adresse aux Bataves, waarover zij en Van de Spiegel schrijven.
Courrier
Artikel van EP in de krant Le courrier des 83 départements van 25 juli 1791 om zich te verdedigen tegen de aanvallen van Cerisier, plus wat kleine aankondigende stukjes uit de dagen ervoor, zie de tekst.
DBNL
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Dette
Ma dette payée a la patrie, ou Reflexions superficielles sur l'Avis aux Bataves, 1788. Mogelijk door EP geschreven, zie wat stukken tekst..
Dirks
J. Dirks, De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795 in Vaderlandsche Letteroefeningen 108 (1868), p. 69-120, zie mijn aantekeningen.
Doornbos
W.G. Doornbos en Petronella J.C. Elema, Groninger bronnen en toegangen. Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731, Groningen 1996. Ondergebracht bij Groninger Archieven, zie aldaar.
Elema
Petronella J.C. Elema, Groninger bronnen en toegangen. Huiseigenaren van de stad Groningen 1765, uitgeverij Regest, Groningen, 1995. Ondergebracht bij de Groninger Archieven, zie aldaar.
EP
Etta Palm geboren Aelders
Feenstra
H. Feenstra. Spinnen in het web, Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek, Uitgeverij Van Gorcum, 2007. Zie enkele aantekeningen hierbij.
Gabriels
A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer, Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw,
Hollandse Historische Reeks XIV, 1990, zie mijn aantekeningen.
Gallica
Site van de Bibliothèque nationale de France met tal van gedigitaliseerde boeken, kranten en brochures, waaronder werken van EP; www.gallica.bnf.fr
GrA xx-yy
Groninger Archieven met erachter xx als toegangsnummer en yy als inventarisnummer. Zie een overzicht van de gebruikte stukken..
Hardenberg
Herman Hardenberg, Etta Palm, een Hollandse Parisienne, Van Gorcum, Assen, 1962, zie mijn aantekeningen..
Hardenberg-2
Hoofdstuk Domitilla over Albertine Nyvenheim uit het boek Liefde in de Pruikentijd, Den Haag, 1976, zie enkele aantekeningen.
Hastier
Louis Hastier, Vieilles histoires. Etranges énigmes, septième série, pagina 263-315, Paris, Fayard, 1965. Zie enkele aantekeningen.
Hempenius
Mr. B.S. Hempenius van Dijk, De Weeskamer van de stad Groningen 1613-1811, Groningen, 1991. Geeft informatie over de werkwijze van de weeskamer die enkele boedelinventarissen van de familie van EP gemaakt heeft, daarom enkele notities ondergebracht bij het archief van de weeskamer.
Hempenius-2
Mr. B.S. Hempenius van Dijk, Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 36, ’s-Gravenhage, 1982 pagina's 195-210. Zie enige aantekeningen hierbij.
HGA
Haags Gemeentearchief. Twee stukken uit het Notarieel archief Den Haag met akten waarin EP voorkomt. Eentje dd 23 juni 1794 betreffende Jan Munniks, en eentje dd 15 september 1795 met een machtiging voor de afgevaardigde Reynaud, zie de transcripties.
Hildebrand
Dr K. Hildebrand, Het Reglement Reformatoir in Stad en Lande in de praktijk, (1749-1780), Wolters Groningen 1932. Informatie over het reglement waardoor Anthony Adriaan van Iddekinge, en in diens kielzog Wolter Reinolt de Sitter, machtig werd, zie enige aantekeningen hierbij.
Hillairet Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, 3 delen, Parijs 1963. Hele leuke boeken, maar geeft nauwelijks informatie over de straten waar EP gewoond heeft.
Huisman
'Voor revolutiën gebooren', Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar, Parijs 1788-1793, uitgegeven door Gerda C. Huisman, 2001 Fryske Akademy. Geeft een leuk beeld van het milieu van de rijke uitgewekenen in Parijs en verslagen van de gebeurtenissen in Parijs.
invnr
inventarisnummer binnen een archieftoegang
Kates
Gary Kates, The Cercle Social, the Girondins, and the French Revolution, Princeton University Press 1985. Niet veel uit gehaald, maar een paar aantekeningen.
KB
Koninklijke Bibliotheek, waarvan ik ook diverse boeken gehaald heb, maar hier alleen doe mijn aantekeningen bij de pamflettenverzameling en krantenartikelen. Onder meer Mirabeau staat hier bij en EP's eigen boeken.
Koene
Bert Koene, Schijngestalten, De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809), 2014 Verloren. Interessant, maar geen woord over EP.
KH A31-xxx
Koninklijk Huisarchief A31, het archief van Willem V Batavus, met daarin diverse brieven van EP, zie een overzicht.
Koppius
Dr. W. J. Koppius, Etta Palm (Barones Aelders), Nederland's eerste feministe tijdens de fransche revolutie te Parijs, in Vragen des tijds, mei 1928, en als boek Ploegsma Zeist, 1929. Zie de tekst.
Koppius-2
Dr. W. J. Koppius, De papiermolen, een 18e-eeuwsche grootindustrie, in Maandblad Groningen, twaalfde jaargang 1929, blz 42-45, 62-66 en 82-85. Zie de tekst, aangevuld met notities over dit bedrijf van EP's vader.
Koppius-3
Dr. W. J. Koppius, Anthony Adriaan van Iddekinge, in Groningen, geIllustreerd maandblad, jaargang 1929.
Lacour
Léopold Lacour, Les origines du féminisme contemporain, trois femmes de la Révolution, Olympe de Gouge, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Paris 1900.
Mathiez
Autour de Danton, door Albert Mathiez, Paris, 1926. Zie mijn aantekeningen en delen tekst uit het hoofdstuk over Claude Basire met daarin brieven van en aan EP.
Mathiez-2
Le club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars, door Albert Mathiez, Paris, 1910, zie mijn aantekeningen..
Mathiez-3
La Révolution et les étrangers, door Albert Mathiez, Paris, 1918, zie mijn aantekeningen.
Mercurius
Mercurius KLUGTIGE ZOOMERTOGT, na, in, en door AMSTELDAM. verhaalende op eene Geestige en SATYRIQUE TRANT, alle zyne wonderlyke AVONTUURTJES, bygewoond in de huizen der Amsteldamsche Inwoonders ... enzovoort, oktober 1771, zie fragmenten tekst.
Michelet
Twee boeken van Jules Michelet: Histoire de la Révolution française, Parijs 1847-1853, en Les femmes de la Révolution, Parijs 1854. Zie korte fragmenten uit beide boeken.
Mirabeau
Aan de Batavieren, over het stadhouderschap, door de graaf van Mirabeau, zie de volledige tekst, Nederlandse vertaling, uitgegeven te Antwerpen in 1788, van Aux Bataves sur le stathoudérat.
Moniteur
Een paar stukjes uit de Réimpression de l'ancien moniteur, onder andere een advertentie van EP's boek Appel, zie de stukjes.
NL-HaNa
Nationaal Archief, Den Haag, met onder meer het archief van Laurens van de Spiegel, het archief van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland met daarin het comité van waakzaamheid inclusief vier verhoren en bij EP in beslag genomen brieven, en brieven EP vanuit Woerden. Zie een overzicht van de gebruikte stukken
Patriote
Stukjes uit de krant Le Patriote François van Jacques Pierre Brissot in 1791 over de Vriendinnen van de Waarheid, zie de teksten.
Quack
H.P.G. Quack, De Socialisten, deel 1: Het socialisme vóór de negentiende eeuw, 1875. Zie een korte aantekening.
Revolutions
Artikelen uit het weekblad Révolutions de Paris in de week van 31 maart tot 7 april 1792, zie de tekst.
RGP1
T.H. Colenbrander, Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840, eerste (inleidende) deel, Nederland en de revolutie 1789-1795, uitgegeven 1905, zie mijn aantekeningen, waar ik ook wat opmerkingen maak over de delen 2, 3 & 4 van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, waar EP niet in voorkomt, maar o.a. Jan Munniks wel.
RHI
Rijswijks Historisch Informatiecentrum, heeft informatie geleverd over het overlijden en de begrafenis van EP, welke informatie is gebruikt bij de laatste paragraaf van hoofdstuk 7 en daar heb ik dit ondergebracht.
Rosendaal
Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795, door Joost Rosendaal, Nijmegen 2003, zie enkele aantekeningen.
Schenkeveld
‘Abbandonné de tout excepté de mon courage’. Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799) door Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas, in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34 (2011). Hieruit heb ik enkele transcripties overgenomen.
Schut
Engbert Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689–1796, proefschrift bij de RUG, 1995, zie mijn aantekeningen.
Sitter
J.H. de Sitter, Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter, Arnhem, 1916. Zie mijn aantekeningen en flarden tekst.
Spectateur
Twee fragmenten uit de jaargang 1791 van de krant Spectateur National over EP en de Pruisische ambassadeur in Parijs, zie de tekst.
Tg
toegangsnummer in een archief
Tresoar xx-yy
Tresoar met erachter xx als toegangsnummer en yy als inventarisnummer. Zie een overzicht van de gebruikte stukken.
Villiers
Marc de Villiers, Histoire des clubs de femmes et des légions d’amazones 1793-1848-1871, Libraire Plon, Parijs 1910, zie mijn aantekeningen.
Vreede G. W. Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737‑1800), Middelburg, 1876‑1877. Zie enkele aantekeningen.


Wynoldus
Levensschets van Wynoldus Munniks uitgesproken in eene vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, den 23 Januarij 1812. Groningen: Oomkens, 1812. 46 p. door J. (vermoedelijk Jacobus) Munniks. Geeft informatie over de whereabouts van Wynoldus Munniks die door Jan Munniks en EP in Parijs wordt bezocht en daarna hun reisgenoot is door Frankrijk. Bij mijn notities heb ik ook opgenomen genealogische gegevens over de familie Munniks.


Overige
Overige literatuur, waar over het algemeen niets in gevonden is, zie een overzicht.

Je bent hier: Opening → Bronnen